താൾ:CiXIV125a.pdf/5

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

കെരളൊല്പത്തി

൧. പരശുരാമന്റെ കാലം.

കൃത, ത്രെതാ, ദ്വാപര, കലി എന്നിങ്ങിനെ നാലു യുഗത്തിങ്കലും അനെകം രാജാക്കന്മാ
ർ ഭൂമി വഴിപൊലെ വാണു രക്ഷിച്ചതിന്റെ ശെഷം- ക്ഷത്രിയകുലത്തിങ്കൽ ദുഷ്ടരാജാ
ക്കന്മാരുണ്ടായവരെ മുടിച്ചു (-നിഗ്രഹിച്ചു) കളവാനായിക്കൊണ്ടു ശ്രീ പരശുരാമൻ അ
വതരിച്ചു- എങ്കിലൊ-പണ്ടു ശ്രീ പരശുരാമൻ ഇരുവത്തൊന്നു വട്ടം മൂടിക്ഷത്രിയരെ കൊ
ന്നശെഷം- വീരഹത്യാദൊഷം പൊക്കെണം എന്നു കല്പിച്ചു കൎമ്മം ചെയ്‌വാന്തക്കവണ്ണം
ഗൊകൎണ്ണം പുക്കു- കമ്മലയിൽ ഇരുന്നു വരുണനെ സെവിച്ചു തപസ്സ ചെയ്തു വാരാന്നിധി
യെ നീക്കം ചെയ്തു ഭൂമിദെവിയെ വന്ദിച്ചു- നൂറ്ററുപതു കാതം ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കി- മല
യാളഭൂമിക്ക രക്ഷവെണം എന്നു കല്പിച്ചു- ൧൦൮- ൟശ്വരപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തു. എന്നി
ട്ടും ഭൂമിക്കിളക്കം മാറിയില്ല എന്നു കണ്ട ശെഷം ശ്രീ പരശുരാമൻ നിരൂപിച്ചു ബ്രാഹ്മണരെ
ഉണ്ടാക്കി, പല ദിക്കിൽ നിന്നും കൊണ്ടു വന്നു കെരളത്തിൽ വെച്ചു. അവർ ആരും ഉറച്ചിരു
ന്നില്ല അവർ ഒക്ക താൻ തന്റെ ദിക്കിൽ പൊയ്ക്കളഞ്ഞു- അതിന്റെ ഹെതു- കെരള
ത്തിൽ സൎപ്പങ്ങൾ വന്നു നീങ്ങാതെ ആയി പൊയി അവരുടെ പീഡ കൊണ്ട ആൎക്കും ഉറച്ചു നില്പാ
ൻ വശമല്ലാഞ്ഞതിന്റെ ശെഷം നാഗത്താന്മാർ (കുറയ കാലം) കെരളം രക്ഷിച്ചു- എ െ
ന്റ പ്രയത്നം നിഷ്ഫലം എന്ന വരരുത എന്നു കല്പിച്ചു- ശ്രീപ.ര ഉത്തര ഭൂമിയിങ്കൽ ചെന്നു
(ആൎയ്യപുരത്തിൽനിന്നു) ആൎയ്യബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ടുപൊന്നു- ആൎയ്യബ്രാഹ്മണർ (നടെ) അഹി
ഛത്രം ആകുന്ന ദിക്കിന്നു പുറപ്പെട്ടു സാമന്തപഞ്ചകം ആകുന്ന ക്ഷെത്രത്തിൽ ഇരുന്നു- ആക്ഷെ
ത്രത്തിന്നു കുരുക്ഷെത്രം എന്ന പെരുണ്ടു- അവിടെ നിന്നു പ.ര. ൬൪ ഗ്രാമത്തെയും പുറപ്പെടിച്ചു
കൊണ്ടുവന്നു നിരൂപിച്ചു, പരദെശത്ത ഒരൊരൊ അഗ്രഹാരങ്ങൾ ഗ്രാമം എന്നു ചൊല്ലിയ
ഞായം- അതു വെണ്ട" എന്നു കല്പിച്ചു- ൬൪ ഗ്രാമം ആക്കി കല്പിച്ചു- ൬൪ലിന്നും പെരുമിട്ടു-

അതാകുന്നത: ഗൊകർണ്ണം- ഗൊമകുടം- കാരവള്ളി- മല്ലൂർ- എപ്പനൂർ- ചെപ്പനൂർ- കാ
ടലൂർ- കല്ലന്നൂർ- കാൎയ്യച്ചിറ- പൈയൻ‌ചിറ- ഇങ്ങിനെ ഗ്രാമം പത്തും- തൃക്കണി- തൃക്കട്ട- തൃ
ക്കണ്പാല- തൃച്ചൊല- കൊല്ലൂർ- കൊമലം- വെള്ളാര- വെങ്ങാടു- വെണ്കടം- ചെങ്ങൊ
ടു- ഇങ്ങിനെ ഗ്രാമം പത്തും- കൊടീശ്വരം- മഞ്ചീശ്വരം- ഉടുപ്പു- ശങ്കരനാരായണം- കൊട്ടം-
ശിവള്ളി (ശിവവെള്ളി) മൊറ- പഞ്ച- വിട്ടൽ- (ഇട്ടലി) കുമാരമംഗലം- (കുഞ്ഞിമം
ഗലം)- അനന്തപുരം- കണ്ണപുരം- ഇങ്ങിനെ ൧൨ ഗ്രാമം- ഇങ്ങിനെ ൩൨ ഗ്രാമം എന്നു കല്പിച്ചു-
വൈയനൂർ- പെരിഞ്ചെല്ലൂർ- കരിക്കാടു- ഈശാനമംഗലം- ആലത്തൂർ- കരിന്തൊളം- (കാ
രന്തൊളം-) തൃശ്ശിവപെരൂർ- പന്നിയൂർ, ചൊവരം- (ശിവപുരം-) ഇങ്ങിനെ പത്തും- പറ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV125a.pdf/5&oldid=186911" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്