കവിതകൾ (ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ)/ഗാനങ്ങൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കവിതകൾ
രചന:ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
ഗാനങ്ങൾ

ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെഴുതിയ ഒരു ഗാനം.

രാഗം : പന്തുവരാളി

താളം : ആദി

 
പല്ലവി

സ്മര രേ! ശ്രീശങ്കരമഖിലസുരേശം (സ്മര രേ)

അനുപല്ലവി

മാ കുരു മാ കുരു മൂഢചാപല്യം ത്യക്ത്വാ സംഗം
തത്ത്വാതീതം (സ്മര രേ)

ചരണം

യമിനാം മനപദ്മവിരാജിതഹംസം
ധൃതചന്ദ്രോത്തംസം -മാനിന്യാ-
ശോഭിതശുഭസവ്യാംഗം
ഭവപാപവിഭംഗം - ഗിരിജാലോലം
സദാനന്ദമീശം -ചിത്പുരുഷഗഗനനടേശം (സ്മര രേ)


മറ്റൊരു ഗാനം

തിരുപ്പുകൾ
മലരണികൊണ്ടപ്പെരുക്കിലും
കമലമുകുളകൊങ്കക്കുലുക്കിലും
മധുവിലുപരിയൻപുറ്റുരപ്പിലും
മനമിളകാതെ....................
അതിസുകൃതത്തൊണ്ടെടുത്ത യോഗിക -
ളകതരിളിൽ കണ്ടുറച്ച മാനസ -
തരസുഖനൃത്തം കളിയുമംഘ്രിക -
ളരുളേണം ......................