താൾ:CiXIV280.pdf/291

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ദ്രൊണം

ഹരിശ്രീഗണപതയെനമഃ അവിഘ്നമസ്തു

പഞ്ചവൎണ്ണക്കിളിപ്പെംകിടാവെതെളി ഞ്ഞെംചെവിരണ്ടുകു
ളുൎക്കപ്പറെകനീ നെഞ്ചംതെളിഞ്ഞുകുറുക്കിക്കൊഴുത്തപാൽ പഞ്ചതാ
രപ്പൊടികൂട്ടിക്കുഴംപാക്കി നല്ലകദളിപ്പഴങ്ങൾതെരിഞ്ഞുഞാൻ മെ
ല്ലെത്തിരുംബിയുടച്ചുതെനുംവീഴ്ത്തി വെല്ലവുംശൎക്കരയുംപൊടിച്ചിട്ടതി
ൽ വെള്ളിത്തളികയിൽമെളിച്ചൊരുമിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെടുത്തുഭു
ജിച്ചാലു മിച്ശയാകുന്നതുദാഹമുണ്ടെംകിലൊനീലക്കരിംപിന്റെചാ
റുമിളനീരും പാലുംമധുവുംകുടിച്ചാലുമാവൊളം ഗ്രീഷ്മസമാനന
രിനിവഹത്തിനു ഭീഷ്മർശരശയനത്തിന്മെൽവീണാറെ തൊറ്റസു
യൊധനനാദികളാകിയ നൂറ്റുവരെന്തൊന്നു ചെയ്തതുചൊല്ലുനീ
ചൊല്ലുവാനാവതല്ലെംകിലുമൊട്ടൊട്ടു ചൊല്ലുന്നതുണ്ടുകനക്കെച്ചുരു
ക്കിഞാൻ വൻപനാം കൎണ്ണനൊടാശുസുയൊധന നൻപൊടു
സെനാപതിയാകനീയെന്നാൻ കൎണ്ണനുംമന്ദസ്മിതംചെയ്തുചൊല്ലിനാ
ൻ കൎണ്ണസുഖംഞാൻപറകയില്ലാരൊടും ദ്രൊണരാമാചാൎയ്യൻതാനി
രിക്കെയെന്തു മാനിച്ചുമറ്റുള്ളൊർനിൎത്തുന്നിതുപട മന്നവകെൾക്ക
ഭരദ്വാജനന്ദന നിന്നുള്ളയൊദ്ധാക്കളിൽപ്രബലാധിപൻപിന്നെ
ഞാൻ പക്ഷെഭരിക്കുന്നതുമുണ്ടു മന്നവസംകടമുണ്ടാകയില്ലെതും മാ
നിയായുള്ളസുയൊധനൻ ദ്രൊണരെ സെനാപതിയായഭിഷെകവും
ചെയ്താൻ നാനാവിധമായവാദ്യഘൊഷങ്ങളാൽ വാനവർനാടുകൂ
ടക്കുലുങ്ങീതദാ ആചാൎയ്യനാശുസുയൊധനനാകിയ നീചനാടെവം
തെളിഞ്ഞരുളിച്ചെയ്തു ആശയംതന്നിലുള്ളാശനീചൊല്ലുക നാശംകള
ഞ്ഞുവരംതരുന്നുണ്ടുഞാൻ ചിന്തിതമെംകിൽയുധിഷ്ഠിരൻതന്നെയും
ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടന്നുനൽകുകവെണ്ടതും അങ്ങിനെതന്നെയൊരന്തര
മില്ലതി നിങ്ങിനെനാലഞ്ചുനാൾഞാനിരിക്കിലൊ എന്നു ഗുരുവുംപ്ര
തിജ്ഞചെയ്തീടിനാ നെന്നുയുധിഷ്ഠിരൻതന്നൊടുചൊല്ലിനാൻ കൂറു
ള്ളദൂതനതുകെട്ടുധൎമ്മജൻ നീറുംമനസ്സൊടുമാധവൻതന്നുടെ ചെവ
ടിത്താരിണവന്ദിച്ചുചൊല്ലിനാൻ കെവലാനന്ദമൂൎത്തെജഗന്നായക

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV280.pdf/291&oldid=185581" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്