താൾ:CiXIV290-02.pdf/21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൫

യിട്ട, ആണ്ട ഒന്ന ൯൦൦,൦൦൦ പൌണ്ടും വരവുണ്ട; ഇതുകൂടാതെ
൬,൦൦൦,൦൦൦ പൌണ്ട ദീനക്കാൎക്കും പാവപ്പെട്ടവൎക്കും തക്കസ്ഥ
ലങ്ങളും, ദീനപുരകളും, പണിയിപ്പിച്ച ചിലവിട്ടുവരികയും
ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആണ്ടിൽ പഞ്ഞിനൂലുകൊണ്ട ഉണ്ടാക്ക
പ്പെട്ട ചരക്കിന്റെ വില ൩൧,൦൦൦,൦൦൦ പൌണ്ട; കമ്പിളിസാ
മാനങ്ങൾ ൨൨,൦൦൦,൦൦൦വും; പട്ടുശീലകൾക്ക ൧൦,൦൦൦,൦൦൦വും,
റേന്തയും കാൽമേശവകകൾക്കും ൩,൫൦൦,൦൦൦വും; കണ്ണാടി വ
സ്സി പിഞ്ഞാണം വകക്ക ൪,൩൦൦,൦൦൦വും ഉരുക്കും ഇരിമ്പും
കൊണ്ടുള്ള കോപ്പുകൾക്ക ൧൭,൦൦൦,൦൦൦പൌണ്ടും; മനുഷ്യജാതി
ക്ക തിന്മാൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ധാന്യങ്ങൾക്ക ൭൨,൦൦൦,൦൦൦ പൌ
ണ്ടും മൃഗജാതികൾക്ക ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട തീറ്റി ൫൯,൦൦൦,൦൦൦പൌ
ണ്ടും ആയിരുന്നു. ഇതിനാൽ ഇംഗ്ലാണ്ടിലെ ദ്രവ്യസമദ്ധി
ഇന്നത എന്ന അല്പമായിട്ട വിചാരിപ്പാൻ ഇടയുണ്ട; സൎക്കാ
രകണക്കിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാട്ടുവഴിയുടെ നീളം കൂട്ടിയാ
ൽ, ൧൨൨,൩൨൪ മയിലിന അധികം കാണും, തോണികൾ
പതിവായിട്ട നടക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള തോടുകൾ ൪,൫൦൦മയിൽ
നീളംവരെ ഉണ്ട. ഇരിമ്പപാദവഴികളെ, ഇപ്പോൾ തീൎക്കുന്ന
തുകൂടാതെ, ൩,൯൧൮മയിൽ നീളമായിട്ട തീൎന്നിരിക്കുന്നു.

ലങ്ക.

ഇപ്പോൾ സേലോൻ എന്ന വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

പാണ്ടിയുടെ കടപ്പുറത്തിൽനിന്ന കുറെ നീങ്ങി, കന്യാകു
മാരിയുടെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള സമുദ്രത്തിലെ ഒരു ദ്വീപാകുന്നു
ഇതിന്റെ തെക്കുവടക്കുള്ള നീളം ൨൭൦ നാഴികയും, വീതി ഏ
കദേശം ൧൪൫൦ആകുന്നു. പ്രജകൾ ൧,൨൪൨,൦൦൦ഉണ്ട, ഇവി
ടത്തെ അധികാരം കുമ്പിനിയാരെ ഏല്പിക്കാതെ, ഇംഗ്ലാണ്ടി
ലെ രാജസ്ത്രീയുടെ തനതാകുന്നു. തെക്കെഭാഗത്തെ പ്രധാന
കോട്ടകളും തുറമുഖങ്ങളും കൊളമ്പുംഗാലും ആകുന്നു. വടക്കെ
അറ്റത്ത യാപ്പാണവും ത്രിംങ്കമാലിയും ഉണ്ട. ദ്വീപിന്റെ
നടുവിലുള്ള മലംപ്രദേശങ്ങളിൽ കാൻണ്ടി എന്ന വിളിക്ക
പ്പെടുന്നത പ്രധാന പട്ടണം ആകുന്നു. തിരുനവേലി ജില്ല
യിലുള്ള രാമേശ്വരത്തനിന്ന, ലങ്കയുടെ കരവരെ ചില പാ
റക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ട, കപ്പലുകൾ ഓടുവാൻ പ്രയാസമാക
കൊണ്ട ഇപ്പോൾ വെടിമരുന്നുകൊണ്ട, ഇഞ്ചിനിയർ സായ്പ
ന്മാർ പൊട്ടിച്ച ചാലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട. ൟ പാറകൾ ശ്രീ
രാമൻ രാവണനോട യുദ്ധംചെയ്‌വാൻ പോയപ്പോൾ, കെട്ടി
യ ചിറ ആകുന്നു എന്ന ശാസ്ത്രക്കാർ പറയുന്നു. ആദാം, ഏ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/21&oldid=180225" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്