താൾ:Ashtanga Hridhayam Balopacharaneeyam.pdf/3

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല                      അഷ്ടാംഗഹ്രദയം
                       ബാലൊപചരണീയം
                      പ്രഥമാദ്ധ്യായം 
      അഥാതൊബാലൊപചരണീയം നാമാദ്ധ്യായം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ ഇതിഹാസ്മാഹുരാത്രെയാമയോമഹഷയുഃ
   ഥ - ജാതമാത്രംവിശൊമദ്ധ്യാൽബാൽബാലംസൈന്ധവസപ്പുഷാ പ്രസൂതിം ക്ലശിതം ചാനുബലാതൈലെനസെചയിൽ
  അന്വയം - ഭിഷക്കു - ജാതമാത്രം- ബാലം- സൈന്ധവസപ്പിഷാ-ഉൽബാൽ- വിശൊദ്ധ്യ- അന- പ്രസൂതിക്ലെശിതം- ബലാതൈലെന സെചയെൽ- ച- 
 അന്വയാതം--- ഭിഷക്കുജാതമാത്രനായിരിക്കുന്നബാലനെ സൈന്ധവസപ്പിസ്സകൊണ്ട ഉൽബത്തിങ്കൽനിന്ന വിശൊധനംചൈതിട്ട അനന്തരം  പ്രസൂതിക്ലെശിതനായിരിക്കുന്ന അവനെബലാതൈലംകൊണ്ടസെചനംടെയ്യുകയുംവേണം
 പരിഭാഷാ---- ഭിഷക്കു=വൈദ്യൻ,ജാതമാത്രൻ=കൈവലംജാതൻ=ജനിച്ചവൻ. ബാലൻ=കുട്ടി. സൈന്ധവസപ്പിസ്സ സൈന്ധവസഹിതമായിരിക്കുന്നപ്പിസ്സ. സൈന്ധവഹിതം=സൈന്ധവത്തോടുസഹിതം. സൈന്ധവം=ഇനുപ്പഹിതം കൂടിയത. സപ്പിസ്സ=നയ്യ- ഉൽബം=വഴല- വിശ്വനം ചൈക=ശുദ്ധിവരുത്തുക- പ്രസൂതിക്ലെശിതൻ= പ്രസൂതിയാൽ ക്ലെശിതൻ- പ്രസൂതി=സൂതിമാരുതൻ - ക്ലെശിതൻ=ക്ലെതിക്കപ്പെട്ടവൻ- ക്ലെശിക്ക=തളരുക- ബലാതൈലം= ബലാതൈലമെന്നപെരോടുകൂടിയൂ  (ധാന-ന്തരതൈലം) സെചനംചൈ=കളുക്കപുരട്ടുക-

ഹാരം------ വൈദ്യൻ ജനിച്ചസമയത്തിങ്കൽ തന്നെബാല ഇനുപ്പൊടുകൂടിയിരിക്കുന്ന നെയ്യകൊണ്ട വഴലയെകഞ്ഞി.


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Ashtanga_Hridhayam_Balopacharaneeyam.pdf/3&oldid=155780" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്