ഗായത്രിമന്ത്രം/ശ്രീകൃഷ്ണഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ശ്രീകൃഷ്ണഗായത്രി


ഓം ദേവകീനന്ദനായ വിദ്മഹേ
വാസുദേവായ ധീമഹി
തന്നോഃ കൃഷ്ണോ പ്രചോദയാത്