താൾ:CiXIV31 qt.pdf/544

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പൊളു 530 പൊറാ

പൊലിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. n. 1. To extinguish fire.
2. to give a certain contribution at a marriage, &c., to
make a collection, to club together. 3. to increase.

പൊലിച്ചിലവ,ിന്റെ. s. Particulars of money ex-
pended.

പൊലിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. 1. Increase, augmentation.
2. destruction.

പൊലിപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Increase, augmentation. 2. de-
struction.

പൊലിമ,യുടെ. s. 1. Increase. 2. beauty. 3. bulk, size.

പൊലിയാവിളക്ക,ിന്റെ. s. A lamp kept continually
burning.

പൊലിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. 1. To be extinguished,
P to be destroyed. 2. to be increased, to be accumulated.

പൊലിവ,ിന്റെ. s. 1. Extinction, destruction. 2.
giving or contributing money, &c., at a marriage, &c.,
clubbing together. 3. collection. 4. increase, accumula-
tion. 5. present to an exhibitor.

പൊലിശ,യുടെ. s. Interest.

പൊൽ, In composition, Gold, golden.

പൊൽകലശം,ത്തിന്റെ. s. A golden pot or censer.

പൊൽതാമര,യുടെ. s. A lotus flower made of gold.

പൊൽതാർ,രിന്റെ. s. A flower made of gold.

പൊൽതാർമാനിനി,യുടെ. s. A name of LECSHMI.

പൊൽപൂമാനിനി,യുടെ. s. A name of LECSHMI.

പൊല്ലാത്ത. adj. Bad, evil.

പൊല്ലാപ്പ,ിന്റെ. s. Evil, an evil, mischief. പൊല്ലാ
പ്പുപറയുന്നു, To speak evil of one.

പൊല്ലാപ്പുകാരൻ,ന്റെ. s. An evil designing person,
a mischievous person.

പൊല്ലായ്മ,യുടെ. s. Evil, an evil, mischief.

പൊല്ലിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. c. To have or get mats
or baskets mended.

പൊല്ലുന്നു,ന്നു,വാൻ. v. a. To mend, to repair, mats
or baskets.

പൊളി,യുടെ. s. 1. A lie, an untruth, a falsehood. 2. a
stripe, a streak, a split. പൊളിപറയുന്നു, To tell a lie.

പൊളിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To pull or break
down, to undo. 2. to split, to rend, to break, to separate.

പൊളിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. 1. Pulling or breaking down.
2. splitting. dividing, separating. 3. ache, pain.

പൊളിപ്പ,ിന്റെ. s. A split, a stripe, a streak, a rent.

പൊളിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. 1. To split, to break
off. 2. to be separated. 3. to ache, to pain.

പൊളുകം,ത്തിന്റെ. s. 1. A blister from being burnt
or scalded. 2. a watery eruption on the legs and other

parts of the body.

പൊളുകുന്നു,കി,വാൻ. v. n. 1. To blister, to burn, to
rise in watery pimples. 2. to plough a second course.

പൊള്ള,ിന്റെ. s. 1. A falsehood, a lie, a silly and
fruitless word. 2. boasting, self-praise.

പൊള്ള,യുടെ. s. 1. The wind pipe, the throat. 2. a
creeper bearing a small poisonous fruit or berry. 3. a bam-
boo. adj. Hollow, empty, withered, blighted.

പൊള്ളക്കുരു,വിന്റെ ; orപൊള്ളക്കാ,യുടെ. s. The
poisonous fruit of the plant mentioned under the preceding
word.

പൊള്ളച്ചീര,യുടെ. s. A kind of potherb with hollow
stalks.

പൊള്ളമുള,യുടെ. s. A hollow kind of bamboo.

പൊള്ളം,ത്തിന്റെ. s. 1. A blister. 2. a bubble, a pus-
tule.

പൊള്ളൽ,ലിന്റെ. s. 1. A blister. 2. blistering. 3. a
pustule.

പൊള്ളിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To blister.

പൊള്ളുന്നു,ള്ളി,വാൻ. v. n. To blister, to rise in blisters
or bubbles, to be burnt, to be scalded.

പൊള്ളെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To blister or be
blistered. 2. to bubble, to rise in bubbles, pustules, &c.

പൊഴി,യുടെ. s. 1. A groove. 2. hole. 3. the mouth of
a small river, an outlet into the sea. പൊഴിയിടുന്നു,
1. To groove, to cut hollow. 2. to make an outlet into
the sea. പൊഴിവീഴുന്നു, An outlet into the sea to be
formed or to be stopped up.

പൊഴിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To groove or make
a groove. 2. to make a hole partly through any thing. 3.
to shower down, to pour down or out.

പൊഴിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. 1. Grooving. 2. showering
down, pouring down or out. 3. oozing out.

പൊഴിപ്പ,ിന്റെ. S. 1. A groove. 2. grooving.

പൊഴിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. 1. To drop off or fall
down as leaves from trees. 2. to pour down, to shower,
| to rain. 3. to 00ze or run through little by little, to leak.

പൊഴിവ,ിന്റെ. s. 1. Grooving. 2. showering down,
pouring down. 3. oozing out.

പൊഴുത,ിന്റെ. s. 1. A time, a period of time. 2. a
day. 3. a period selected and fixed for any auspicious
ceremony, as for a marriage, &c. പൊഴുതകൊള്ളുന്നു,
To do at an auspicious time.

പൊറാട്ട,ിന്റെ. s. Mimicry, burlesque, imitation.

പൊറായ്മ,യുടെ. s. 1. Impatience, envy. 2. vehemence
of temper, eagerness.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/544&oldid=176571" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്