ഗായത്രിമന്ത്രം/ദക്ഷിണാമൂർത്തിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ദക്ഷിണാമൂർത്തിഗായത്രി


ഓം വജ്രനഖായ വിദ്മഹേ
തീഷ്ണ ദംഷ്ട്രായ ധീമഹി
തന്നോഃ നൃസിംഹ പ്രചോദയാത്