താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/758

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ഭീഷ്മൻ ശാന്തനവൻ ഭൂപ,പുരുഷന്മാരിലുത്തമൻ
സ്വച്ഛന്ദമൃത്യു നിലക്കുന്വോഴെന്തേ പൂജിച്ചു കണ്ണനെ? 9

സർവ്വശാസ്ത്രജ്ഞനാം വീരനശ്വത്ഥാമാവിരിക്കവേ
കുരുനന്ദനരാജൻതാനെന്തേ പൂജിച്ചു കണ്ണനെ? 10

രാജേന്ദൻ പുരുഷശ്രേഷ്ഠൻ ദുര്യോദനനിരിക്കവേ
കൃപാചാര്യനുമുള്ളപ്പോളെന്തേ പൂജിച്ചു കണ്ണനെ? 11

ദ്രുമൻ കിംപരുഷാചാര്യൻ നില്ക്കേയർച്ചിർക്രമം
ദുർദ്ധർഷൻ ഭീഷ്മകൻ പാണ്ഡു കല്പൻ കല്പിച്ചിരിക്കവേ, 12

നൃപശ്രേഷ്ഠൻ രുക്മി നില്ക്കയേകലവ്യനിരിക്കവേ,
മദ്രേശൻ ശല്യതുള്ളപ്പോളെന്തേ പൂജിച്ചു കണ്ണനെ? 13

സർവ്വരാജാക്കളിടയിൽ ബലം വാഴ്ത്തും മഹാബലൻ
ജാമദഗ്ന്യദ്വിജന്നിഷ്ടപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ കുരുദ്വഹ! 14

തന്റെ വീര്യംകൊണ്ടുതന്നേ മന്നവന്മാരെ വെന്നവൻ
ഈകർണ്ണനിങ്ങിരിക്കുന്വോഴെന്തേ പൂജിച്ചു കണ്ണനെ? 15

ഋതിക്കല്ലാചാര്യനല്ലാ രാജാവല്ലാ മുരാന്തകൻ
പൂജിച്ചുതാനും സേവയ്ക്കന്നല്ലാതെന്തോന്നു കൗരവ! 16

നിങ്ങൾക്കു പൂജിക്കണമീ മധുവൈരിയെയെങ്കിലോ
ഇങ്ങെന്തിന്നവമാനിപ്പാൻ വരുത്തീ മാനവേന്ദ്രരേ? 17

ഞങ്ങളോ പേടിയാലല്ലല്ലീസ്സാധു കൗന്തേയനേവരും
കപ്പം കൊടുത്തൂ ലോഭാലല്ലല്ലാ സ്വാന്തത്തിനാലുമേ. 18

സൽക്കർമം ചെയ്യുമിവനു ചക്രവർത്തിത്വമേകുവാൻ
കപ്പം കൊടുത്തതാണെന്നാലിപ്പോൾ നിന്ദിപ്പു ഞങ്ങളെ. 19

ഇതെന്താണൊരു ധിക്കാരമല്ലേ രാജസഭാന്തരേ
ലക്ഷണംകെട്ടൊരിക്കർണ്ണന്നർഗ്ഘ്യപൂജ കഴിച്ചു നീ? 20

പെട്ടെന്നു ധർമപുത്രന്റെ ധർമ്മാത്മാവെന്ന പേരു പോയ്
ഏവം ധർമച്യുതന്നാരു ചെയ്യുമുത്തമപൂജയെ? 21

വൃഷ്ണിവംശോത്ഭവനിവൻ മന്നനെക്കൊന്നു മുന്നമേ
ദുരാത്മാവുചതിച്ചാനാജ്ജരാസന്ധനരേന്ദനെ. 22

ധർമ്മാത്മജനിൽനിന്നിന്നു ധർമ്മാത്മത്വമൊഴിഞ്ഞുപോയ്
കണ്ണനർഗ്ഘ്യം കൊടുത്തിട്ടു കാർപ്പണ്യം വെളിവാക്കിനാൽ.

ഭീരുക്കൾ കൃപണന്മാരിപ്പാർത്ഥൻ പാവങ്ങളെങ്കിലോ
നോക്കേണ്ടയോ പൂജ തനിക്കൊത്തതോയെന്നു കൃഷ്ണ, നീ? 24

എന്നാലികൃപണന്മാർ നല്കുന്ന പൂജ ജനാർദ്ദന! 25
അനർഹനായ നീയെന്താനുമോദിച്ചു വാങ്ങുവാൻ?

തനിക്കൊക്കാത്തൊരീപ്പൂജമെച്ചമെന്നോർത്തിടുന്നു നീ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/758&oldid=157094" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്