ഗായത്രിമന്ത്രം/ബ്രഹ്മഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ബ്രഹ്മഗായത്രി


ഓം വേദാത്മനേ വിദ്മഹേ
ഹിരണ്യഗർഭായ ധീമഹി
തന്നോഃ ബ്രഹ്മ പ്രചോദയാത്