താൾ:Ashtanga Hridhayam Balopacharaneeyam.pdf/4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


                                ബാലൊപചരണീയം 	                                                                                                     

അനന്തരപൃസ്തുതി ചാരത്താൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട തളച്ചയോടുകൂടി ബാലനെ ബാഹപയുസ്പശം ഹേതുവായിട്ട ഉണ്ടായിരിക്കുന്നരൂക്ഷതയെ കാണാനായികൊണ്ടും പൃസവസമയത്തിലെങ്കിലും കുറച്ചുനേരം ൃ ഹെതുവായിട്ടിരിക്കുന്ന പൃണവായുവിൻ അനുയോജനായികൊണ്ടും അദ്ദായത്തിനെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ബാലതൈലംപുരട്ടുകയും വേണം.

          അമ്മയുടെ ഹൃദയവേദനത്തിന്  സമാപനം  നൽകി. സദകഷിണെകണ്മ്മനല്ച്ചാരയെദിമം 
 

അനായിഥം---ഇവനെ് കണ്ണമൂലത്തിൽ അശ്മാക്കളുടെ വാമത്തെയും സമാചരിക്കണം---അനൻ രം ഇവനെ ദകഷിണമായിരിക്കുന്ന കണ്ണത്തിംകൽ മന്തൃം ഉച്ചരിക്കണം.പരിഭാഷ-----ഇവൻ-- ബാലൻ----കണ്ണമൂലം--- കർണ്ണങ്ങളുടെ മൂലം---കർണ്ണങ്ങൽ---ചെവികൾ--മൂലം--സമൂപം--അശമ്ക്കൾ---കല്ലുൾ---വാദനം---താഡനം-ഡ-അനെനം മുട്ടുക എന്ന‌ർഥം.സമാചരിക്ക ചെയ്യുക--ഇവൻ --ബാലൻ---ദക്ഷിണം-- വലത്തെ കർണ്ണം - ചെവി

ഉച്ചരിക്കുക - ചൊല്ലുക 
   സാരം ------------- കുട്ടിയുടെ ചെവികളുടെ സമീപത്തിംകൽ  പൃസവസമയത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന മൊഹത്തെകളയുവാനായിക്കൊണ്ട  രണ്ടുകല്ലുകളെകൊണ്ട  അനൊനൃം  മുട്ടുകയും   സംരഹിത്തിങ്കൽ   പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  മറ്റചില പൃവൃത്തികളെയും  ചൈതതിന്നശെ  ആയുസ്സിെൻ വർദ്ദനക്കായികൊണ്ട  ബാലൻം വലത്തെ  ചെവിയിൽ  വക്ഷൃമാണമായിരിക്കുന്ന മന്തൃത്തെ ഉച്ചരിക്കകയും.
   സൊസ്ഥീദ്ദൃതസൃനാദ്ദിഗൃീവായാമവസജജയെൽ ദ്ദൊദ്ദപം വദ്ദയിതാതുഗൃീവായാജ്ജയെൽ. 
  അനയം ------------ സസതീഗൃദ്ദസെ‌ൃ-ച-നാഭിം-ചതൃരംഗുല  ഉൗദ്ദപം----------സൂതെൃണ-ബദ്ദപാ- വദ്ദയിപൊ--ഗൃീവായാം-
   അനപയാതഥം---സപസഥീദ്ദതനായിയുമിരിക്കുന്നവൻെ  നാഭിയെ ചതുരംഗുലത്തിങ്കൽ

നിന്നഉൗദ്ദപഭാഗത്തിങ്കൽ കൊണ്ടബദ്ദിച്ചിടു വദ്ദിച്ചിടാകടെഗൃീവയിങ്കൽ അവസതപിക്കണം........


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Ashtanga_Hridhayam_Balopacharaneeyam.pdf/4&oldid=155785" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്