താൾ:CiXIV290-02.pdf/45

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൯

കളിലും; കോയമ്പുത്തൂർ പ്രവിശ്യയിൽ, നീലഗിരികളിലും, തി
രുവിതാംകോട്ട സംസ്ഥാനത്തിൽ, അഗസ്തി മലയിലും; ഉള്ള
അടിവാരങ്ങളിൽ, മലയാളത്തിലെ കാഫലവൃക്ഷങ്ങളും സ
സ്യങ്ങളും ഉള്ളതും; മുകൾഭാഗങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലാണ്ടിലെ, കോത
മ്പ ഉരുളക്കിഴങ്ങ, ആപ്പിൾ, പീച്ച, മുതലായ വൃക്ഷാദികളും,
നന്നായി വളൎന്ന വരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഓരൊ പ്രദേശങ്ങ
ളിൽ, അപൂൎവ്വമായിട്ടുള്ള തൈകൾ കാണപ്പെടുന്നതും ആകു
ന്നു: ഓസ്ത്രെലിയായിലെ വൃക്ഷം, ഒരു മാതൃക ആയിട്ടും: അ
പ്രിക്കായിൽ ഉള്ളത, മിക്കതും, ഏഷ്യഖണ്ഡത്തിൽ കാണപ്പെ
ടുന്നതും, അമ്മറിക്കായിൽ ഉള്ളത യൂറോപ്പിൽ കേൾവിപ്പെടാ
ത്തതും ഉണ്ട.

മൃഗജാതികളുടെ ക്രമങ്ങൾ.

മൃഗങ്ങൾ വൃക്ഷാദികളെപോലെ, ദേശകാലങ്ങളെ സംബ
ന്ധിച്ച വിഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവ നാലു തരത്തിൽ ആയി
ട്ടും ഉണ്ട.

(൧ാമത.) തലയോട സംബന്ധിച്ച മൂലാതണ്ടുള്ളതും, ൟ
അസ്ഥികൾക്ക അകമെ തലച്ചോറും, മജ്ജയും ഉണ്ടായി; ഇവ
യിൽ നിന്ന വെളുത്ത ഞരമ്പ, മാംസത്തിലേക്ക കടന്ന, ശരീ
രത്തിന വല്ലതും തട്ടിയാൽ അതിനെ അറിയിക്കുന്നതും ആ
കുന്നു, ൟ കൂട്ടത്തിൽ, തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലപ്പാലുകൊ
ണ്ട പോഷിപ്പിക്കുന്ന നാല്ക്കാലിമൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും, മത്സ്യ
ങ്ങളും മിക്ക പാമ്പുകളും, ഗൗേളികളും ആകുന്നു.

(൨ാമത.) ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായിട്ട, ഓടുചെൎക്കപ്പെട്ട മൃഗങ്ങ
ൾ. ഇവയ്ക്കു അകമെ അസ്ഥികൾ കൂടാതെ; തൊലിക്ക പകരം
കാളക്കൊമ്പ സംബന്ധിച്ച വസ്തുവിനെപോലെ, ഘനം കു
റച്ചും, മുറിമുറി ആയിട്ടും, ഓട ചേൎക്കപ്പെട്ടതും ആകുന്നു. ൟ
ഖണ്ഡത്തിൽ തേള, വണ്ട, തേരട്ട, പഴുതാരയും, ഞണ്ട, കൊ
ഞ്ച, മിക്ക ചെറിയ പ്രാണികളും കൂടിയിരിക്കുന്നു.

(൩ാമത.) അസ്ഥി ഇല്ലാത്തതും, മയമുള്ള മാംസമായിട്ടുള്ളതും;
എങ്കിലും മിക്കപ്പോഴും ചുണ്ണാമ്പകല്ല സംബന്ധമായിട്ട, ഓ
ടുള്ള ജന്തുക്കൾ; ഇവയിൽ, എല്ലാ മാതൃക കക്കാകളും, മുരിങ്ങയും
അച്ചും, തോടില്ലാത്തതിൽ അട്ടയും പുഴുക്കളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കു
ന്നു.

(൪ാമത.) കൊഴുത്ത പശയുടെ മയമുള്ളതും, തല നടുവായി
ട്ടും; ഇതിൽനിന്ന ചക്രവണ്ടിയുടെ കാലുകൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കു
ന്നപ്രകാരത്തിൽ, എല്ലാ വശത്തോട്ടും, അവയവങ്ങളെ പുറ
പ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന ജന്തുകൾ; ഇവയിൽ കടൽചൊറി മുത

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/45&oldid=180251" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്