താൾ:തുപ്പൽകോളാമ്പി.djvu/2

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്

പണ്ടെല്ലാം കോടിലിംഗക്ഷിതിയുടെ ഭരണം
  മാടരാജന്റെ കീഴിൽ
കൊണ്ടല്ലെന്നല്ല ശൈലാംബുധിപദവി-
  ക്കൊട്ടു കീഴായിരുന്നു;
രണ്ടല്ലോ പക്ഷമീഭൂമിപ,രതുവഴിയാ-
  യിങ്ങതൃത്തിക്കു തർക്കം-
കൊണ്ടെല്ലായ്‌‌പ്പോഴുമോരോവക കലഹവുമീ
  നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.        5

അക്കാലം പർവതാംഭോനിധിപതിയകല-
  ത്താകയാൽ പിന്തുണയ്ക്കായ്
നിൽക്കാനെപ്പോഴുമൊക്കില്ലിവിടെയുടയവൻ
  കോടിലിംഗാധിനാഥൻ
മുഷ്കാളും മാടഭൂപപ്പടയൊടു പൊരുതി-
  ക്കൊണ്ടുമീനാടുപാലി-
ച്ചൊക്കാനാളല്ലതാനും തനതുഭുജബലം-
  കൊണ്ടു വേണ്ടും പ്രകാരം.        6

എന്നാലും ഭദ്രകാളീഭഗവതിയിവിടെ-
  ക്കയ്‌‌ക്കലുണ്ടാകയാലെ-
ന്തെന്നാലും മാടരാജാവിനു മഹിമുഴുവൻ
  കീഴടങ്ങില്ല താനും;
എന്നായിട്ടേറെനാൾ ചെന്നളവിലൊരുദിനാ
  നല്ല ലാക്കിപ്പൊഴൊന്നു-
ണ്ടെന്നായിക്കണ്ടു കോപ്പിട്ടിതു വലിയ പട-
  ക്കൊന്നു കൊച്ചിക്ഷിതീശൻ.        7

എന്താണെന്നോടു ചോദിച്ചതു തരുണി! 'വിശേ-
  ഷിച്ചു കൊച്ചിക്ഷിതീശ-
ന്നെന്താണപ്പോൾ തരം വന്നതു പറയുക'യെ
  ന്നല്ലയോ മല്ലനേത്രേ!,

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:തുപ്പൽകോളാമ്പി.djvu/2&oldid=209912" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്