താൾ:CiXIV125.pdf/64

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— ൬൦ —

ന്നും നായകൻ (നായർ) എന്നും, അടിയോടി, നമ്പി
യാർ ചെല്ലട്ടന്മാർ തലച്ചെണ്ണോർ (—ച്ചന്മാർ), ത
ലപ്പെണ്ണൊർ (—പ്പന്മാർ), മേനോക്കി, മേനോൻ, അ
പ്പൻ എന്നും അമ്മോന്മാർ, (അമ്മാവൻ) എന്നും ഓ
രോ സ്വരൂപത്തിങ്കൽ ഓരോ പേർ പറയുന്നു. ഈ ത
റവാട്ടുകാർ ഒക്കയും ൧൧ കിരിയത്തിൽ (ഗൃഹത്തിൽ)
ഉളവായുള്ളവരാകുന്നു (൧. മുതുക്കിരിയം, ൨. ഇളങ്കിരി
യം, ൩. അടുങ്കുടിക്കിരിയം, ൪. അമയങ്ങലത്തുകിരിയം,
൫. എടത്തു കുടിക്കിരിയം, ൬. നെല്ലുളിക്കിരിയം, ൭. നീല
ഞ്ചേരിക്കിരിയം, ൮. ഇടിമക്കിരിയം, ൯. മമ്പാടുക്കിരിയം,
൧0. തിരുമങ്ങലത്തുകിരിയം, ൧൧. പുത്തുർകിരിയം. ഇ
തിൽ കിഴിഞ്ഞു പോയ പരിഷകൾ ചാൎന്ന പരിഷകൾ.
(നാലുവൎണ്ണത്തിൽ ചാൎന്നവർ ഉണ്ടു, സാമന്തൎക്കും ചാ
ൎന്നവരുണ്ടു എന്നു പറകകൊണ്ടു ൫. എന്നും നാലെ
ന്നും പറയുന്നു. അകത്തു ചാൎന്നവർ, പുറത്തുചാൎന്ന
വർ, പരപ്പൂവർ, (പ്രഭുസേവകർ) പള്ളിച്ചേകവർ, (പ
ള്ളിച്ചാന്മാർ), മടവർ എന്നിങ്ങിനെ ഉള്ളവർ ക്ഷേത്ര
ത്തിലും എടത്തിലും മടത്തിലും മാടത്തിലും കോയി
ലകത്തും നിന്നു വേല ചെയ്യേണ്ടും പരിഷകൾ. (അ
വർ ഉള്ളാളർ, ഉള്ളാട്ടിൽനായർ, ഉള്ളകത്തു നായ
ന്മാർ ഏറന്നാട്ടിലും മറ്റു കൂലിച്ചേകവർ, പള്ളിച്ചാ
ന്മാർ പണ്ടേ തളിയാതിരിമാരുടെ പള്ളി തണ്ടു എടു
ത്തവർ.

അതിൽ കീഴപെട്ടുള്ള ജാതികൾ: വെളുത്തേടൻ
(ൟരങ്കൊല്ലി, വണ്ണത്താൻ: അലക്കി പിഴിഞ്ഞു കൊ
ടുക്ക തിരപുടാട ഞെറിക) വിളക്കത്തറവൻ (വളിഞ്ചി
യൻ: ക്ഷൗരം കഴിക്ക, പിതൃകൎമ്മം), കുശവൻ (കുലാ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV125.pdf/64&oldid=185794" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്