താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/106

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 98 —

WHAT IS HINDUISM?

ഹിന്തുമതമെന്തു?

III. പുരാണങ്ങൾ.

ഹിന്തുക്കളുടെ പുരാണങ്ങൾ പല കാലങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടു എന്നു
നിശ്ചയിക്കാം എങ്കിലും ആയവ ഇന്നിന്ന സംഗതികളാൽ ഇങ്ങനേ കൂട്ടി
ചേൎത്തിരിക്കുന്നെന്നു നമുക്കു ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിപ്പാൻ പാടില്ല. ഈ പു
രാണങ്ങൾ എല്ലാം ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിൽ ഗ്രന്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു
വൻ ചില ചോദ്യങ്ങളെ കഴിക്കുകയും മറ്റവൻ അതിന്നുത്തരം പറകയും
ചെയ്തപ്രകാരം അവറ്റിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നതുമല്ലാതെ അങ്ങനേയുള്ള
ചോദ്യങ്ങളെ തൊട്ടു വേറെ കാലങ്ങളിൽ വല്ലവർ തമ്മിൽ ചെയ്ത സം
ഭാഷണങ്ങളും ഇടെക്കിടേ ചെരുതിക്കൂട്ടി കിടക്കുന്നു. മേല്പടി സംഭാഷണ
ങ്ങളെ കഴിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ താൻ തന്റെ ഗുരുവിൽനിന്നു കേട്ട പഠിച്ച
വിശേഷങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ആ ഗുരു ഈ കാൎയ്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന മാ
മുനിയുടെ വായ്മൂലം കേട്ടറികയും ചെയ്തുപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നതിനെ
യെല്ലാം നാം കാണുമ്പോൾ പണ്ടു പണ്ടേയുള്ള പാരമ്പൎയ്യങ്ങളെ ചര
തിച്ചു കൊള്ളുകയത്രേ പുരാണങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചവരുടെ മുഖ്യ ലാക്കു
എന്നു വിളങ്ങും.

പുരാണങ്ങളിൽ ദേവോല്പത്തികളും സൃഷ്ടിവിവരങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര
ത്തോടു സംബന്ധിച്ച പല കാൎയ്യങ്ങളും ചടങ്ങാചാരമൎയ്യാദകളും വംശ
പാരമ്പൎയ്യങ്ങളും ചരിത്രാംശങ്ങളും ദേവകൾ വീരന്മാർ മുനികൾ എന്നി
വരുടെ പ്രവൃത്തികളെ തൊട്ടുള്ള അനേകം കറ്റുകഥകളും അടങ്ങിയി
രിക്കുന്നു. പല മതഭേദികളുടെ ഉപദേശങ്ങളെ വിവരിപ്പാന്തക്കവണ്ണം പു
രാണങ്ങളെ എഴുതിയിരിക്കയാൽ ആയവറ്റിന്നു അന്യോന്യം പൊരു
ത്തമല്ല വിപരീതവും ഭിന്നിതവും അത്രേ കാണ്മാനുള്ളതു. അവറ്റെയെ
ല്ലാമേകസാധാരണവിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ ചേൎക്കേണമെന്നു കരുതി
സംഗ്രഹിച്ചതുമല്ല. പുരാണങ്ങളിൽ ഒരു കോടിയിൽ പരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
(൩൨ അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ശ്ലോകം ഗ്രന്ഥം) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഹിന്തുക്കളുടെ കറ്റുകഥകളായ പുരാണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
മുഖ്യ ഉപദേശങ്ങൾ ആവിതു:

I. സൎവ്വലോകങ്ങൾക്കും ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ദേവൻ ഒരുവൻ ഉ
ണ്ടു. അവൻ അനേകം അവതാരങ്ങൾ മൂലമായി മനുഷ്യൎക്കു പ്രത്യക്ഷ
നാകുന്നു.

II. ദേവന്റെ പ്രത്യേക പ്രത്യക്ഷതകൾ:— 1. ത്രിമൂൎത്തികൾ: അതാ
യതു സൃഷ്ടികൎത്താവായ ബ്രഹ്മൻ രക്ഷകൎത്താവായ വിഷ്ണു സംഹാരക
ൎത്താവായ ശിവൻ എന്നിവർ തന്നെ.— ഇവൎക്കു സരസ്വതി ലക്ഷ്മി പാ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/106&oldid=188107" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്