താൾ:CiXIV31 qt.pdf/543

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പൊരി 529 പൊലി

പൊൻപണി,യുടെ. s. 1. The world of a goldsmith.
2. working in gold.

പൊൻപണിക്കാരൻ,ന്റെ. s. A goldsmith, a worker
in gold.

പൊൻപണ്ടം,ത്തിന്റെ. s. A golden article, or any
thing made of gold.

പൊൻപത്താക്ക,ിന്റെ. s. A gold moidore.

പൊൻപാത്രം,ത്തിന്റെ. s. A gold vessel.

പൊൻപൂച്ച,ിന്റെ. s. Gilding, gilt.

പൊന്മ,യുടെ. s. A king-fisher.

പൊന്മണി,യുടെ. s. Gold beads.

പൊന്മല,യുടെ. s. The gold-mountain.

പൊന്മാൻ,ന്റെ. s. A king-fisher.

പൊന്മീൻ, നിന്റെ. s. Gold fish.

പൊന്മുടി,യുടെ. s. A golden crown or mitre.

പൊന്മഴുക,ിന്റെ. s. Wax on which is proved the
degree of fineness of gold.

പൊനൻവണ്ട,ിന്റെ. s. The blistering fly, cantharides.

പൊൻവള,യുടെ. s. A gold ring out bracelet.

പൊൻവളയം,ത്തിന്റെ. s. An ouch or ring of gold.

പൊൻവാണിഭക്കാരൻ,ന്റെ. s. A money-changer,
a shroff.

പൊൻവാണിഭം,ത്തിന്റെ. s. Exchange of money,
Shroffing.

പൊൻവാളം,ത്തിന്റെ. s. A rod or bar of gold.

പൊൻശലാക,യുടെ. s. A gold rod.

പൊയിക,യുടെ. s. A lake, a pond.

പൊയികാൽ,ലിന്റെ. s. Nicks or notches cut in co-
coa-nut trees for the purpose of climbing them.

പൊയ഻,യ്യുടെ. s. Falsehood, a lie, an untruth.

പൊയ്ക്കാൽ,ലിന്റെ. s. 1. Stilts. 2. a wooden leg.

പൊയ്ക്ക. adj. Cross, short.

പൊയ്ക്കവഴി,യുടെ. s. A cross way, a byepath.

പൊരി,യുടെ. s. 1. A spark. 2. parched rice. 3. parch-
ing, frying, baking, 4. dry scuff on the skin.

പൊരികാരം,ത്തിന്റെ. s. Potass.

പൊരിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To broil, to fry, to
parch, to roast, to bake. 2. to fly out as sparks.

പൊരിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. 1. Parching, frying, baking.
2. great heat. 3. great thirst. 4. covetousness.

പൊരിച്ചുണങ്ങ,ിന്റെ. s. Yellow spots on the skin,
a kind of eruption on the skin.

പൊരിപ്പൻ,ന്റെ. s. A frying pan.

പൊരിയൻ,ന്റെ. s. One who has dry scurf on any
part of the body.

പൊരിയവിൽ,ലിന്റെ. s. A kind of small biscuits.

പൊരിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. 1. To be parched, or
baked to be roasted. 2. to pop, to crack, to crackle.

പൊരുതുന്നു,തി,വാൻ. v. a. 1. To fight in battle, to
skirmish; to contend. 2. to contend in play at chess.

പൊരുത്ത,ിന്റെ. s. 1. The nape of the neck. 2. unit-
ing, joining together.

പൊരുത്തം,ത്തിന്റെ. s. 1. Suitableness, fitness. 2.
agreement. പൊരുത്തം നോക്കുന്നു, To scrutinize the
results of a marriage by astrology.

പൊരുത്തുകാരൻ,ന്റെ. s. A reconciler, a mediator,
an umpire.

പൊരുത്തുന്നു,ത്തി,വാൻ.v. a. 1. To make things agree
with one another, to join with one another. 2. to recon-
cile, to put or place on good terms; to settle. 3. to cause
to fit or suit.

പൊരുന്നൽ,ലിന്റെ. s. 1. The time a hen sits on
her eggs, the time of brooding. 2. agreeing, consenting.
3. satisfaction, satiety. 4. agreeableness. 5. conforming.
6. uniting.

പൊരുന്നവെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To set a hen
on eggs.

പൊരുന്നു,തു,വാൻ. v. a. To fight, to contend.

പൊരുന്നു,ന്നി,വാൻ. v. n. 1. To sit on eggs. 2.
to hatch, to brood. 3. to agree, to consent. 4. to be satis-
fied, or satiated. 5. to be pleasing, agreeable, to fit, to
suit. 6. to be conformable. 7. to be joined, united, to be
on good terms.

പൊരുപൊരുക്കുന്നു,ത്തു,പ്പാൻ. v. a. To give an
imitative sound, to crack, to crackle.

പൊരുപൊരെ. adv. With a popping or crackling noise.

പൊരുവിളങ്ങാ,യുടെ. s. A ball of baked meal, &c.

പൊരുൾ,ളിന്റെ. s. 1. Signification, meaning of a word,
design, intention. 2. riches, wealth, substance. 3. value
of landed property. 4. cause, reason. 5. material substance
or object of sense. 6. superiority. 7. importance. s. vari-
ous things, utensils or household furniture. 9. truth, ve-
rity. പൊരുൾ തിരിക്കുന്നു, To translate, to interpret.
പൊരുൾ പറയുന്നു, To explain, to interpret.

പൊരുൾതിരിപ്പ,ിന്റെ. s. Explanation, translation,
interpretation.

പൊലി,യുടെ. s. A heap of corn thrashed but not win-
nowed.

പൊലിക്കാരൻ,ന്റെ. s. One who follows the pro-
fession of usury; a usurer, a money-lender.

പൊലികടം,ത്തിന്റെ. s. Usury, the profession of u-
sury.


2 Y

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/543&oldid=176570" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്