താൾ:CiXIV68.pdf/769

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ബന്ധു — ബൎബ്ബരൻ 747 ബൎഹിസ്സ് — ബലസ്സു

ബന്ധു bandhu S. (ബന്ധ്). 1. A kinsman,
relation ബ. ൬ കരയുന്നതിനേക്കാൾ ഉടയവൻ
൧ കരഞ്ഞാൽ മതി prov. 2. a friend, protector
ദൂരത്തേ ബ. prov. നിനക്കു ഞാൻ ബ. വായി
ചൊന്നതു Mud. അവൎക്കു ബ. വുണ്ടടിയങ്ങൾ
CrArj. കൃഷ്ണനെ ബ. വായ്‌വരിക്ക an ally, ബ.
വായിക്കൊൾക Bhr., ബ. വൎഗ്ഗങ്ങളുമായി പാൎക്ക
to live among his people. എന്റെ വെന്തു TP.
my love! (to man or woman). അവനെ ബ.
വാക്കി എടുത്തോളുക TP. marry him.

ബന്ധുകൃത്യം the duty of an ally ബാ. എല്ലാം
ചെയ്യേണം Brhmd.

ബന്ധുക്കാരൻ a relation, നമ്മളെ ബ. TR.
connected with us.

ബന്ധുക്കെട്ടു a league, plot. ബ’ട്ടാക B. to
conspire.

ബന്ധുത S. affinity ദീനൎക്കു ബ. ചെയ്ക SiPu.
to show affection, help.

ബന്ധുത്വം S. id. നിന്നുടെ ബ. Mud. thy friend-
ship. ബ’വും സ്നേഹവും TR. alliance. നമ്മി
ലുള്ള ഒരു ബ. മാറാതേ ഇരിക്കട്ടേ UR. faith-
fulness.

ബന്ധുമാൻ Bhr. having many relations.

ബന്ധുശത്രുക്കൾ ശത്രുക്കൾ ആകുന്നതു Bhg. false
friends ബന്ധുശത്രൌദാസീനഭേദം Bhr.

ബന്ധുസ്വരൂപം V1. a royal ally.

ബന്ധുരം bandhuram S. (& വ —) Undula-
ting, handsome ബ’മായുള്ള മന്ത്രിമാർഭവന
ങ്ങൾ KR. ബന്ധുരാംഗം Bhg.

ബന്ധൂകം (& ബന്ധുജീവം). Pentapetes phoe-
nicia ഉച്ചമലരി red flowered, in Cpds. ബന്ധൂക
സമാധരി Bhr.

ബന്ധ്യം bandhyam S. (ബന്ധ്). To be re-
strained. — ബന്ധ്യ f. barren, വ —

ബഭ്രു babhru S. “Brown”, tawny; a N. pr. സുഭ്രു
വായുള്ളൊരു ബ. വിലാസിനി CG.

ബരാന്ത = വരാന്ത A “verandah”.

ബരാവർ P. bar-ā-bar, Level, uniform;. right,
arranged. ബ’ൎരായി = ശരിയായി.

ബൎബ്ബരൻ S. A barbarian (L. balbutiens). ക
ൎബ്ബുരന്മാരോടു തുല്യന്മാരായ ബ’ന്മാർ Bhr. പ
തിനാല്വർ ബ’ന്മാർ Bhg 12.

ബൎഹിസ്സ് barhis S. (ബൎഹ — L. vellere).
Plucked grass, as cover of altars, Bhg.

ബൎഹം S. a peacock’s tail. — ബൎഹി a peacock.

ബലം balam S. (ബൽ to live വൽ, വാഴ്).
1. Strength, valour, vigour ബലത്താലേ നില്ക്ക
TR. ready for fight. താന്താന്റെ ബ. താന്താൻ
നോക്കും TR. 2. force, power (opp. right)
നേർവഴിക്കു വരുന്നതല്ല ബ. ഉണ്ടു oppression.
ബ. കാട്ടുക to threaten. പ്രവൃത്തിക്കാരൻ ന
മ്മോടു ബ. കാട്ടി നിന്നാൽ TR. to resist. ബ.
ചെയ്ക to force. തരികയില്ല എന്നു കുറയ ബല
ത്തിൽ പറഞ്ഞു undutifully, defyingly. ബലം
കൊണ്ടും ദ്രവ്യം കൊണ്ടും സ്ഥാനത്തു കയറി TR.
പ്രവൃത്തിക്കാരൻ ബ. പറഞ്ഞു നില്ക്ക ഒരു രാ
ജ്യത്തും മൎയ്യാദ അല്ലല്ലോ TR. contumacious
servants are nowhere retained. ബലത്താലേ
കെട്ടുക to marry by force. 3. troops, army
ഢീപ്പുവിന്റെ ബ. രാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല;
മാപ്പിള്ളമാർ വഴി പോലേ ബ. തികെച്ചു TR.
attacked in full force. ബ. അയക്ക, ബ. കല്പി
ക്കേണം എന്നപേക്ഷിച്ചു TR. an auxiliary
force. 4. adj. മഹാബലരായ രാജാക്കൾ Bhr.

denV. ബലക്ക: ബലത്തൊരുമ്പെട്ടാൽ KR.
strongly.

ബലക്കുറവു, — ക്കേടു, — ക്ഷയം weakness.

ബലപ്പെടുക 1. to be strong. ബ’ട്ടുവന്നു എങ്കിൽ
തടുത്തു കഴികയില്ല TR. if they come with
a force. 2. to abet രാജാക്കന്മാർ കുടിയാ
ന്മാൎക്കു ബ. TR. if foreign kings abet the
subjects.

ബലപ്പെടുത്തുക to strengthen, confirm.

ബലബന്ധം force = നിൎബന്ധം.

ബലഭദ്രർ & ബലദേവൻ N. pr. Kr̥šṇa’s elder
brother CG. CC.

ബലവാൻ strong കുമ്പഞ്ഞി ബ. എങ്കിലും; രാ
ജ്യത്തേക്കു വന്ന ബ. രാജാവെന്നു ഭാവം TR.
submit to the powers that be — ബലവത്തു n. —
എന്നേക്കാളും ബലവത്തരൻ PT. stronger.

ബലവിക്ക B. to be firm, resist.

ബലശാലി S. strong, powerful.

ബലസ്സു So. = ബലം; ബലസ്സൻ V1. = ബലത്ത
വൻ, ബലസ്ഥൻ strong.


94*

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/769&oldid=184915" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്