താൾ:CiXIV282.pdf/45

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


൧൭

കാടുകളിൽ ജലം അടുത്തുള്ള വള്ളിക്കുടിലുകളിൽ ഒളിച്ച കിട
ക്കയും വെള്ളം കുടിപ്പാൻ വരുന്ന മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ച തിന്നു
ന്നതുകൂടാതെ ഉഴുന്ന സമയം പൊത്തിന്റെ മേൽ ചാടി വീ
ണ കടിച്ച കൊണ്ടുപൊകയും ചെയ്യും. എതു മൃഗമായാലും ഒ
രടികൊണ്ട കൊല്ലും. മനുഷ്യമാംസത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞാ
ൽ എപ്പൊഴും അതിന്ന ശ്രമിക്കും. പിടിച്ചതിനെ വിട്ടാലും
നഖങ്ങളും പല്ലുകളും എറ്റ കുഴകൾ നാൽ വിരല്ക്ക താഴ്ച വ
രുന്ന കാരണത്താൽ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. കാശി സമീപങ്ങളി
ൽ നല്ല മാതിരിയൊടെ കാണും ചില സമയങ്ങളിൽ എട പ്ര
ഭുക്കന്മാർ പത്തായിരം വെടിക്കാരും ഒരുമിച്ച ആനപ്പുറത്ത
കെറി നായാട്ടിനായി കാട്ടിൽ ചെന്നാൽ തൊക്കുകാർ കടവിരു
ന്ന മൃഗങ്ങളെ തെളികൂട്ടുമ്പോൾ ഇവ പുറപ്പെട്ട കടവിൽ
പെട്ടാൽ വെടിവെച്ച കൊല്ലുന്നുണ്ട മൂന്നര മാസം ചിന. ര
ണ്ടും അപൂൎവ്വമായി മൂന്നും നാലും കുട്ടികളെ പെറും ആദ്യം പൂച്ച
യുടെ വലിപ്പം പെറ്റുകിടക്കുന്നതിന്റെ സമീപങ്ങളിൽ എ
തൊന്നെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ കുട്ടികളിലെ വാത്സല്യനിമിത്തം
കൊപം കൊണ്ട തന്റെടം മറന്ന ഭ്രാന്തനെ പൊലെ ഒടിവ
ന്ന അപ്പൊൾ തന്നെ കൊല്ലും ൟറ്റപ്പുലി പൊലെ വരുന്ന
തെന്തെന്ന ചൊദിക്കുമാറുണ്ടല്ലോ

ഇണങ്ങിയാൽ വിശ്വസിക്കാമെന്നുള്ളതിന ദൃഷ്ടാന്തമായി
ട്ട ഒരു കഥ പറയുന്നു. കുറെ കാലം മുമ്പെ ഒരു സായ്പ രാ
ജാവിന സമ്മാനമായി ഒരു വരിയൻ പുലിയെ ശീമക്ക
കൊടുത്തയച്ചു കപ്പലിൽ വെച്ച അവൻ പൂച്ചയെ പൊ
ലെ കളിച്ച കപ്പൽക്കാർ അവനെ തലെണ്ണയായി വെക്കുന്നതി
നെ സഹിച്ചു ചിലപ്പൊൾ പാമരത്തിൻമെൽ കെറി നൊക്കും
ഒരിക്കൽ കപ്പലാശാരിയുടെ പാകം ചെയ്ത മാംസം കട്ടാറെ
അവൻ തല്ലിയതിനെ പട്ടി പൊലെ കൊണ്ടു. പതിനഞ്ച വ
ൎഷം ശീമയിൽ ജീവനൊടിരുന്നു. ഇതിന്നിടയിൽ ഒരുത്തനെ
എങ്കിലും ഉപദ്രവിക്ക ഉണ്ടായ്തുമില്ല. കാവല്ക്കാർ ഒരു ചെറിയ
പട്ടിയെ അകത്ത വെച്ചപ്പൊൾ നക്കി തലൊടി വാലിളക്കിക
ളിപ്പിച്ചും ഒരുമിച്ചു തന്നെ തിന്നുംവന്നു. രണ്ടു മൂന്ന മാസം
കഴിഞ്ഞ പട്ടി പെറ്റപ്പൊൾ പുറത്താക്കിയതിന്റെ ശെഷം പു
ലി തല തല്ലുക മാന്തുക അലറുക തുടങ്ങി പല കൊപഭാവ
ങ്ങളെ കാട്ടി പിന്നെയും കൂട്ടിലാക്കിയപ്പോൾ പണ്ടത്തെപ്പൊ
ലെ സന്തൊഷവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടായി. രണ്ടു വൎഷം
കഴിഞ്ഞ മെൽ പറഞ്ഞ ആശാരി കാണ്മാൻ ചെന്ന കൂട്ടി
ന്നകത്ത കടന്നപ്പൊൾ പുലി അവനെ അറിഞ്ഞ കാൽ നടു
വിൽ സഞ്ചരിക്കുക തലൊടുക ഉരുമ്മുക ഇങ്ങിനെ അതി സ്നെ


C

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV282.pdf/45&oldid=180391" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്