താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/25

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


(S(QcQ^o — (srocftaTliTno fsttjcaa^ (S — (©f^coroi (tSi^cSfi^o aksam S. (oc-ulus) l. Eye, as in ro3Q0f)Q3o. 2. mark on dice. 3. playing die. 4. axle tree ((Bra.^). 5. a weight of i fanam (=aioa3o). madOfQ^loX) gambling V. C. ((5Taafi360Bc>3 5)a.jo «S(!nl§o). (sracQfiieioaj necklace of Elrcocarpus seeds. CtS^caa^C^eYTOo aksanam S. Suddenly; srao£n5m rooo^gg c2;d3Qiri20(b CG. (®^(£ha^rzDo aksabam s. i. Uniuu-t, un- woiiiided; oraftfiifoiraocs^ga rocBful'Sida CG. 2. whole grain fried (po.) 3. pigment of rice, saffron and lime for the sectarial mark on the forehead . OS(T)<S£sQ aksama S. impatience; ;3raaai0o unable to boar, impatient. (G^cftSL^COJo aksayam S. imperishable (Sasi&iW <£hlfDT^ KR. (sracSfiicaiat the eternal. (®f9c9^fQo aksaram S. (undecaying.) 1. A letter of the alphabet, syllable, 2. word b cnDdafiimsjach Nal. pathetic words. cuoaotOfiira 6!J8c>3 (8T3asc>55)-aJ(^ CC. refused; (sra. @gl cuo w^<ssi to spell; oro. ajl«)^d>i, aalemfflsgca), aJly ai slip of the pen; ng)5)abo o^asica^cOfiaroo .tj) S)rm TR. my handwriting. Cpds. onacSftiroi'jlQjl a clerk (po.) (SracGfiiroajralessiaaono learning. tffraj»airo0Da] the alphabet. faracQflarais^QOc&io (&) jdjd^) alphabetical song. (BTacQQifOoejoaroo learning letters, etc. (sradafiifDOfDoSo setting a child to loarn. (TSYOc^^SE^OfYcTl aksan6iS.= BTad3fa(a Impatience, envy; (3T95iijoaffil0Dnb hasty, envious. CG^oBMI aksi S. = raraijfiio 1. Eye. 2. trunk VI. esflTlomaDsrioiooDroofijl (Brgsl CG. ©racOfril <9ic>3 (ST3)§nm aii)a35mo CG. (ma ofi'Tla'jTTl (eye- ball) ,iro3§l Mudr. (E^ca^rWo aksibam S.^tmas^cwo f. i. tma cOanraiiSoxnrjS.'DTZDDj^s PT. OTOdafialsmo the same cBra£)£al6mDa^flj,roo:ajl ever living, foracSfiilern^fl^ajrznl^gLocijjggXKb KR. (®rOcfta:^(QCYb aksudran S. Not little, an im- portant person VI. (SifQ(8c9:£S^O'So aksobham S. Without agitation, constancy; tmacsajsoj ^a_ioi3.cjc;aoounj(S(JC Kei. V2. «jra(Si3G30gj-tb immovable Bhr. V. den-, ana (Sc6ftiO(i^^j cn^ VI. (Sif5ff)ce^fiOaDl&no] aksauliini S. (tgia:Ma+ gJOaolonl.) A complete army consisting of 21870 elephants, as many chariots, 65610 horses, 109350 infantry. (In the Bharata war the Panda vas have 7, their foes 11 aksauhinis. One elephant, 1 chariot, 3 horses and 5 foot- men form a csaomoqsiio; this tripled c^nao, tripled cosmo. tripled ojonDlrnl, ogtDno, .oig (9)0, (HTDnnldjilcnl, (oigc^a cosrwariws&cm^o (Sia s^aeaooDlsnTl. Bhr.) (SfQenerrojo, (m)6uemjSru)o akhandam, akhandibam S. Unbroken, whole; (grasusmjua (niDcrolaijlsicQ,' (cysn-jlgjonb ChR, (srafiusmijl fmnic9gi^v2:-)crcnD(b (in epistolary style) the most fortunate TR. (tsiroeijlejo akhilam S. All, whole (po.) rsraaiil aicQimicosmojo etc. otaoincBaJC'anb lord of all. CS^COoagam S. (not going) Tree, mountain (po.) (S^CO&nolario aganibam S innumerable, also (gracosimjon: s 5mo KR. CSifOCnroSl, agaSi S. l. Being without means = QjiflaiJlgjO^, (srd(iO:mS)Q^'§& fall into adverse circumstances VI, ttjiacoiwlcaei f3T2)(b imrao who will help me in my poverty? 2. (=(BTaco (CTilaDab VI.) poor, forlorn, unprotected osta 00(01 Ic0ich beggars. fsraoDrmlsxicmo a^sPf Mud. (ffiaco.oili'ai-io poverty, stinginess VI, (®f5Cn©o agad am S. Without disease — medi- cine (po.) (Ett)C02k) agamam = (maoDo. S. maco^ inac- ces8ible = croj(rTolca^0'!5ia)ajc>3; anaco^oco0 CDo prohibited intercourse Bhr. (C'CCOfW agaru S. = {3iai3Tlrol) ((0)oaocoro3(g0o Nal. = cfhoro>o?lfoli). amcocoi sticscno aQrSrstg) c^ 00, !Bracoascua_i,T3ialnb a_iral0g.o KR.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/25&oldid=153222" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്