താൾ:CiXIV133.pdf/286

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

LAC 274 LAM

L.

La, interj. ഇതാ, കണ്ടാലും, കാൺ്ക.

To Labefy, v. a. ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു.

Label, s, മെല്ചീട്ട.

To Label, v. a. മെൽചീട്ടുവെക്കുന്നു.

Labent, a. വഴുതുന്ന.

Labial, a. അധരങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള, അധ
രങ്ങളാൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട.

Laborant, s. രസവാദി, പുടപ്രയൊഗം
ചെയ്യുന്നവൻ.

Laboratory, s. പുടവെലചെയ്യുന്ന സ്ഥലം.

Laborious, a. ഉഴെപ്പുള്ള, അദ്ധ്വാനപ്പെ
ടുന്ന; ശ്രമമുള്ള, ദെഹദണ്ഡമുള്ള, പ്രയാ
സമുള്ള, വരുത്തമുള്ള, കഷ്ടപ്പെടുന്ന.

Laboriously, ad. അദ്ധ്വാനത്തൊടെ, പ്ര
യാസത്തൊടെ.

Laboriousness, s. അദ്ധ്വാനം; ദെഹ
ണ്ഡത, കായക്ലെശം.

Labour, s. അദ്ധ്വാനം, പ്രയത്നം, ഉഴെ
പ്പ, ശ്രമം; വെല; അലിച്ചിൽ, പ്രയാസം,
വരുത്തം, കഷ്ടത; പ്രസവവെദന, ൟ
റ്റനൊവ.

To Labour, v. n. അദ്ധ്വാനപ്പെടുന്നു, വെ
ലചെയ്യുന്നു, ഉഴെക്കുന്നു, ശ്രമിക്കുന്നു , പ്ര
യാസപ്പെടുന്നു, കഷ്ടപ്പെടുന്നു, പ്രസവ
വെദനപ്പെടുന്നു.

To labour, v. a. പ്രയാസപ്പെട്ട ചെയ്യു
ന്നു; തല്ലുന്നു, ഇടിക്കുന്നു.

Labourer, s. അദ്ധ്വാനപ്പെടുന്നവൻ, വെ
ലക്കാരൻ, ശ്രമക്കാരൻ.

Labouring, a, അദ്ധ്വാനപ്പെടുന്ന, പ്രയാ
സപ്പെടുന്ന.

Labyrinth, s. ദിഗ്ഭ്രമമുള്ള വഴി, തിക്കടെ
പ്പ, വഴിക്കുഴക്ക.

Lac, s. അരക്ക, കൊലരക്ക; ലക്ഷം.

Lace, s. നാട, കസവ; ഫീട്ട, നൂൽചരട.

To Lace, . v. a. നൂൽ ചരട കൊൎത്തകെട്ടു
ന്നു, നാടയിടുന്നു, കസവഇടുന്നു; നാടാ
വെച്ച തൈക്കുന്നു.

To Lacerate, v, a, ചിനക്കുന്നു, കീറിക്ക
ളയുന്നു, പിച്ചിക്കീറുന്നു, ചീന്തുന്നു.

Laceration, s, ചിനക്ക, കീറൽ, പിച്ചിക്കീ
റൽ, ചീന്തൽ.

Lachrymal, a. കണ്ണുനീർവരുത്തുന്ന.

Lachrymary, a. കണ്ണുനീരുള്ള.

To Lack, v. n. ആവശ്യപ്പെടുന്നു, വെ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു, മുട്ടുവരുന്നു, കുറവാകു
ന്നു; ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു.

Lack, s. ആവശ്യം, മുട്ട, കുറവ.

Lacker, s. മഞ്ഞൾനിറമുള്ള ഒരു വിധം
പശ.

To Lacker, v, a. മഞ്ഞൾ നിറമുള്ള പശ
ഇടുന്നു, പൂശുന്നു.

Lackey, s. കൂടെനിക്കുന്ന ചെറുക്കൻ, ശി
ഷ്യൻ.

Laconic, a. വാചകചുരുക്കമുള്ള, ചുരുങ്ങി
യ.

Laconically, ad. ചുരുക്കമായി.

Laconism, s, വാചകചുരുക്കം, ചുരുങ്ങിയ
രീതി.

Lactant, a. മുലകുടിക്കുന്ന, പാൽ കൊടു
ക്കുന്ന.

Lactary, a. പാലുള്ള.

Lactarty, s. പാൽപുര.

Lactation, s. മുല കൊടുക്കുക; പാൽ കൊ
ടുക്കുന്ന സമയം.

Lactescent, a. പാൽ ഉണ്ടാകുന്ന.

Lad, s. ചെറുക്കൻ, ബാല്യക്കാരൻ, ആൺ
പൈതൽ.

Ladder, s. കൊണി, എണി.

To Lade, v. a. എറ്റുന്നു, കെവിന ചര
ക്ക എറ്റുന്നു, ചുമടെറ്റുന്നു; തെകുന്നു,
കൊരികളയുന്നു.

Lading, s. ഭാരം, കെവിന എറ്റിയ ചര
ക്ക, കപ്പൽകെവ.

Ladle, s. വലിയ തവി, കയ്യിൽ, ദൎവ്വി, തു
ടാവ.

Lady, s, കുഡുംബനീ, യജമാനസ്ത്രീ, നാ
ഥ, നായകി, മാദാമ.

Lady—day, s. മീനമാസം ൨൫൹; മറിയ
യൊടുണ്ടായ അറിയിപ്പുനാൾ.

Ladylike, s. മൃദുവായുള്ള, സൗമ്യമായു
ള്ള; മനൊഹരമായുള്ള.

Ladyship, s. യജമാനസ്ത്രീയുടെ സ്ഥാന
പ്പെർ.

Lag, s. പിന്നിടുന്ന, പിൻവരുന്ന, താമ
സിക്കുന്ന.

To Lag, n. n. പിന്നിടുന്നു, പിൻവരുന്നു;
താമസിക്കുന്നു; പതുക്കെ നടക്കുന്നു: പി
ന്നെത്താതിരിക്കുന്നു.

Laic, Laical, a. സഭയിലെ ജനങ്ങളൊ
ട ചെൎന്ന.

Laid, part. pass. of To Lay, വെച്ച, ഇട്ട.

Lain, part. pass of To Lie, കിടന്ന.

Lair, s. കാട്ടുപന്നി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം.

Laity, s. പട്ടക്കാരല്ലാതുള്ള ജനങ്ങൾ.

Lake, s. വെള്ളത്തടാകം, പൊയ്ക, കാ
യൽ; ഒരു നിറം.

Lamb, s. ആട്ടിൻകുട്ടി.

Lambative, v. നക്കി എടുക്കുന്ന, ലെഹ്യം,
s. ലെഹം.

Lambent, a, മീതെ ആടുന്ന, പൊങ്ങി ന
ടക്കുന്ന.

Lambkin, a. ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടി.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/286&oldid=178140" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്