താൾ:CiXIV290-02.pdf/46

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൦

ലായ്തും, പവിഴം ഉണ്ടാക്കുന്ന മൃദുവായിട്ടുള്ളതും, കലക്കൽ വെ
ള്ളത്തിൽ മയിക്രസ്കോപ്പിനാൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രാണിക
ളും, ആകുന്നു. ൟ വക മൃഗങ്ങൾക്ക വൃക്ഷമൃഗം എന്ന അ
ൎത്ഥമുള്ള സൂഓപൈറ്റ, എന്ന വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതി
ന്റെ കാരണം അതിശയം തന്നെ, അത എന്ത ഇവയ്ക്ക
ശ്വാസവും, ഓട്ടവും, ഭക്ഷണസാധനവും, വേണ്ടുന്നതാകു
ന്നു എന്ന വരികിലും; ഓരോന്നിനെ നാലും അഞ്ചും മുറിയാ
യിട്ട വെട്ടിയാൽ, കുറെദിവസം കഴിഞ്ഞ, അത്രയും എണ്ണം
പൂൎണ്ണമൃഗങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യും; ഇത എല്ലാവൎക്കും ശോ
ധന ചെയ്വാൻ കഴിയുന്നതാകുന്നു. ൟ നാലുതരത്തിൽ ഉള്ള
മൃഗങ്ങൾ കൂടി ൨൫,൦൦൦ൽ അധികം ജാതികളായി കണ്ടുവന്നി
രിക്കുന്നു, ചൂടായുള്ള അയനങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളെ അധിക എണ്ണ
മായിട്ടും, ഘോരമായിട്ടുള്ളവയെയും, പോഷിപ്പിച്ച വരുന്നു;
ഇത ഉഷ്ണത്തിന്റെയും തീറ്റിയുടെയും, പെരുപ്പത്താൽ അത്രെ
ആകുന്നത. ചെറിയ പ്രാണികൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷമൃ
ഗങ്ങളും, ൟച്ച, പുഴുക്കൾ, പറവജാതികളും, ഗേൗളികളും, അ
നേകമുണ്ടാകയും; സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന പെരിയ വംശ
ക്കാരായ ആന, ഒട്ടകം, പുള്ളിഒട്ടകം, കണ്ടാമൃഗം, പോത്ത
ത്തെപ്പർ, നദിക്കുതിര, മുതലായ്തും, ഇര പിടിച്ചു ഭക്ഷിക്കുന്ന
സിംഹം, കടുവ, പലവക പുലി, കഴുതപ്പലി, കഴുകൻ, പരു
ന്തുകൾ, പെരുമ്പാമ്പുകൾ, ഇവ ഒക്കെ ഏഷ്യായിലും, അപ്പ്രി
ക്കായിലും, വളരെ ഉള്ളവയാകുന്നു. ശാന്തചക്ര പ്രദേശങ്ങ
ളിൽ മനുഷ്യരാൽ ഇണക്കപ്പെട്ട; സസ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗ
ങ്ങൾ അനേകമായിട്ടും, പല തരമായിട്ടും കാണുന്നു. ഇവ കു
തിര, കഴുത, കന്ന, ആടുമാടുകൾ, മാൻ; സസ്യങ്ങളുടെ അരി
തിന്നുന്ന അനേകം പക്ഷികളും, മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ,
ചെവിയൻ പുലി, ചെന്നായ, കരടി, കഴുനാ, ഇവ മാത്രമാ
കുന്നു. യൂറോപ്പു, അമ്മറിക്കാ ഖണ്ഡങ്ങൾ, ശാന്തപ്രദേശങ്ങ
ൾ ആകകൊണ്ട; ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങൾ അല്ലാതെ മ
റ്റുള്ളവയെ ഏറ കാണുക ഇല്ല. ലോകത്തിന്റെ വടക്കും തെ
ക്കും മുനകളിൽ മൃഗാദികൾ കുറവ തന്നെ ആകുന്നു. ഇവ മി
ക്കതും വൎഷമായിട്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഉഷ്ണമുള്ള പ്രദേശങ്ങളി
ലേക്ക മാറിക്കളകയും ചെയ്യും. സസ്യങ്ങൾ വളരുന്ന നാല
മാസത്തിൽ, മ്ലാവ രണ്ടും, കടമാനും, ഒരു തരം കാട്ടുപോത്തും;
ചില വലിയ എലികളും ഉണ്ട. വെള്ളക്കരടി, കുളിരുള്ള ആറു
മാസം മുഴുവനും ഗുഹകളിലും, പാറകളുടെ ഇടയിലും, കേറി
കിടന്ന അനങ്ങാതെ ഉറങ്ങിയിരിക്കും. ബീവ എന്നുള്ള എലി
ഒരു മാതൃകപ്പുര ഉണ്ടാക്കി, കളിമണ്ണുകൊണ്ട പൂശി, കളിരിൽ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/46&oldid=180252" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്