താൾ:13E3287.pdf/130

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
2. തൃക്കാൽക്കര......മഹാലൊകരെ'

തൃക്കാക്കരദേവന്റെ കഥയെന്നരീതിയിലാണ് ഒന്നാം പാട്ടിലെ ആഖ്യാനം.
മാവേലിയുടെചരിതമെന്ന നിലയിലാണ് രണ്ടാം പാട്ടിൽ. പക്ഷേ,കഥാഘടനയിൽ
പറയത്തക്ക വ്യത്യാസമില്ല.

3. കേരളഭാഷാഗാനങ്ങൾ വാല്യം രണ്ടിൽ 'ഓണപ്പാട്ടുകൾ' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ
'ആരോമൽപ്പെങ്കിളിപ്പെൺകിടാവേ' എന്നു തുടങ്ങുന്ന രണ്ടു പാട്ടുകളുണ്ട്.
താളപരമായി സമാനതയുള്ള ഈ പാട്ടുകളിൽ രണ്ടാമത്തേതിനോടാണ്
ഗുണ്ടർട്ടിൽനിന്നു ലഭ്യമായ പാട്ടിന് കൂടുതൽ സാധർമ്മ്യം. ഗുണ്ടർട്ടിൽ നിന്നു
കിട്ടിയ ഓണപ്പാട്ടും കേരള ഭാഷാഗാനങ്ങൾ വാല്യം രണ്ടിലെ ഓണപ്പാട്ടും
ഇവിടെ സമാന്തരമായി നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ പ്രമേയത്തിലും കുറെ
യേറെ വരികളുടെ കാര്യത്തിലും സമാനതയുണ്ട്. കുറിപ്പുകളിലെ പരാമർശ
ങ്ങളിൽ ഗുണ്ടർട്ടിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ പാട്ടിനെ ഒന്നാം പാട്ടെന്നും കേരള ഭാഷാ
ഗാനങ്ങളിലെ പാട്ടിനെ രണ്ടാം പാട്ടെന്നും വ്യവഹരിക്കുന്നു.
4. 'വൈ'ക്ക് വഴി എന്ന് വാക്കിനു മുകളിൽ തന്നെ കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിൽ
അർത്ഥം നല്കിയിരിക്കുന്നു.
5. 'അങ്ങിനെ വീണെയും തിങ്ങൾതൊറും" എന്നു കടലാസുപകർപ്പിൽ കാണുന്നു.
6. കടലാസു പകർപ്പിൽ മണ്ണുപെക്ഷിച്ചശെഷം എന്നാണ്.
7. ഈ സൂചന രണ്ടാം പാട്ടിലില്ല.
8. ആദ്യപാഠം: 'മണ്ണളന്നെന്നെ’
9. 'മന്നളന്നെന്നെ’ എന്നു കടലാസിൽ
10. 'വിണ്ണൊർഭവനങ്ങൾ' എന്നു കടലാസിൽ
11. 'ചുവർ' എന്നർത്ഥം നല്കിയിരിക്കുന്നു.
12. കടലാസുപകർപ്പിൽ 'തംബുരുവീണകൾ താളവുമായി'
13. പ്രമേയം ഏറെക്കുറെ സമാനമാണെങ്കിലും ഓണാഘോഷത്തിനുള്ള
പുറപ്പാടിന്റെ വർണന ഒന്നാം പാട്ടിൽ കുറേക്കുടി വിശദമാണ്.
14. കടലാസിൽ 'ചൊഴിയനും'
15. 'പപ്പടക്കെട്ടുകൾ' എന്നു കടലാസുപകർപ്പിൽ
16. 'കുറഞ്ഞൊന്നങ്ങൊന്നുവെണം' എന്നു കടലാസിൽ
17. 'ഓണപ്പുട'യെന്നെഴുതിയിട്ട് മുകളിൽ ‘വ’ എന്നുകൂടി എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
18. ഓണപ്പാട്ടിന് ഓലയിലും കടലാസിലും രണ്ടു പകർപ്പുകളുള്ളതിൽ
കടലാസിലേത് ഇവിടെ അപൂർണമായി അവസാനിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ളഭാഗം
ഓലയിലുള്ളതാണ്.

128

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:13E3287.pdf/130&oldid=201808" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്