താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/23

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

അകടു-അകറ്റു

അകമ്പുകക, ക്കു to enter.
അകമ്പുറം outside and inside, അകമ്പുറം തി
രിയാത്തവൻ V1. clownish, illbred, ഇട
ത്തും വലത്തും അകമ്പുറം തിരിയാത്തവൻ
V2, a complete fool. ഇതിൽ ഒരു അകമ്പു
റം ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല TR. no underhand deal-
ings, no shuffling.
അകവില T. regulated prices of grain - highest
prices (So. and Palg.)
അകടു aɤadu (T. inside, deceit അകം) In അ
കടു വികടു C. Te. M. Topsyturvy സകലവും
അകടു വികടാക്കി vu. spoiled it all, also അ
കിടുപകിടു.
അകണ്ടകം aɤandaɤam S. Free from thorns
and vexations; രാജ്യം അകണ്ടകമായ്പന്നിതു
Brhmd. ഭരതൻ രാജ്യം അകണ്ടകമായി പരിപാ
ലിക്കുന്നു KR. without opposition.
അകത്തി aɤaatti PM. (അഗസ്തി) Sesbania
grandiflora Rh. with edible leaves. ചിറ്റ
കത്തി a med. Cassia.
അകത്തുക aɤattuɤa(=അകറ്റുക)Todistend.
കാൽ അകത്തി വെച്ചു stretch asunder.
അകഥ്യം aɤkathyam S.(കഥ) Not to be spoken
(po.)
അകന്ത aɤanda T.=അഹന്ത Pride
അകപ്പം aɤappam (അക) Stalk of grass,
rice V1.
അകപ്പാൻ aɤappan (T.V അകപ്പ from അ
കം) Ladle V1.
അകരം aɤaram (Tdbh. അശാരം) A Brahmin
house, So.
അകരുണൻ aɤarunan S. Unmercifuk(po.)
അകർത്തവ്യം aɤartavyam A. Impracticable,
want of energy.
അകർമ്മകം aɤarmaɤam S. Without object,
intransitive; അകർമ്മക്രിയ intr. verb (gr.)
അകറ്റുക aɤattuɤa T. M. (trans. of അകലു)
1. To extend, open. 2. gen. to removo, put
away (as പാപം;ഐയം). സമ്പർക്കം അകറ്റുക
dissolve a connection.
അകറ്റിക്ക C.V. cause to remove.

അകലം-അകിഞ്ച

അകലം aɤalam 1. Breadth, width 2.
distance. വ കടി തമ്മിൽ ഒരു വിളിപ്പാട് അക
ലമേ ഉള്ളൂ.
അകലുക,ന്നു aɤaluɤa TM. (Tu. C. Tc.
അഗൽ) 1. To become extended, distant. 2.
to part, retire; വീരരും മണ്ടി അതിഭയത്തോട്
അകന്നാർ UR. വിവശത അകലതിന്നു തുണൈ
ക്കേണം help me of my distress; ധർമ്മമകന്ന
വാക്കുകൾ KK. (=ഇല്ലാത്ത). അകല, അകലേ Inf. far off, aside അകലേ
നിൽക്ക, അകല പോയി തിരിഞു withdrew
രാഗാദികളെ അകലേ കളക Ch. R. അക
ലേ പോന്നവനെ അരികേ വിളിച്ചാൽ prov.
അകലിച്ച in regular distances.
അകൽച്ച V. N. seperation, distance, reserve.
അകൽച്ച മൗര്യനോട്ചാണക്യനുപെരികേ
ഉണ്ടു Nud. much estranged.
അകൽ‌ aɤal T.M 1. Round earthen lamp.
2. (?) anger V1.
അകസ്മാൽ aɤasmal S. (കസ്മാൽ whence)
Without cause, unexpectedly, suddenly (po.)
അകാ, അകായി aɤa, aɤayi (അകം 2.)=
അകവായി Inside of house, room; അകായി ക
ടന്നു, ഭക്ഷണം വെക്കുന്നതിന്റെ അകായിൽ
കടന്നു TR.
അകായിലുള്ളവർ=അകത്തവർ.
അകായുള്ളതു(Couch.)=അകത്തമ്മ a Nambutiri
woman.
അകാമ്യം aɤamyam S.(കാമ)Undesirable(po.)
അകാരം aɤaram S. The sound or letter അ.
അകാരാദി alphabetical, a dictionary.
അകാരണം aɤaranam S. What is without
cause; അകാരണമായിട്ടു തളർച്ച Asht. (=അക
സ്മാൽ‌) അകാരണമായി ദ്വേഷ്യപ്പെട്ടു unpro-
vokedly.
അകാര്യം S. not to be done.
അകാലം aɤalam S. Untimely, out of season.
അകാലമരണം, അകാലത്തിങ്കൽ ജനിച്ചു-അ
കാലമല്ലേ it is now too late, നേരം അകാല
മായി പോയി MR.
അകിഞ്ചനൻ aɤinjanan S. Having nothing
al all (po.)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_and_English_dictionary_1871.djvu/23&oldid=155307" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്