താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/642

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


അഗ്നി പറഞ്ഞു
സോമന്റെ വില്ലുമമ്പെന്നുമൊടുങ്ങാത്താവനാഴിയും
രണ്ടും തന്നീടണം കീശദ്ധ്വജമാം രഥവും ഭവാൻ 4

വലുതാം കാര്യമാഗ്ഗാണ്ഡീവത്താലേ ചെയ്യുമർജ്ജുനൻ
ചക്രത്താൽ കൃഷ്ണനുമതുമെനിക്കിപ്പോൾ തരേണമേ. 5
വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു
തരാമെന്നുത്തരം ചൊല്ലീ വരുണൻവഹ്നിയോടുടൻ
അത്യത്ഭുതം മഹാവീര്യം പേർപുകഴ്ചയ്ക്കു കാരണം. 6

സർവ്വശാസ്ത്രങ്ങളേല്ക്കാതെ സർവ്വശസ്ത്രഹരംപരം
സർവ്വായുധം തടുപ്പൊന്നായ് സർവവൈരിപ്രധർഷണം, 7

നൂറായിരത്തിനെതിരാമൊന്നു രാജ്യവിവർദ്ധനം
പല വർണ്ണങ്ങളും ചേർന്നു കേടെന്ന്യേ ശ്ലക്ഷ്‌ണമുത്തമം, 8

ദേവ ദാനവ ഗന്ധർവ്വപൂജിതം പണ്ടുപണ്ടുതാൻ
ദിവ്യചാപം കൊടുത്താനമ്പൊടുങ്ങാത്താവനാഴിയും. 9

ദിവ്യാശ്വങ്ങളുമായ്ക്കീശദ്ധ്വജമായൊരു തേരുമേ
പൊന്മാലകളണിഞ്ഞുള്ള വെള്ളക്കുതിര നാലിഹ 10

ശരന്മേഘപ്രകാശത്തിൽ വായുവേഗത്തൊടൊത്തവ
പൂട്ടീട്ടെല്ലാമൊരുക്കീട്ടു ദേവദാനവദുർജ്ജയം 11

രശ്മി പൂണ്ടും ഘോഷമാണ്ടും സർവ്വരത്നമണിഞ്ഞുമേ
ഭുവനപ്രഭുവാം വിശ്വകർമ്മാവങ്ങു ചമച്ചതായ്, 12

ഇന്നുമട്ടെന്നു പറകവയ്യാതർക്കപ്രകാശമായ്
ചന്ദ്രൻ കേറിദ്ദാനവരെ മൂന്നും പോരിൽ ജയിച്ചതായ്, 13

പുതുക്കാർക്കെതിരായേറ്റമുതിരും ശ്രീ കലർന്നതായ്
വിലസീടുന്നൊരാതേരിലിന്ദ്രായുധസമാഭമായ്, 14

ഭംഗിയിൽ സ്വർണ്ണമയമായ് നില്പുണ്ടുത്തമമാം ധ്വജം.
സിംഹശാർദ്ദൂ ലമട്ടേറ്റം ഭീഷണൻ ദിവ്യവാനരൻ 15

ലോകം ദഹിപ്പിക്കുമാറു വിളങ്ങുന്നുണ്ടതിന്റെമേൽ.
നാനാ മഹാഭൂതജാലമുണ്ടാദ്ധ്വജമതിൽസ്സദാ 16

അവറ്റിൻ നിനദം കേട്ടു മോഹിച്ചീടുമരിവ്രജം.
നാനാ പതാകകളെഴുമാ ശ്രേഷ്ഠത്തേരിലായവൻ 17

പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു വീണ്ടും ദേവകൾക്കും നമിച്ചുടൻ
സന്നദ്ധൻ ചട്ടയും വാളുമേന്തിക്കൈയുറയിട്ടഹോ 18

കേറീ വിമാനം സുകൃതി കേറീടുംവണ്ണമർജ്ജുനൻ.
ബ്രഹ്മാവു പണ്ടു താർത്തോരാദ്ദിവ്യമാകിന കാർമ്മുകം 19

ഗാണ്ഡീവം കിട്ടിയതിനാൽ സന്തോഷിച്ചിതു ഫൽഗുനൻ.
അഗ്നി മുൻപിട്ടു നില്ക്കുമ്പോൾ വീര്യവാനാദ്ധനുസ്സിനെ 20
എടുത്തു ശക്തനാം പാർത്ഥനുടനേ ഞാണു കെട്ടിനാൻ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/642&oldid=156969" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്