താൾ:CiXIV133.pdf/262

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

INC 250 INC

Incarceration, s. കാരാഗൃഹത്തിലാക്കുക,
പാറാവ.

To Incarnate, v. a. അവതരിക്കുന്നു, മ
നുഷ്യസ്വഭാവമെടുക്കുന്നു.

Incarnate, a. അവതരിച്ച, മനുഷ്യനായി
ജനിച്ചു.

Incarnation, s. അവതാരം, മനുഷ്യാവ
താരം.

To Incase, v. a, പൊതിയുന്നു, പൊതെ
ക്കുന്നു, മൂടുന്നു, ഉറയിലിടുന്നു, തെറുക്കുന്നു.

Incautious, a. അജാഗ്രതയുള്ള, സൂക്ഷക്കെ
ടുള്ള, ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത.

Incautiously, ad. ജാഗ്രതകൂടാതെ, സൂ
ക്ഷം കൂടാതെ.

Incendiary, s. വീടുകൾക്കും മറ്റും കൊ
ള്ളിവെക്കുന്നവൻ; കലഹപ്രിയൻ.

Incense, s. ധൂപവൎഗ്ഗം, ധൂപം, കുന്തുരുക്കം.

To Incense, v. a. ധൂപിപ്പിക്കുന്നു.

To Incense, v. a. കൊപിപ്പിക്കുന്നു, കൊ
പം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു.

Incension, s. കൊള്ളിവെപ്പ, എരിച്ചിൽ,
കത്തൽ.

Incensory, s. ധൂപകലശം.

Incentive, s. ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത; ഉദ്യൊഗി
പ്പ, ഉത്സാഹം; മുഖാന്തരം, ധൈൎയ്യം.

Incentive, a. ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന, ഉദ്യൊഗിപ്പി
ക്കുന്ന, ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന.

Inception, s. ആരംഭം, തുടസ്സം.

Incertitude, s. നിശ്ചയമില്ലായ്മ; സംശ
യം.

Incessant, a. ഒഴിയാത്ത, ഇടവിടാത്ത,
നിരന്തരമായുള്ള, നിത്യമായുള്ള; തൊരാ
ത്ത.

Incessantly, ad. ഇടവിടാതെ, ഒഴിയാ
തെ, നിരന്തരമായി, എല്ലായ്പൊഴും.

Incest, s. മുറകെട, അൎഹതയല്ലാത്ത ചെ
ൎച്ച.

Incestuous, a. മുറകെടുള്ള, അൎഹതയല്ലാ
ത്ത ചെൎച്ചയുള്ള.

Inch, s. അംഗുലം.

Inchmeal, s. ഒര അംഗുലംനീളമുള്ള ക
ഷണം.

To Inchoate, v. n. തുടങ്ങുന്നു, ആരംഭി
ക്കുന്നു.

To Incide, v. a. അറുക്കുന്നു, കണ്ടിക്കുന്നു,
ഖണ്ഡിക്കുന്നു; കീറുന്നു, ചിനക്കുന്നു.

Incidence, Incident, s. ഇടയിൽ സംഭ
വിക്കുന്ന കാൎയ്യം; ആകസ്മീകം, ഉണ്ടാകു
ന്നസംഗതി, നടക്കുംകാൎയ്യം, സംഭവം,
കാലഗതി.

Incident, Incidental, a. ഇടയിൽ സംഭ
വിക്കുന്ന, വന്ന സംഭവിക്കുന്ന, യദൃച്ഛയാ
യുള്ള, തനിച്ച, പതിവില്ലാത്ത.

Incidentally, ad. അപായമായി, യദൃച്ഛ
യായി, അസംഗതിയായി.

Incidently, ad. അസംഗതിയായി, ചില
പ്പൊൾ, നിനച്ചിരിയാതെ.

To Incinerate, v. a. ചുട്ടുഭസ്മമാക്കുന്നു, ദ
ഹിപ്പിക്കുന്നു.

Incipient, a. തുടങ്ങുന്ന, ആരംഭമുള്ള.

Incircumspection, s. സൂക്ഷ്മകെട, സൂക്ഷ
മില്ലായ്മ.

Incised, a. അറുത്ത, കണ്ടിച്ച, വെട്ടിയ.

Incision, Incisure, s. മുറിവ, കീറൽ,
വെട്ട, ചിനക്ക.

Incisive, a. കീറുന്ന, മുറിക്കുന്ന.

Incisor, s. മുൻപല്ല.

Incitation, s. ഉദ്യൊഗിപ്പ, ഇളക്കം, കി
ണ്ടൽ, പ്രൊത്സാഹം.

To Incite, v. a. ഉദ്യൊഗിപ്പിക്കുന്നു, ഉ
ത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ഇളക്കിവിടുന്നു, കിണ്ടു
ന്നു, ചിനക്കുന്നു; ശ്രുതിപ്പിടിക്കുന്നു.

Incitement, s. ഉദ്യൊഗിപ്പ, ഇളക്കം,
പ്രൊത്സാഹം, മുഖാന്തരം, ശാസന.

Incivil, s. അനാചാരമുള്ള, ഉപചാരമി
ല്ലാത്ത.

Incivility, s. അനാചാരം.

Inclemency, s. നിൎദ്ദയ, കരുണയില്ലായ്മ;
ക്രൂരത, കടുപ്പം.

Inclement, a. നിൎദ്ദയമായുള്ള; ക്രൂരതയു
ള്ള, കടുപ്പമുള്ള.

Inclinable, a. മനസ്സുള്ള, ആഗ്രഹമുള്ള,
കാംക്ഷയുള്ള, ചായിവുള്ള.

Inclination, s. മനസ്സ, ആഗ്രഹം, കാം
ക്ഷ, മനൊഗതം, വാസനാബലം; തല
താഴ്ച; ചായിവ, ചായിപ്പ, ചരിവ.

To Incline, v. n. ചായുന്നു, ചരിയുന്നു,
വളയുന്നു; മനസ്സാകുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

To Incline, v. a. ചായിക്കുന്നു, മനസ്സവ
രുത്തുന്നു; വളെക്കുന്നു.

To Include, v. n. ഉൾപെടുത്തുന്നു, അ
കത്ത ഒതുക്കുന്നു, അകപ്പെടുത്തുന്നു; എൎപ്പെ
ടുത്തുന്നു: അടക്കുന്നു.

Inclusive, a. ഉൾപെട്ട, അകത്ത ഒതുങ്ങി
യ; അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന.

Inclusively, ad. കൂടീട്ട, ഉൾപെട്ടതായി,
ആസകലം, ഉൾപ്പടെ.

Incogitancy, s. വിചാരമില്ലായ്മ, നിൎവ്വി
ചാരം, നിനവില്ലായ്മ.

Incogitatible, a. നിനവില്ലാത്ത, വിചാര
കെടുള്ള.

Incognito, Incog. ad. അജ്ഞാതവാസ
മായി, ഗൂഢമായി.

Incoherence, s. ചെൎച്ചകെട, അസംബ
Incoherency, s. ന്ധം, യൊജ്യതയില്ലാ
യ്മ; അയുക്തി; തമ്മിൽ പറ്റില്ലായ്മ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/262&oldid=178116" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്