താൾ:CiXIV280.pdf/331

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

കൎണ്ണം ൩൨൫

സുഖമായ്വന്നിതുമനസിഞങ്ങൾക്കൊ ത്രിപുരന്മാരാലുള്ളുപദ്രവത്തി
നാൽത്രിഭുവനമെല്ലാംനശിച്ചുദൈവമെ അവരെനിഗ്രഹിച്ചഭയം
നൽകെണംഅഖിലലൊകെശശരണമെപ്പൊഴുംഅതുകെട്ടുദെവനരുൾ
ചെയ്തീടിനാനവരൊടുപൊരിന്നൊരുവസ്തുവില്ല പുരുഹൂതാദികളതു
കെട്ടുചൊന്നാർ പുരന്മാരെവധിച്ചരുളവാനിപ്പൊൾ കനകമാമല
വളച്ചുവില്ലാക്കിക്കുലക്കഞാണിനുപരുത്തവാസുകീ ശരമാകുന്നതുപ
രൻനരായണൻ മറകൾനാലുണ്ടുകുതിരകൾക്കിപ്പൊൾ രവിശശിക
ൾതെരുരുളുകളാക്കാമവനീതെൎത്തട്ടുചതുൎമ്മുഖൻ സൂതൻ കലഹത്തിനെ
ന്തുകുറവിനിയെന്നുവലഹന്താദിയാമമരർചൊന്നപ്പൊൾ ത്രിപുത
ന്മാരെക്കൊന്നൊടുക്കുവാനീശൻ ത്രിദശന്മാരുമായിവണ്ണംകൊപ്പി
ട്ടാൻപുരന്ദരാദികൾപലരുംകാണവെ പുരന്ദഹിപ്പിച്ചാൻ നയന
ത്തീയ്യാലെഹരഹരസ്മരഹരപുരഹര പരപരപരവരദശംകര ശിവശി
വശിവകരശിവാത്മകഭവഭവമൃതിഭവഭയഹര ജയജയനമൊനമൊ
ജയയെന്നുസ്തുതിച്ചുസെവിച്ചുസുഖിച്ചാരെവരും അതിനുസാരഥിവി
രിഞ്ചനായതുമമരർകൊനുമാതലിതാനല്ലയൊ ഭുവനനായകൻ കമല
കാമുകൻകുവലയദലനയനന്മാധവൻ കുറവുതീൎത്തുവാസവിക്കുസാ
രഥിരവിതനയനുവിജയനെവെൽവാൻ രഥംവിരവൊടുനടത്തുക
ഭവാൻ അനുവദിച്ചാലുംകുറവുപാരായെ ന്നനുസരിച്ചുചൊല്ലിനസു
യൊധനൻ പ്രതിബന്ധംകണ്ടുപറഞ്ഞുമാദ്രെശൻ പ്രതികൂലഭാവം
കളഞ്ഞെനെങ്കിൽഞാൻരവിതനയനുഹിതമാകുംവണ്ണം പവനവെ
ഗെനരഥംനടത്തുവൻ പെരികെശിക്ഷിപ്പൻപിഴകൾകണ്ടാൽഞാ
ൻതരണിനന്ദനനതിനുകൊപിക്കും അവിടെഞങ്ങളിൽചെറുതുചീ
റുമ്പൊൾഅവജയംവരുമതുമറിഞ്ഞാലും അതുകെട്ടുനാഗദ്ധ്വജനുംക
ൎണ്ണനൊടതിനുകൊപിയായ്കെടൊസഖെയെന്നാൻ വഴിയെസാരഥ്യം
വഹിക്കാമെംകിലൊപിഴകൾകണ്ടാകിൽപറകയുംചെയ്യാംഅതിനുകൊ
പമില്ലിനിക്കെന്നുകൎണ്ണൻമതിമാൻ മാദ്രെശൻരഥവുംകൂട്ടിനാൻ ജ്വ
ലിച്ചഭാസ്കരസുതൻശരങ്ങളുംകുലച്ചുകാളപൃഷ്ഠവുംധരിച്ചുടൻ നടി
ച്ചുതെരതിൽകരയെറീടിനാനടുത്തുമറ്റുള്ളചതുരംഗങ്ങളുംതെളിഞ്ഞഗാ
ന്ധാരിതനയൻതെരതിൽ വിളങ്ങുംകൎണ്ണനൊടിവണ്ണംചൊല്ലിനാൻ
കപിദ്ധ്വജൻതന്നെവധിക്കവൈകാതെ യുധിഷ്ഠിരൻതന്നെപിടി
ച്ചുകെട്ടുകനിബദ്ധമെന്നുള്ളിലവരിലെവൈരം കപിദ്ധ്വജനിലൊ
നിനക്കുമുണ്ടെല്ലൊ ജയിച്ചുവൈകാതെവരികെന്നുയാത്ര യയച്ചു
കൌരവവരനുമന്നെരം അടുത്തുരാക്ഷസപിശാചഭൂതങ്ങ ളിടിത്തീ
യുംവീണുവിറച്ചുഭൂമിയും കുറുനരികളും കരഞ്ഞിതുപാരംനറുംചൊരപാ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV280.pdf/331&oldid=185621" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്