ഗായത്രിമന്ത്രം/ദുർഗ്ഗാ ഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ദുർഗ്ഗാ ഗായത്രി


ഓം കാത്യായന്യൈ വിദ്മഹേ
കന്യാകുമാര്യൈ ധീമഹി
തന്നോഃ ദുർഗ്ഗ പ്രചോദയാത്