താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/185

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

കേരളോപകാരി

AN ILLUSTRATED MALAYALAM MAGAZINE

Vol. VI. OCTOBER 1879. No. 10.

SHORT ACCOUNT OF THE LIFE OF HEROD THE GREAT.

(Translated by S.W.)

ഒന്നാം മഹാഹെരോദാവിൻ ചരിത്രസംക്ഷേപം.

(VIാം പുസ്തകം 164ാം ഭാഗത്തിൽനിന്നു തുടൎച്ച)

രോമയിൽ വെച്ചു ചില സംവത്സരങ്ങളായി പഠിച്ചിരുന്ന തന്റെ ര
ണ്ടു മക്കളെ കൊണ്ടു വരേണ്ടതിന്നു ഹെരോദാ 16 ക്രി.മു. അങ്ങോട്ടു യാ
ത്രയായി; ഇവർ ഒന്നാം മറിയമ്നയുടെ മക്കളായ അരിസ്തൊബൂലും അലക്ക്സ
ന്തരും തന്നെ. അല്പ സമയത്തിന്നു മുമ്പെ ഹെരോദാവിന്നു ത്രക്കോനിത്തി,
പത്തനേയ, ഔരാനിത്തി എന്ന കനാൻ രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കു കിഴക്കു
ള്ള ജില്ലകളെ കൊടുത്ത കൈസരായ ഔഗുസ്തൻ അവനെ മാനത്തോടെ
കൈക്കൊണ്ടു. ഈ രണ്ടു മക്കൾ മക്കാബ്യ വംശത്തിലേ അവസാന സ
ന്തതിയായ മറിയമ്നയുടെ മക്കൾ ആകകൊണ്ടു ജനങ്ങൾ ഇവരെ ഏറ്റ
വും സ്നേഹിച്ചു. അവരെ കൊണ്ടു വന്ന ഉടനെ ശലോമ ഈ മക്കളെകൊ
ണ്ടു അഛ്ശനിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചു. അവന്നും ഇതിന്നു ഇട കൊടുത്തി
രുന്നെങ്കിലും അരിസ്തൊബൂലിന്നു ശലോമയുടെ മകളായ ബരനീക്കയേയും
അലക്ക്സന്തരിന്നു കപ്പദോക്ക്യ, രാജാവിന്റെ മകളായ ഗ്ലഫീരയേയും വേളി
കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഹെരോദാ ശലോമ എന്നവർ ഒരു പക്ഷവും അ
രിസ്തൊബൂലനും അലക്ക്സന്തരും മറുപക്ഷവും ആയി നിന്നിരിക്കേ ബരനീ
ക്കു ഇരുപക്ഷത്തിൽ ദൂതിയായി സിദ്ധാന്തം വൎദ്ധിപ്പിച്ചു പോന്നു. ഹെ
രോദാ ശലോമ എന്നവരുടെ പക്ഷത്തിൽ ഹെരോദാവിൻ സഹോദരനാ
യ ഫെരോരാസും ചേൎന്നു. അഛ്ശൻ എദോമ്യനാകകൊണ്ടു ആ വംശ
ത്തിന്റെ ഉന്നതഭാവത്തിന്നും ധാൎഷ്ട്യത്തിന്നും വിരോധമായുള്ള മക്കാബ്യ
വംശത്തിന്റെ നീരസഭാവം ൟ മക്കൾക്കു കിട്ടിയതിനാൽ അവൎക്കു
വെച്ച കണികളിൽ അവർ അകപ്പെട്ടു. അമ്മയെ കൊന്ന വ്യസനത്തെ
പറ്റി തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണത്തെ ബരനീക്കയും ശലോമയും ഹെ

10

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/185&oldid=188279" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്