താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/107

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 99 —

ൎവ്വതി എന്നിവർ മുഖ്യ ഭാൎയ്യമാർ,—2. വിഷ്ണുവിന്റെ ദശാവതാരങ്ങൾ ആ
വിതു: ൧. മത്സ്യം (മീൻ): മനുപ്രളയത്തിൽ നാലു വേദങ്ങൾ നശിച്ചു പോ
കാതെ അവറ്റെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ ഒരു വലിയ മീനായവതരിച്ചു.
൨. കൂൎമ്മം (ആമ): പാലാഴിമഥനത്തിൽ ദേവകളും അസുരകളും കൂടി വാസു
കി എന്ന മഹാ സൎപ്പത്തെ കയറും മന്ദരം എന്ന പെരുമലയെ മന്തുമാക്കി
അമൃതിന്നു വേണ്ടി പാല്ക്കടിലിനേ കടഞ്ഞപ്പോൾ മന്ദരമല സമുദ്രത്തിൽ
ആണ്ടുപോയി. ആയതിനെ തന്റെ മുതുകിന്മേൽ എടുത്തുയത്തുവാൻ
അവൻ ആമയായവതരിച്ചു.—൩. വരാഹം (പന്നി): വെള്ളത്തിൽ മുഴു
കി കിടന്ന ഭൂമിയെ തേറ്റമേൽ എടുത്തു പൊന്തിപ്പാൻ അവൻ പന്നിയാ
യവതരിച്ചു.—൪. നരസിംഹം (ആൾ ചിങ്ങം): ഹിരണ്യ കശിപു തന്റെ
പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദൻ വിഷ്ണുവേ വണങ്ങിയതിനാൽ അവനെ കൊല്ലു
വാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ വിഷ്ണു ഒരു തൂണു പൊട്ടിപ്പിളൎന്നു നരസ്കിംഹമായവ
തരിച്ചു ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു.— ൫. വാമനമൻ (കുള്ളൻ)
മഹാബലി എന്നൊരു രാക്ഷസചക്രവത്തി കടുന്തപസ്സ് കൊണ്ടു വലി
യ വരങ്ങളെ പ്രാപിച്ചു ദേവന്മാരും ഭയപ്പെടത്തക്ക മഹാപരാക്രമിയാ
യി വാഴുമ്പോൾ അവനെ ജയിച്ചടക്കുവാൻ ഒരു കുള്ളനായവതരിച്ചു.—
൬. പരശുരാമൻ (വെണ്മഴുവേന്തൻ): ക്ഷത്രിയരുടെ അക്രമം നിമി
ത്തം അവരെയും അവരുടെ ചക്രവൎത്തിയായ കാൎത്തവീൎയ്യനേയും സംഹ
രിക്കേണ്ടതിന്നു ഒരു പടവീരനായവതരിച്ചു.— ൭. ശ്രീരാമൻ ലങ്കാപുര
ത്തെ ജയിച്ചു തന്റെ ഭാൎയ്യയെ കട്ടുകൊണ്ടു പോയ രാവണാസുരനെ
കൊന്നു അവളെ വീണ്ടുകൊൾവാൻ അവതരിച്ചു.— ൮. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അസു
രരേയും രാക്ഷസരേയും വിശേഷാൽ തന്റെ അമ്മാമനായ കംസനേയും
കൊന്നു ലോകത്തിൽ വിനോദം വളൎത്തുവാൻ അവതരിച്ചു.—൯. ബുദ്ധൻ
ദുരുപദേശത്തെ ലോകത്തിൽ വൎദ്ധിപ്പിപ്പാനും തപോബലത്താൽ ലോ
കോപദ്രവികളായി തീൎന്നവരെ മുടിപ്പാനും അവതരിച്ചു.—൧൦. ഖൾ്ഗി: മത
ത്തേ പുതുക്കുവാനും ദുൎമ്മാൎഗ്ഗികളെ നശിപ്പിപ്പാനും നല്ല കാലത്തെ ഉള
വാക്കുവാനും ഇനിമേൽ ഒരു കുതിരയായി അവതരിക്കയും ചെയ്യും.

3. ശിഷ്ടദേവന്മാർ. ദേവേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയുള്ള അഷ്ടദിക്പാലകരും
ഹനുമാൻ ഗണേശൻ വേട്ടെക്കൊരുമകൻ അയ്യപ്പൻ എന്നിങ്ങിനെ
ആണും പെണ്ണമായ അനവധി ദേവന്മാർ ഉണ്ടു. മുപ്പത്തു മുക്കോടി ദേ
വകൾ ഉണ്ടെന്നു പുരാണങ്ങളിൽ പലേടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

III. മേല്പറഞ്ഞ ദേവന്മാരിൽ ബ്രഹ്മാവു ശാപഗ്രസ്തനാകയാൽ പൂ
ജ ഇല്ലാത്തവനായ്പോയതിനാൽ അവനേ ഒഴിച്ചു ശേഷമുള്ളവരെയെ
ല്ലാം ആരാധിക്കാം.—വിഷ്ണുവിനേയും അവന്റെ കലകളായ ദേവന്മാരെ
യും വഴിപ്പെടുന്നവൎക്കു വൈഷ്ണവർ എന്നും ശിവനേയും അവനോടു സം

6*

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/107&oldid=188109" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്