താൾ:CiXIV31 qt.pdf/481

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പര 467 പര

പരബലം,ത്തിന്റെ. s. 1. A foreign power. 2. the
power of an enemy.

പരബാധ,യുടെ. s. Vexing or annoying another. പ
രപീഡ.

പരബൊധമാക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. 1. To make
public, to publish abroad. 2. to make known to all, to di
vulge.

പരബൊധം,ത്തിന്റെ. s. 1. Notoriety, celebrity.
2. common or general consent. പരബൊധംവരുത്തു
ന്നു, 1. To make public, to publish, to divulge. 2. to
obtain general consent.

പരബ്രഹമൂൎത്തി,യുടെ. s. See the following.

പരബ്രഹ്മം,ത്തിന്റെ. s. The Supreme Being; the pre-
eminent BRAHM distinguished from BRAHMA.

പരഭാൎയ്യ,യുടെ. s. 1. Another’s wife. അന്യന്റെ ഭാ
ൎയ്യ. 2. the wife of an enemy.

പരഭൃതം,ത്തിന്റെ. s. The Indian cuckoo, which is sup-
posed to leave its eggs in the nest of the crow to be hatched.
കുയിൽ. adj. Nourished or cherished by a stranger,
fostered, adopted. അന്യനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത.

പരഭൃത്തിന്റെ. s. A crow. കാക്ക.

പരമഗതി,യുടെ. s. Translation to heaven, final bea-
titude.

പരമഗുരു,വിന്റെ. s. l. A chief tutor, the principal
of a College. 2. a divine teacher.

പരമണ്ഡലം,ത്തിന്റെ. s. The empyreal heaven,
the highest heaven.

പരമദുഷ്ടൻ,ന്റെ. s. A very wicked man. മഹാ ദു
ഷ്ടൻ.

പരമൻ,ന്റെ. s. An epithet of the divine Being com-
mon to all classes.

പരമപിതാവ,ിന്റെ. s. Heavenly father.

പരമം, &c. adj. 1. Best, most excellent. 2. principal,
chief, divine, heavenly. s. The supreme BRAHM. ബ്ര
ഹ്മം. part. 1. A term of assent, yes. അനുവാദം. 2. a
term of command.

പരമരഹസ്യം,ത്തിന്റെ. s. A heavenly mystery, a
great secret.

പരമാണു,വിന്റെ. s. An atom, the invisible base of
all aggregate bodies; thirty of them are supposed to form
a mote in a sun beam, the lowest measure of weight.

പരമാതാവ,ിന്റെ. s. 1. A foster mother, a nurse. ഉ
പമാതാവ. 2. a title given to a second wife by the chil-
dren of the finest, and vice versa.

പരമാത്മാവ,ിന്റെ. s. The Supreme Being, considered
as the soul of the universe. ദൈവം.

പരമാനന്ദമൂൎത്തി,യുടെ. 4. An epithet of God. ദൈവം.

പരമാനന്ദം,ത്തിന്റെ. s. 1. Bliss, eternal beatitude.
മൊക്ഷം. 2. very great or ecstatic joy, sacred joy.

പരമാനന്ദിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To experience
ecstatic joy or pleasure, to be in an ecstacy.

പരമാന്നം,ത്തിന്റെ. s. 1. Rice boiled with milk,
sugar, &c. and used as a delicate food among the Hindus.
പായസം 2. an oblation.

പരമാൎത്ഥജ്ഞാനം,ത്തിന്റെ. s. True or supreme
wisdom. സത്യജ്ഞാനം.

പരമാൎത്ഥബൊധം,ത്തിന്റെ. s. True or supreme
wisdom,

പരമാൎത്ഥം,ത്തിന്റെ. s. 1. Truth. 2. fact. 3. ironi-
cally, foolish simplicity.

പരമാൎത്ഥവസ്തു,വിന്റെ. s. The divine essence.

പരമാൎത്ഥി,യുടെ. s. 1. A true, honest man. 2. a simple-
ton.

പരമേശ്വരൻ,ന്റെ. s. 1. An epithet of the divine
Being common to all classes. ദൈവം. 2. a name of
SIVA. ശിവൻ. 3. a proper name.

പരമെശ്വരി,യുടെ. s. A name of PÁRWATI, LACSHMI.
പാൎവ്വതി, ഇത്യാദി.

പരമെഷ്ഠി,യുടെ. s. A name of BRAHMA, ബ്രഹ്മാവ;
also of SIVA, VISHNU. ശിവൻ, വിഷ്ണു.

പരമൊപദെശം,ത്തിന്റെ. s. Heavenly or divine
instruction.

പരം, &c. adj. 1. Other, different. 2. distant, remote,
foreign. 3. best, pre-eminent, excellent. 4. hostile, ad-
verse. 5. subsequent, after. 6. more, excessive. s. Salva-
tion, final beatitude.

പരമ്പ,ിന്റെ. s. A bamboo mat, a mat in general.

പരമ്പദം,ത്തിന്റെ. s. 1. Eternal felicity. മൊക്ഷം.
2. the abode of VISHNU.

പരമ്പര,യുടെ. s. 1. Hereditary successio11. 2. race,
lineage. 3. method, order. 4. tradition.

പരമ്പരം,ത്തിന്റെ. s. 1. Hereditary succession. 2.
race, lineage. 3. order, method, continuous arrangement.
4. tradition. adj. Successive; proceeding from one to an-
other, from father to son, &c., hereditary, traditionary.

പരമ്പരാകം,ത്തിന്റെ. s. Immolating animals in Sa-
crifice. പശുബന്ധം.

പരമ്പരൊപദെശം,ത്തിന്റെ. s. Traditional instruc-
tion.

പരയുവതി,യുടെ. s. A strange woman, a whore.

പരരാജ്യം,ത്തിന്റെ. s. A foreign country; another
or strange country.


2 o 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/481&oldid=176508" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്