താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/690

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


വെള്ലത്തിനുള്ളിലായിട്ടു വിശ്വകർമ്മാവു തീർത്താം
ഫലപുഷ്പങ്ങൾ തൂകുന്ന ദിവ്യരത്നദ്രുമവ്രജം 2.

മഞ്ഞ നീല വെള്ള കറുപ്പേവം നല്ല ചുവപ്പുമായ്
അവതാനങ്ങളും വള്ളിക്കുടിലും മറ്റുമൊത്തഹോ! 3.

അവ്വണ്ണം ചിത്രമധുരസ്വരപക്ഷിഗണങ്ങളും
ചൊല്ലവല്ലാത്തഴകിനോടുണ്ടതിൽ സംഖ്യയെന്നിയേ 4.

സുഖസ്പർശത്തൊടും തുല്യശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയൊത്തഹോ!
ഗൃഹാസനാകീർണ്ണയല്ലോ വരുണൻ കാക്കമാസ്സഭ. 5.

അതിൽ വാഴുന്നു വരുണൻ വാരുണീഗോവിയോടുമേ
ദിവ്യരത്നാംബരധരൻ ദിവ്യാഭരണഭ്രഷിതൻ 6.

മാല ചാർത്തിദ്ദിവ്യഗന്ധമുള്ളോർ ദിവ്യാനുലേപനർ
ആദിത്യരങ്ങുപാസിച്ചീടുന്നൂ വരുണദോവനെ. 7.

തക്ഷകൻ വാസുകി മഹാനാഗനൈരാവതൻ പരം
കൃഷ്ണൻ ലോഹിതനാപ്പത്മൻ ചിത്രനമ്മട്ടു വീര്യവാൻ 8.

കംബളാശ്വതരന്മാരാ ധൃതരാഷ്ടവലാഹകർ
മണിമാൻ കുണ്ഡധാരാഖ്യൻ കാർക്കോടകധനഞ്ജയർ 9.

പാണിമാൻ കണ്ഡകൻ പിന്നെബ്ബലവാൻ ധരണീപതേ!
പ്രഹ്ലദൻ മൂഷികാദൻ ജനമേജയനങ്ങനെ. 10.

പതാകാമണ്ഡലാഢ്യന്മർ ഫണമുള്ളവരേവരും
ഇവരും മറ്റഹികളുമതിലുണ്ടു യുധിഷ്ടിര! 11.

ഉപാസിപ്പൂ മഹത്വം പാശിയെ ക്ലേശെന്നിയേ.
ബലി വൈരോചനൻ ഭ്രപൻ നരകൻ പൃഥിവിഞ്ജയൻ 12.

സംഹ്ലാദനാ വിപ്രചിത്തി കാലകേയാസുരേന്ദ്രരും,
സുവിന്ദു ദുർമ്മുകൻ ശംഖൻ സുമതീ സുമനസ്സുമേ 13.

ഘടോദരൻ മഹപാർശ്വൻ ക്രഥനൻ പിഠരൻ പരൻ,
വിശ്വരൂപൻ സ്വരൂപൻതാൻ വിരൂപാഖ്യൻ മഹാസിരൻ 14.

ദശഗ്രിവൻ ബാലി മേഘവാസസ്സേവം ദശാവരൻ,
ടിട്ടിഭൻ വിടഭ്രതൻ സംഹ്ലാഗനങ്ങിന്ദ്രതാപൻ 15.

ദൈത്യദാനവസംഘങ്ങൾ മിന്നു കുണ്ഡലമുള്ളവർ
കിരീടം മാലയും ചാർത്തിദ്ദിവ്യമോടിയെഴുന്നവർ,, 16.

അവിടെദ്ധർമ്മപാശത്തെയേന്തും വരുണദേവനെ
ഉപാസിപ്പൂ സുചരിതവ്രതരായവരെപ്പൊഴും. 17.

സമുദ്രംനാലുമവ്വണ്ണം ഭാഗീരഥി മഹാനദി
കാളിന്ദി വേണ വിദിശ വേഗവാഹിനി നർമ്മദ, 18.

വിപാശയാശ്ശതദ്രു ശ്രീചന്ദ്രഭാഗ സരസ്വതി

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/690&oldid=157022" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്