ഗായത്രിമന്ത്രം/ആദിത്യഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ആദിത്യഗായത്രി


ഓം പ്രഭാകരായ വിദ്മഹേ
ദിവാകരായ ധീമഹീ
തന്നഃ സൂര്യ പ്രചോദയാത്