ഗായത്രിമന്ത്രം/ചാമുണ്ഡാഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ചാമുണ്ഡാഗായത്രി


രുദ്രഭൂതായൈ വിദ്മഹേ
ഖൾഗഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നശ്ചാമുണ്ഡാ പ്രചോദയാൽ