ഗായത്രിമന്ത്രം/ബുധഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ബുധഗായത്രി


ഓം സോമപുത്രായ വിദ്മഹേ
ജ്ഞാനരൂപായ ധീമഹി
തന്നോഃ ബുധഃ പ്രചോദയാത്