ഗായത്രിമന്ത്രം/ഗുരുഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ഗുരുഗായത്രി


ഓം അഗ്നിരോജാതായ വിദ്മഹേ
വാചസ്പതയേ ധീമഹി
തന്നോഃ ഗുരുഃ പ്രചോദയാത്