താൾ:CiXIV31 qt.pdf/480

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പര 466 പര

nourished by a stranger. 2. a dependant, servile, subject-
ed. ആശ്രിതൻ. 3. an illegitimate person. വ്യഭിചാര
പുത്രൻ.

പരജാതി,യുടെ. s. A different race, a foreign tribe.
അന്യജാതി.

പര ണ ഻,ിന്റെ. s. 1. A frame male over a five-place
for the purpose of putting any thing to dry. 2. a loft un-
der the roof of a house, a kind of garret or rude ceiling
made of planks.

പരണി,യുടെ . s. A jar in general.

പരണിക്കിണ്ണം,ത്തിന്റെ. s. An earthen bason, or
plate.

പരണ്ടൽ, ലിന്റെ. s. 1. Scratching. 2. scraping of
or out.

പരണ്ടുന്നു,ണ്ടി,വാൻ. v. a. 1. To scratch. 2. to
scrape off or out.

പരതന്ത്രൻ,ന്റെ. s. One who is subservient, a de-
pendant. ആശ്രിതൻ.

പരതന്ത്രം , &c. adj. Subservient, obedient, dependant.

പരതരൻ,ന്റെ. s. A neutral person, a common ac-
quaintance, one who is neither friend or foe.

പരതരം, &c. adj. Neutral, indifferent.

പരതരുണി,യുടെ. s. 1. A strange woman. അന്യ
സ്ത്രീ. 2. a whore. പരസ്ത്രീ.

പരതീരം,ത്തിന്റെ. s. A shore or bank. അക്കര.

പരതുഷ്ടി,യുടെ . s. 1. Friendship, alliance. 2. general
joy. ജനസന്തൊഷം.

പരത്തൽ,ലിന്റെ. s. 1. Spreading, extending. 2.
divulging. 3. placing disorderly.

പരത്തി,യുടെ. s. 1. The wife of a Paravan or low caste
person. 2. a washerwoman.

പരത്തുന്നു,ത്തി,വാൻ. v. a. 1. To spread, to extent,
to expand, as cloth, &c. 2. to divulge, to proclaim, as
tidings, fame, &c. 3. to put confusedly and disorderly, as
books, &c. on a table. 4. to scatter, to sow seed.

പരത്വം,ത്തിന്റെ. s. 1. Supremacy, God-head, Deity.
2. altitude, pre-eminence, heavenliness. 3. difference.
4. hostility.

പരദലം,ത്തിന്റെ. s. Ann astrological terms.

പരദാനം,ത്തിന്റെ. s. Giving, a gift, a donation.

പരദാരം,ത്തിന്റെ. s. Another man’s wife. അന്യ
ന്റെ ഭാൎയ്യ.

പരദുഃഖം,ത്തിന്റെ. s. Another’s grief or sorrow. അ
ന്യദുഃഖം.

പരദൂഷണം,ത്തിന്റെ. s. 1. Blasphemy, calumny,
2. blame, censure. 3. a curse. 4. a fault, defect.

പരദെവത,യുടെ. s. A household-god.

പരദെശം,ത്തിന്റെ. s. A foreign country, another or
strange country. പരദെശം പൊകുന്നു, To travel a-
broad.

പരദെശവാസി,യുടെ. s. One dwelling or sojourn-
ing in a foreign land.

പരദെശി,യുടെ. s. 1. A foreigner, a stranger, a pas-
senger, a pilgrim. 2. a beggar, a mendicant.

പരദൈവം,ത്തിന്റെ. s. A household-god.

പരദൊഷം,ത്തിന്റെ. s. Injury to another, persecu
tion, malice, mischief. പരദൊഷം ചെയ്യുന്നു, To in-
jure or annoy another, to persecute.

പരദ്രവ്യം,ത്തിന്റെ. s. Another’s property, wealth be-
longing to another.

പരദ്രൊഹം,ത്തിന്റെ. s. Injury to another, mischief,
malice, treachery. പരദ്രൊഹം ചെയ്യുന്നു, To injure
another, &c.

പരദ്വെഷി,യുടെ. s. One who is inimical, hostile,
adverse.

പരധനം,ത്തിന്റെ. s. Another’s wealth.

പരനാരി,യുടെ. s. A strange woman.

പരന്തപൻ,ന്റെ. s. One who vexes or annoys an-
other or a foe. ശത്രുക്കളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നവൻ.

പരൻ,ന്റെ. s. 1. An enemy. ശത്രു. 2. a stranger.
അന്യൻ. 3. one who is at a distance or remote. 4. a
pre- eminent person. 5. an epithet of God.

പരൻപുമാൻ,ന്റെ. s. A name of VISHNU. വിഷ്ണു.

പരൻപുരാൻ,ന്റെ. s. GOD. ദൈവം.

പരൻപുരുഷൻ,ന്റെ. s. GOD. ദൈവം.

പരപിണ്ഡാദൻ,ന്റെ. s. One who feeds at an-
other’s cost. മറ്റൊരുത്തന്റെ അന്നം വാങ്ങി ഭ
ക്ഷിക്കുന്നവൻ.

പരപീഡ,യുടെ. s. Vexing or annoying another. പ
രപീഡചെയ്യുന്നു, To vex, to annoy another.

പരപുരുഷൻ,ന്റെ. s. l. Another man, not a wo-
man’s own husband ; a paramour. 2. a name of VISHNU.

പരപുഷ്ടം,ത്തിന്റെ. s. 1. The Cocila or Indian cuckoo,
as hatched by a crow. കുയിൽ. 2. a crow, from hatching
cuckoo's eggs. കാക്ക. adj. Fostered, nourished, &c., by
a stranger. അന്യനാൽ പൊഷിക്കപ്പെട്ടത.

പരപ്പ, ിന്റെ. s. 1. Extension, extent, extensiveness,
spreading, expansion. 2. enlargement, width, breadth.
3. verbosity.

പരപ്പൻ,ന്റെ. s. Rice or corn flattened. adj. Flat,
broad, extensive.

പരപ്പിൽ. adv. Extensively, widely.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/480&oldid=176507" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്