താൾ:ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും.djvu/156

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


ബു
ശു
ബു
നവാംശകം
കുറിക്കുന്ന രീതി

ചരരാശിയായ മേടത്തിന്റെ നാലാം നവാംശത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ മേടത്തിൽ നിന്നു നാലാം രാശിയായ കർക്കിടകത്തിനു പുറത്ത് 'ബു' എന്നെഴുതുന്നു. സ്ഥിരരാശിയായ ഇടവത്തിന്റെ മൂന്നാം നവാംശത്തിൽ സൂര്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഇടവത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാം രാശിയായ മകരത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന മീനത്തിന് പുറത്ത് 'ര' എന്നെഴുതുന്നു. ഉദയരാശിയായ ധനുവിന്റെ ഒമ്പതാം നവാംശത്തിൽ ചന്ദ്രനുണ്ടെങ്കിൽ ധനുവിന്റെ അഞ്ചാം രാശിയിൽ തുടങ്ങി ഒമ്പതു രാശി എണ്ണി അതിന്റെ പുറത്ത് (അതും ധനുരാശി തന്നെ) 'ച' എന്നെഴുതുന്നു.

ഒരു രാശിയിലെ നവാംശങ്ങൾക്ക് 1,2,......9 എന്നിങ്ങനെ എണ്ണം നൽകി അതിൽ എത്രാമത്തെ നവാംശത്തിൽ ഗ്രഹം നിൽക്കുന്നു എന്നു കുറിക്കുന്നതിനു പകരം ഗ്രഹനിലയിൽ അക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് രസകരമായ ഒരു രീതിയാണ് ജ്യോത്സ്യന്മാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരു ചരരാശിയുടെ ഒന്നാമത്തെ നവാംശത്തിന് ആ രാശിയുടെ പേരും രണ്ടാമത്തെ നവാംശത്തിന് തൊട്ടടുത്ത രാശിയുടെ പേരും അങ്ങനെ 9-മത്തെ നവാംശത്തിന് ആ രാശിയിൽനിന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ രാശിയുടെ പേരും നൽകുന്നു. ഉദാ: മേടം രാശിയുടെ നവാംശങ്ങൾ മേടം, ഇടവം, മിഥുനം, ........ധനു എന്നിങ്ങനെ 9 എണ്ണം ആയിരിക്കും. മേടത്തിന്റെ നാലാം നവാംശത്തിൽ ബുധൻ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഗ്രഹനിലയിൽ കർക്കടക രാശിക്കു പുറത്ത് 'ബു' എന്നെഴുതും. മേടം, കർക്കിടകം, തുലാം, മകരം എന്നീ ചരരാശികൾക്കെല്ലാം ഈ വിധം അതാതു രാശികളിൽ നിന്ന് എണ്ണിതുടങ്ങണം. കർക്കിടകത്തിൽ ഏഴാം നവാംശത്തിൽ ശുക്രനുണ്ടെങ്കിൽ, കർക്കിടകത്തിന്റെ ഏഴാംഭാവമായ മകരത്തിനു പുറത്തുവേണം 'ശു' എന്നെഴുതാൻ.

സ്ഥിരരാശികളുടെ കാര്യത്തിൽ നവാംശം എണ്ണിത്തുടങ്ങുക ആ രാശിയുടെ ഒമ്പതാംരാശി മുതലാണ്. ഉദാഃ സൂര്യൻ ഇടവത്തിന്റെ മൂന്നാം നവാംശത്തിലാണുള്ളതെന്നിരിക്കട്ടെ. ഒന്നാം നവാംശം മകരം, രണ്ട് കുംഭം, മൂന്ന് മീനം മീനത്തിനു പുറത്ത് ര എന്നെഴുതുന്നു. ഉഭയരാശികൾക്ക് എണ്ണിതുടങ്ങേണ്ടത് അഞ്ചാം രാശി മുതൽക്കാണ്. ഉദാഃ ധനുവിൽ ഒമ്പതാം നവാംശത്തിൽ ചന്ദ്രനുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ധനുവിന്റെ അഞ്ചാം രാശിയായ മേടത്തിൽ നവാംശം തുടങ്ങുന്നു. 9ം നവാംശം ധനു തന്നെ ധനുവിന് പുറത്ത് 'ച' എഴുതുന്നു. ഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽത്തന്നെ നവാംശവും വന്നാൽ അതിനു വർഗോത്തമം എന്നും പറയും. ഇവിടെ ചന്ദ്രന് വർഗോത്തമാംശം ഉണ്ട് (ഇങ്ങനെ നവാംശം കള്ളികൾക്കു പുറത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം പ്രത്യേകമൊരു രാശിചക്രത്തിൽത്തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയും ഉണ്ട്)

ഒരു രാശിയെ 12 ആയി വിഭജിക്കുന്നതാണ് ദ്വാദശംശകം. 2 ഭാഗ 30 കല ആണ് ഒരു ദ്വാദശംശകം. ഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽ നിന്ന് എത്രാമത്തെ രാശിയിൽ ദ്വാദശംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്നുവോ ആ രാശിനാഥനാണ് ദ്വാദശാംശാധിപൻ. എല്ലാ രാശികൾക്കും ദ്വാദശാംശകം കണക്കാക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണ്.

ത്രിംശാംശകം രാശിയുടെ മുപ്പതിൽ ഒരംശം അഥവാ ഒരു ഭാഗയാണ് ഗ്രഹം. 18 ഭാഗ കഴിഞ്ഞു (19 ൽ താഴെ) നിന്നാൽ 18-ം ത്രിംശാംശം എന്നർഥം. ത്രിംശാംശകാധിപനെ കണക്കാക്കുന്ന രീതി സങ്കീർണമാണ്. ഗ്രഹം ഓജരാശിയിലെ 1 മുതൽ