താൾ:CiXIV130 1874.pdf/31

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


ദിസെംബർ.

ആകയാൽ കൎത്താവു താൻ വരുവോളം സമയത്തിന്നു മുമ്പെ ഒന്നിനും ന്യായം വിധി
ക്കരുതു; അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞവറ്റെ വെളിച്ചത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനക
ളെ വിളങ്ങിക്കും. ൧ കൊരി. ൪, ൫.


തിയ്യതി സൂൎയ്യോദയാസ്തമയം ചന്ദ്രോദയാസ്തമയം വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു
രാവിലെ ഉച്ച തി.
൧൭ ൪൩ ൩൫
൧൭ ൪൩ ൨൪ ൪൮
൧൮ ൪൨ ൧൨ ൩൬
൧൮ ൪൨ ൨൪ ഏകാദശിവ്രതം.
൧൮ ൪൨ ൪൭ ൧൧
൧൮ ൪൨ ൩൭ ൨ാം ആഗമനനാൾ. പ്രദോ
ഷവ്രതം.
൧൮ ൪൨ ൨൪ ൪൮
൧൯ ൪൧ ൧൨ ൩൬ അമാവാസി.
൧൯ ൪൧ ൨൬
൧൦ ൧൯ ൪൧ ൫൦ ൧൪
൧൧ ൧൯ ൪൧ ൩൭
൧൨ ൧൯ ൪൧ ൨൫ ൪൯
൧൩ ൨൦ ൪൦ ൧൦ ൧൨ ൧൦ ൩൫ ൩ാം ആഗമനനാൾ.
൧൪ ൨൦ ൪൦ ൧൦ ൫൯ ൧൧ ൨൪ ൫꠱ നാഴികക്കു സങ്ക്രമം. ഷ
ഷ്ഠിവ്രതം. കീഴൂർ അമ്പല
ത്തിൽ ഉത്സവം.
൧൫ ൨൦ ൪൦ ൧൧ ൪൮ ൧൧ ൫൯
൧൬ ൨൦ ൪൦ ഉ ൧൯ രാ. ൪൧
൧൭ ൨൦ ൪൦ ൨൪
൧൮ ൨൧ ൩൯ ൪൮ ൧൨
൧൯ ൨൧ ൩൯ ൩൬ ഏകാദശിവ്രതം.
൨൦ ൨൧ ൩൯ ൨൪ ൪൮ ൪ാം ആഗമനനാൾ. പ്രദോ
ഷവ്രതം.
൨൧ ൨൧ ൩൯ ൧൧ ൩൭
൨൨ ൨൧ ൩൯ ൪൮ പൌൎണ്ണമാസി.
൨൩ ൨൧ ൩൯ ൧൨ ൩൫ മേലൂർ ഊട്ട.
൨൪ ൨൦ ൪൦ ൨൫
൨൫ ൨൦ ൪൦ ൪൯ ൧൧ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനദിനം.
൨൬ ൨൦ ൪൦ ൩൬ സ്തേഫാൻ.
൨൭ ൨൦ ൪൦ ൨൫ ൫൦ ക്രി. ജ. ക. ഞ. യോഹന്നാ
ൻ സുവിശേഷകൻ.
൨൮ ൧൯ ൪൧ ൧൦ ൧൪ ൧൦ ൩൮
൨൯ ൧൯ ൪൧ ൧൧ ൧൧ ൨൪ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൩൦ ൧൯ ൪൧ ൧൧ ൪൩ ൧൧ ൫൯
൩൧ ൧൯ ൪൧ രാ. ൨൪ ഉ. തി. ൪൮


4*

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/31&oldid=186073" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്