താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/52

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

അന്തരാ-അന്തർവ

അന്തർവാ-അന്തികം

അന്തരായം andarayam S. Obstacle — M. trick Vi. അന്തരായക്കാരൻ crafty Vi. അന്തരാളം andaralam S. intermediate space. പോയൊരു ദശാന്തരാളേ CC.(=ദശാന്തരേ) അന്തരാളത്തിൽ ഉള്ളവർ KN. castes placed between the 4 original ones (as അമ്പലവാസി etc) അന്തരിക്ക andarikka l. (intereo) To die f, i. Brahmans, to disappear, fail. — അന്തരിതം dead. 2. to differ. നടത്തേ പെരുക്കവും ഇതും തങ്ങളിൽ അന്തരിച്ച ശേഷം CS. the difference between that sum & this. അന്തരീക്ഷം andarlksam S. Sky. അ'ത്താലേ വന്നു എന്നും പറന്നു വന്നു എന്നും വിചാരിച്ചു Ti. അന്തരീപം andaribam s.(=ദ്വീപം) island. Nal. അന്തരേ, (Loc.) അന്തരേണ andare, — ena S. (Instr. of അന്തരം q. v.) between. അന്തർഗ്ഗതം andargadam S. i. Entered, hidden f. i. a മൂലരോഗം=അകത്തിന്നു പുറപ്പെടാതെ ഇരിക്കും നോവു amed. 2. mental, thought. അന്തർഗൃഹം andargrham S.= അന്ത:പുരം KR. അന്തർജ്ജനം andarjanam A Brahminee (=അകത്തമ്മ) നമ്പൂതിരിയുടെ ഇല്ലത്ത് ഒർ അന്തർജ്ജനത്തിന്ന് അപരാധം ഉണ്ടായി TR. അന്തർധാനം andardhanam S. Disappear-ance. അവൻ അന്തർധാനമായി Arb. ശിലയിൽ അ'വും ചെയ്തു VilP. vanish, as Gods. അ'പ്രാപിച്ചു Brhmd. അന്തർഭവിക്ക,andarbhavikkas. Be included, intervene, വിഷം അ. Bhr. will not enter. അന്തർഭാഗം andarbhagam s. inside. അന്തർമ്മുദാ andarmuda s. With inmost joy AR4. അന്തർയ്യാഗം andaryagam അ'ത്തെ തുടങ്ങി Bhr. Inward sacrifice. അന്തർയ്യാമി andaryami S. Inner guide, soul AR2. അന്തർവതി, അന്തർവത്നി andarvadi, — vatni S. Pregnant (po.) അന്തർവാസം andarvasam R. Living within. അന്തർവാഹകൻ andarvahagan s. (അന്തർയ്യാമി) ജഗദി അ. God AR 2. അന്തസ്താപം andastabam S. Burning grief. അന്തവസായി andavasayi 8. (അന്തം) Barber po. അന്താഴം, അന്തായം andalam, — ayam. The cross plank in a jangada. 2. bar, as before window. അ.ഇടുക to lay bars across Vl. 2. അന്താളം andalam (അന്ധം q. v.) Pride, high-mindedness. den V. — Vi. അന്താളിക്ക. അന്തി andi Tdbh. സന്ധ്യ, Evening, often called മൂവന്തി; both joined അന്തിയും മോന്തിയും ആകുമ്പോൾ പുരയിൽ അടെങ്ങണം vu. നേരം ഒട്ടന്തിമോന്തിയാവോളം TP.-പോയനാൾ അന്തിക്കു Mud. അന്തിയോളം till eve, continually. അന്തിയായി it is late. അന്നു തീരാത്ത പണികൊണ്ട് അന്തിയാക്കരുതു prov. do not continue the work beyond eve. Cpds. അന്തിച്ചുവപ്പ് red sky. അ'പ്പായപൊങ്കരിവി CG. A golden plough. അന്തിത്തിരി the evening light. (അടിച്ചുതളിക്കും അ'ക്കും ഒരു മുട്ടു വന്നില്ല marks of a well ordered household, however poor. The ancestors require the light. അന്തിമലർ (S. സന്ധ്യാരാഗം) Tuberosa or Polianthes; അന്തിമലരി perh. the same, or Mirabilis Jalappa? Rh. അന്തിമഹാകാളൻ KU. a Paradevata. അന്തിയാവള്ളിയൻ a med. plant (അ'ന്റെ വേർ a. med.) അന്തിയുറക്കു night's rest. ഇന്നേത്തേ രാത്രിയിൽ അ'ക്കിന്നു വരട്ടേ TP. അന്തിവിളക്കു വെക്ക TP. = അന്തിത്തിരി. അന്തിവിളക്കിന്നു നേരമായി TP. അന്തികം andigam s. i, (അന്തി anti, oppo-site) Near esp. Loc.അന്തികേ, നിണക്ക് അന്തികേ വന്നു CG.=അടുക്കേ; ഞാൻ അണഞ്ഞാലും അന്തികേ (prayer) may I draw nigh! 2. (അന്തം) what reaches to the end. പ്രാണാന്തികമായ ദണ്ഡം KR. punishment that lasts till death. അന്തികമാളും അന്തകൻ CG.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/52&oldid=155322" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്