താൾ:Ashtanga Hridhayam Balopacharaneeyam.pdf/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


 ബാലോപചരണീയം
ൽ മുലൈസ്സിദ്ധം ബൃഹത്യാമെസ്ഥിരായാവാസിതായുംതം
 അന്വയം---------സൂന്യാദാവെ- ചാഗം-- പയം വാ- ബുഹത്യാദെ-- മൂലൈ-- സ്ഥിരായാ-- മൂലെന-- വാ-- സിദ്ധം-- സിതായുതം-- തിബെൽ--
 അന്വയാർതം----------സൂന്യാദാവത്തിങ്കൽ ചാഗമായിരിക്കുന്ന  പയസ്സിനെയൊ തൽഗുണമായിഗവ്യമായിരിക്കുന്ന പയസ്സിനെയൊ ബൃഹത്യാമിയുടെ മൂലങ്ങളെക്കൊണ്ടൊ സ്ഥിരയുടെ  മൂലം കൊണ്ടൊസിദ്ധമായി സിതായുതമായിട്ട പാനം ചെയ്യണം-
 പരിഭാഷാ----------- സൂന്യഭാവം=സൂന്യത്തിന്റെഅബാവം- സൂന്യം-- മുലപ്പാൽ-- അഭാവം=ഇല്ലായിക-- ചാഗം=ചഗത്തെസംബന്ധിച്ചത്-- ചഗം-- ആട-- പയസ്സ=പാല-- തൽഗുണം=അതിനൊടതുല്യമായിരിക്കിന്ന ഗുണത്തൊടുകൂടിയത--- അത=ആട്ടിൻപാൽഗുണം=ലഘപാതി-- ഗവ്യം=ഇല്ലായിക-- ചാഗം=ചഗത്തെസംബന്ധിച്ചത-- ചഗം-- അട-- പയസ്സ=പാല-- തൽഗിണം=അതിനൊടതുല്യ മായിരിക്കുന്നത്തെടുകൂടിയത--- അത്=​ആട്ടിൻപാൽ ഗുണം---  അതിനൊടതുല്ല്യമായിരിക്കുന്നഗുണത്തോട്  കൂടിയത്--- അത്---  ആട്ടിൻപാൽ ഗുണം---  ലഘപാദി--  ഗവ്യം--- ഗൊവിനെസംബന്ദിച്ചത്---  ഗൊവപശ്രു---  ബൃഹത്യാദി---  ബൃഹതിആദിയായിട്ടുള്ളത്-- ബൃഹതി---  ചെറുവഴുതിന---  (ഹ്രസ്വം---  പഞ്ചമൂലമെന്നതാൽപയ്യ)സ്ഥിരാ--- മൂവിലാ--- മൂലം  വെര---  സിദ്ധാ---  ശ്രുതം  ---(കറുക്കിയു)സിതായുതു---  സിതോടുകൂടിയത---  സിതാ--- പഞ്ചസാര---  പാനംചെയ്ക---  കുടിക്കുക-
സാരം---------മുലപ്പാലില്ലെങ്കിൽ  ഓരിലവെരംമുച്ചിലവെര  ചെറുവുളവെരം  ചെറുവതിനവെരം, ഞെരിഞ്ഞലഇവഇട്ടകുക്കിയൊ മൂവിലവെരതന്നെ  ഇട്ട്കുറുക്കിയൊഇരിക്കുന്ന  ആട്ടിൻപാലോ  കുറച്ചവെള്ളംകുടിക്ക  കുറച്ചശരീരാദ്ധാനത്തെചെയ്ത  എരുവുള്ളതായിയും കൈപ്പുള്ളതായിയും  ഇരിക്കുന്നതിനെ  ഭക്ഷിക്കാനിതുകൾ ഹെതുവായിട്ടു  ആട്ടിൻപ്പാലിനോടു തുല്യ ഗുണമായ പശുവിൻ  പാലോ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് സേവിക്കണം. 
  ഹഷ്ടിംനിഷാവിശെഷണ  കൃതരക്ഷാബലിക്രയം ജാഗ്രയുർബാന്ധവാസ്തസ്യദധരം  പരമാംമുദാ11 

അന്വയം---------- തസ്യ--- ബാംധയും--- പരമാം--- മുദം--- ധേത--- കൃതരക്ഷാബലിക്ര യാ--- ഷഷിന്നിശാം--- വിശെഷെണ--- ജാഗയം---

 അന്വയാർ ത്ഥം-----------  അവന്റെ ബന്ധവന്മാര  പരമയായിരിക്കുന്ന  മുത്തിനെദധത്തുകളായി  കൃതരക്ഷാബലിക്രിയനമാരായിട്ട  ഷഷിന്നിശങ്കൽ  വിശെഷെണ  ജാഗരണം  ചെയ്യണം.

പരിഭാഷാ-----------അവൻ--ബാലൻ--ബാന്ധവന്മര-- ബന്ധുക്കൾ-- പരമാ-- ഉൽകൃഷ്ടം-- മുത്ത-- തന്തൊഷം-- ദധത്തകൾ-- ധമിച്ചിയങ്ങുന്നവർ-- ധരിക്ക-- വഹിക്ക-- കൃതരക്ഷാബലിക്രിയന്മാ.


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Ashtanga_Hridhayam_Balopacharaneeyam.pdf/16&oldid=155774" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്