ഗായത്രിമന്ത്രം/ഗരുഡഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ഗരുഡഗായത്രി


ഓം വൈനതേയായ വിദ്മഹേ
സുവർണ്ണപക്ഷ്യായ ധീമഹി
തന്നോഃ താർക്ഷ്യ പ്രചോദയാത്