താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/96

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 88 —

THE USE OF A STOCKING

ചരണകോശം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം.

"അമ്മേ ഇന്നു ആ വലിയ (പുകത്തുൺ) പുകക്കൂട്ടുഗോപുരപ്പണി
മുഴുവൻ തീീരുമോ? എന്നു ചെറിയ ചെറുക്കനായ തോം അമ്മയോടു ചോ
ദിച്ചു" തീൎന്നു പോകും നിശ്ചയം; അവർ ഇന്നു ഏണിപ്പലകകൾ മുതലാ
യതു അഴിച്ചു പണി മതിയാക്കും എന്നു അഛ്ശൻ തന്നെ ചൊല്ലിയതു എ
ത്രയോ സന്തോഷം. ഇത്ര ഉയൎന്ന ഗോപുരങ്ങളെ എടുപ്പിക്കുന്നതു അപാ
യമത്രേ; അഛ്ശൻ എത്രയും ഉയരത്തിൽ നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കാണുമ്പോൾ
തലതിരിഞ്ഞു പോകുന്നു" എന്നു അമ്മ ഉത്തരം പറയുന്നതിന്നിടയിൽ
ഭൎത്താവിന്നു മുത്താഴം ഒരുക്കി വെച്ചു. ചെറിയ തോം ദിനംതോറും അതു
അഛ്ശന്നു കൊണ്ടു പോകും പ്രകാരം അന്നും കൊണ്ടുച്ചെന്നു കാത്തിരു
ന്നു. "അഛ്ശൻ ഇറങ്ങിവരും മുമ്പെ ഞാൻ വേറെ ആളുകളോടുകൂടി കൂക്കി
വിളിക്കും എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ" അഛ്ശൻ സൌഖ്യത്തോടെ ഇവിടെ എ
ത്തിയാൽ നാം നാളെ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി ആയ്തും കൊണ്ടു ഒരു
മിച്ചു ഒരു നല്ല പ്രദേശത്തിൽ പോയി അവിടെ വെച്ചു ഭക്ഷിച്ചും കളി
ച്ചും സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും" എന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു.

"അതു എത്രയും നല്ലതു" എന്നു തോം സന്തോഷിച്ചു ചൊല്ലിക്കൊ
ണ്ടു പാത്രത്തേയും അപ്പത്തേയും എടുത്തു പുറപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അ
മ്മ പെട്ടന്നു മുറിയിൽ പുക്കു മുട്ടുകത്തി "പ്രിയ ദൈവമേ! എന്റെ ഭൎത്താ
വിനെ ഇന്നത്തേ ദിവസത്തിൽ കാത്തു രക്ഷിക്കേണമേ" എന്നു പ്രാൎത്ഥി
ച്ചു. ഈ സമയത്തിൽ തന്നേ തോം അഛ്ശന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഭക്ഷ
ണങ്ങളെ ഏല്പിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം ചിന്ത കൂടാതെ എഴുത്തു
പള്ളിയിലേക്കു പോയി സന്ധ്യയായപ്പോൾ മകൻ ആ ഗോപുരത്തിൻ
പണിത്തീൎപ്പിനെ കാണേണ്ടതിന്നു അവിടേക്കു ചെന്നു. അഛ്ശൻ തനിച്ചു
ഒരു സൂചിയോടൊത്ത അറ്റത്തിന്മേൽ നില്ക്കുന്നതിനെ കണ്ടാതെ, തോം
വളരേ അതിശയിച്ചു ഭയപ്പെട്ടു, പണിസ്ഥലത്തു എത്തിയപ്പോൾ ആളുകൾ
കോണികളെയും തൂണുകളെയും അഴിച്ചെടുത്തിരുന്നു അഛ്ശൻ മേല്പാട്ടിൽ
നിന്നു പണി കേവലം തീൎന്നുവോ എന്നു നോക്കി അനന്തരം തൊപ്പി എടു
ത്തുയൎത്തി താഴെ നില്ക്കുന്നവരോടു കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ കൂക്കി ആൎക്കു
യും ചെയ്തു. ചെറിയ തോം താനും എത്രയും വിനോദത്തോടെ അവരോ
ടു കൂടി ആൎത്തു. "കയറു" "കയറു" എന്നു പെട്ടന്നു മേലിൽനിന്നു ഭയങ്ക
രമായ ഒരു നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ പണിക്കാരും കാണികളും ഞെട്ടി അ
മ്പരന്നു മിണ്ടാതേ നിന്നു. അയ്യോ! ഒടുക്കത്തിൽ മുകളിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവ
രേണ്ടുന്നവനായിട്ടു ഏണികളേയും പലകകളേയും അഴിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പേ
മീതേയുള്ള കൊക്കയോടു ഒരു കയറു കെട്ടുവാൻ മറന്നു പോയി എന്നു എ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/96&oldid=188083" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്