താൾ:CiXIV284.pdf/41

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൭

കംപകൎത്തെഴുതിയത ഇതാ ഞാൻ കാല്ക്കൽ വെക്കുന്നു

ഗണ - ചിരഞ്ജീവീ ഭവ - നന്നായി - വ്യാസന്നു കൊടു

മാച്ച - നിന്തിരുവടിയുടെ ദൎശനത്താൽ കൃതാൎത്ഥനായി ഭവിച്ചെ
ൻ - ഹൊ വ്യാസരെ

ഗംഗ - അല്ലയൊ ജനങ്ങളെ തൊന ആൾ വരുന്നു ഇവിടെ
മയിലെറി വരുന്നവൻ അറുമുഖനായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ - വ
ലിയ നഖമുള്ളവൻ രുദ്രന്റെ ജടയിൽ നിന്നുണ്ടായ വീ
രഭദ്രൻ - വഴിയെ വീരഭദ്രർ മുതലായവരും ഉണ്ടു

കൃഷ്ണ - ശിവകെട്ടൊ നീ ശൂലം പ്രയൊഗിച്ചാൽ ചക്രം അയപ്പൻ

ഊരാളി - ഇത എന്തു ആകാശത്തിൽ ചക്രവും ത്രിശൂലവും തിക്കി
ക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്നു - തൊണ്ടയിൽ ഒരപ്പം തടഞ്ഞ പൊലെ

വാണിയൻ - ശാസ്ത്രികളെ നിങ്ങൾ്ക്ക അറിയാം എന്ത

ശാസ്ത്രി - ബാണാസുരന്നു ഉഷ എന്ന ഒരു മകൾ ഉണ്ടു കൃഷ്ണ
ന്റെ മകനായ അനിരുദ്ധൻ അവളെ മൊഹിച്ചു ചെന്നാ
റെ ബാണാസുരൻ തടവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അസുരനെ
കൊല്ലുവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പൊൾ ശിവൻ എതൃത്തു ഇരി
വരും പിണങ്ങി ശൂലവും ചക്രവും പ്രയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നു

ചെട്ടി - ഹൊ ഇപ്പൊൾ കാണുന്നു അഛ്ശനെ പൊലെ മകന്റെ
ഭാവം - കൃഷ്ണൻ ജാര വൃത്തിയുള്ളവൻ മകനും അപ്രകാരം
തന്നെ പുതുമകളെ കാട്ടുന്നു പ്രത്യുമ്നനും ജാരൻ അവന്റെ മ
കൻ വെറെ ആകുമൊ

പാതിരി - ഇങ്ങിനെ ഉള്ളവരെ ദെവകൾ എന്നു പൂജിക്കുന്നതു ആശ്ചൎയ്യം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV284.pdf/41&oldid=187118" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്