താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/757

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


അർഘ്യാഭിഹരണപർവം


ഇവനേവർക്കുമിടയിൽ തേജോവിക്രമശക്തിയാൽ
ജ്യോതിസ്സുകൾക്കിടയിലാസ്സൂര്യന്മട്ടുതപ്പിപ്പവൻ. 28

അർക്കനില്ലാത്തിടക്കാൻ കാറ്ററേറടത്തു കാറ്റുമേ
എന്ന മട്ടിസ്സഭ തെളിച്ചാഹ്ലാദിപ്പിപ്പു മാധവൻ 29

ഭീഷ്മന്റെ സമ്മതത്തോടും സഹദേവൻ പ്രതാപവാൻ
ആ വാർഷ്ണേയന്നുത്തമമാമർഗ്ഘ്യം നല്കീ യഥാവിധി. 30

ശാസ്ത്രപ്രകാരമതിനെ സ്വീകരിച്ചതു കൃഷ്ണനും
ശിശുപാലൻ പൊറുത്തില്ലാ വാസുദേവമഹാർഹണം. 31

അവനാസ്സഭയിൽ ഭീഷ്മധർമ്മഭൂനിന്ദ ചെയ്തുടൻ
ആക്ഷേപിച്ചൂ വാസുദേവൻതന്നേച്ചൈദ്യൻ മഹാബലൻ. 32

37.ശിശുപാലക്രോധം

അഗ്ര്യപൂജയ്ക്കു കൃഷ്ണനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത യുധിഷ്ഠരൻ, അതിന് ഉപദേശം നൽകിയ ഭീഷ്മൻ, അഗ്ര്യപൂജ സ്വീകരിച്ച കൃഷ്ണൻ മുതലായവരെ കടുത്ത ഭാക്ഷയിൽ ആക്ഷേപിച്ച് ശിശുപാലൻ കൂട്ടുകാരായ ഏതാനും രാജാക്കൻമാരോടൊന്നിച്ച് സഭാസ്ഥലം വിട്ടിറങ്ങിപ്പോകുന്നു.


ശിശുപാലൻ പറഞ്ഞു
മഹാത്മാക്കൾ മഹീശന്മാരിരിക്കേ വൃഷ്ണിഭൂവിവൻ
രാജമട്ടി രാജപൂജയ്ക്കർഹനല്ലിഹ കൗരവ! 1

മഹാന്മാരാം പാണ്ഡവർക്കു ചേർന്നതല്ലീ ക്രിയാക്രമം
കാമത്താൽ പുണ്ഡരീകാക്ഷപൂജ ചെയ്തു പാണ്ഡവ! 2

ബാലർ പാണ്ഡവരേ,നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മം ധർമ്മമറിഞിടാ
സ്മൃതി വിട്ടോനല്പമാത്രം കാണ്മോനീയാപഗേനും. 3

അങ്ങേപോലുള്ള ധർമിഷ്ഠൻ സേവനോക്കി നടക്കുകിൽ
ലോകത്തിൽ സജ്ജനങ്ങൾക്കു ഭീഷ്മം ,നിന്ദയ്ക്കു പാത്രമാം. 4

രാജാവല്ലാത്ത ദാശാർഹൻ രാജാക്കന്മാർനടുക്കഹോ!
അർഹണയ്ക്കർഹനോ നിങ്ങളർഹണം ചെയ്തമാതിരി? 5

അതെല്ലാം വൃദ്ധനാം കൃഷ്ണനെനോക്കിൽ കുരുപുംഗവ!
വസുദേവനിരിക്കേത്തൽപ്പുത്രനർഹതയെങ്ങനെ!

അതല്ലിഷ്ടം നോക്കിനനില്പോൻ കണ്ണനെന്നു നിനയ്ക്കിലും
ദ്രുപൻ നിലക്കവേ പൂജ്യനാവതെങ്ങനെ മാധവൻ? 7

അതല്ലാചാര്യനാം കൃഷ്ണനെന്നോർക്കിൽ കുരുനന്ദന!
വൃദ്ധനാം വ്യാസസസനുള്ളപ്പോളെന്തേ പൂജിച്ചു കണ്ണനെ? 8

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/757&oldid=157093" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്