ഉപനിഷത്തുകൾ/സുബാലോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സുബാലോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

സുബാലോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ബീജാജ്ഞാനമഹാമോഹാപഹ്നവാദ്യദ്വിശിഷ്യതേ .
നിർബീജം ത്രൈപദം തത്ത്വം തദസ്മീതി വിചിന്തയേ ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം തദാഹുഃ കിം തദാസീത്തസ്മൈ സ ഹോവാച
ന സന്നസന്ന സദസദിതി തസ്മാത്തമഃ സഞ്ജായതേ
തമസോ ഭൂതാദിർഭൂതാദേരാകാശമാകാശാ-
ദ്വായുർവായ്രഗ്നിരഗ്നേരാപോഽദ്ഭ്യഃ പൃഥിവീ തദണ്ഡം
സമഭവത്തത്സംവത്സരമാത്രമുഷിത്വാ ദ്വിധാകരോ-
ദധസ്താദ്ഭൂമിമുപരിഷ്ടാദാകാശം മധ്യേ പുരുഷോ
ദിവ്യഃ സഹസ്രശീർഷാ പുരുഷഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് .
സഹസ്രബാഹുരിതി സോഽഗ്രേ ഭൂതാനാം മൃത്യുമസൃജന്ത്ര്യക്ഷരം
ത്രിശിരസ്കം ത്രിപാദം ഖണ്ഡപരശും തസ്യ ബ്രഹ്മാഭിധേതി
സ ബ്രഹ്മാണമേവ വിവേശ സ മാനസാൻസപ്ത പുത്രാനസൃജത്തേഹ
വിരാജഃ സത്യമാനസാനസൃജന്തേഹ പ്രജാപതയോ ബ്രാഹ്മണോഽസ്യ
മുഖമാസീദ്ബാഹൂ രാജന്യഃ കൃതഃ .
ഊരൂ തദസ്യ യദ്വൈശ്യഃ പദ്ഭ്യാം ശൂദ്രോ അജായത ..
ചന്ദ്രമാ മനസോ ജാതശ്ചക്ഷോഃ സൂര്യോ അജായത .
ശ്രോത്രാദ്വായുശ്ച പ്രാണശ്ച ഹൃദയാത്സർവമിദം ജായതേ ..
ഇതി പ്രഥമഃ ഖണ്ഡഃ ..
അപാനാന്നിഷാദാ യക്ഷരാക്ഷസഗന്ധർവാശ്ചാസ്ഥിഭ്യഃ
പർവതാ ലോമഭ്യ ഓഷധിവനസ്പതയോ ലലാടാത്ക്രോധജോ രുദ്രോ
ജായതേ തസ്യൈതസ്യ മഹതോ ഭൂതസ്യ നിഃശ്വസിതമേവൈതദ്യദൃഗ്വദോ
യജുർവേദഃ സാമവേദോഽഥർവവേദഃ ശിക്ഷാ കൽപോ വ്യാകരണം
നിരുക്തം ഛന്ദോ ജ്യോതിഷാമയനം ന്യായോ മീമാംസാ ധർമശാസ്ത്രാണി
വ്യാഖ്യാനാന്യുപവ്യാഖ്യാനാനി ച സർവാണി ച ഭൂതാനി
ഹിരണ്യജ്യോതിര്യസ്മിന്നയമാത്മാധിക്ഷിയന്തി ഭുവനാനി വിശ്വാ ..
ആത്മാനം ദ്വിധാകരോദർധേന സ്ത്രീ അർധേന പുരുഷോ ദേവോ ഭൂത്വാ
ദേവാനസൃജദൃഷിർഭൂത്വാ ഋഷീന്യക്ഷരാക്ഷസഗന്ധർവാൻ-
ഗ്രാമ്യാനാരണ്യാംശ്ച പശൂനസൃജദിതരാ ഗൗരിതരോഽനഡ്വാനിതരോ
വഡവേതരോഽശ്വ ഇതരാ ഗർദഭീതരോ ഗർദഭ ഇതരാ വിശ്വംഭരീതരോ
വിശ്വംഭരഃ സോഽന്തേ വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ സന്ദഗ്ധ്വാ സർവാണി
ഭൂതാനി പൃഥിവ്യപ്സു പ്രലീയത ആപസ്തേജസി പ്രലീയന്തേ തേജോ വായൗ
വിലീയതേ വായുരാകാശേ വിലീയത ആകാശമിന്ദ്രിയേഷ്വിന്ദ്രിയാണി
തന്മാത്രേഷു തന്മാത്രാണി ഭൂതാദൗ വിലീയന്തേ ഭൂതാദിർമഹതി
വിലീയതേ മഹാനവ്യക്തേ വിലീയതേഽവ്യക്തമക്ഷരേ വിലീയതേ അക്ഷരം
തമസി വിലീയതേ തമഃ പരേ ദേവ ഏകീഭവതി പരസ്താന്ന സന്നാസന്നാസദ-
സദിത്യേതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി വേദാനുശാസനമിതി വേദാനുശാസനം ..
ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ .. 2..
അസദ്വാ ഇദമഗ്ര ആസീദജാതമഭൂതമപ്രതിഷ്ഠിത-
മശബ്ദമസ്പർശമരൂപമരസമഗന്ധമവ്യയമ-
മഹാന്തമബൃഹന്തമജമാത്മാനം മത്വാ ധീരോ ന ശോചതി ..
അപ്രമാണമമുഖമശ്രോത്രമവാഗമനോഽതേജസ്കമചക്ഷു-
ഷ്കമനാമഗോത്രമശിരസ്കമപാണിപാദമസ്നിഗ്ധമലോഹിത-
മപ്രമേയമഹ്രസ്വമദീർഘമസ്ഥൂലമനണ്വനൽപമപാര-
മനിർദേശ്യമനപാവൃതമപ്രതർക്യമപ്രകാശ്യമസംവൃത-
മനന്തരമബാഹ്യം ന തദശ്നാതി കിഞ്ചന ന തദശ്നാതി
കശ്ചനൈതദ്വൈ സത്യേന ദാനേന തപസാഽനാശകേന ബ്രഹ്മചര്യേണ
നിർവേദനേനാനാശകേന ഷഡംഗേനൈവ സാധയേദേതത്രയം
വീക്ഷേത ദമം ദാനം ദയാമിതി ന തസ്യ പ്രാണാ ഉത്ക്രാമന്ത്യത്രൈവ
സമവലീയന്തേ ബ്രഹ്മൈവ സൻബ്രഹ്മാപ്യേതി യ ഏവം വേദ ..
ഇതി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ .. 3..
ഹൃദയസ്യ മധ്യേ ലോഹിതം മാംസപിണ്ഡം
യസ്മിംസ്തദ്ദഹരം പുണ്ഡരീകം കുമുദമിവാനേകധാ
വികസിതം ഹൃദയസ്യ ദശ ഛിദ്രാണി ഭവന്തി യേഷു
പ്രാണാഃ പ്രതിഷ്ഠിതാഃ സ യദാ പ്രാണേന സഹ
സംയുജ്യതേ തദാ പശ്യതി നദ്യോ നഗരാണി ബഹൂനി
വിവിധാനി ച യദാ വ്യാനേന സഹ സംയുജ്യതേ തദാ പശ്യതി
ദേവാംശ്ച ഋഷീംശ്ച യദാപാനേന സഹ സംയുജ്യതേ
തദാ പശ്യതി യക്ഷരാക്ഷസഗന്ധർവാന്യദാ ഉദാനേന
സഹ സംയുജ്യതേ തദാ പശ്യതി ദേവലോകാന്ദേവാൻസ്കന്ദം
ജയന്തം ചേതി യദാ സമാനേന സഹ സംയുജ്യതേ തദാ
പശ്യതി ദേവലോകാന്ധനാനി ച യദാ വൈരംഭേണ സഹ
സംയുജ്യതേ തദാ പശ്യതി ദൃഷ്ടം ച ശ്രുതം ച ഭുക്തം
ചാഭുക്തം ച സച്ചാസച്ച സർവം പശ്യതി അഥേമാ
ദശ ദശ നാഡ്യോ ഭവന്തി താസാമേകൈകസ്യ ദ്വാസപ്തതിർദ്വാസപ്തതിഃ
ശാഖാ നാഡീസഹസ്രാണി ഭവന്തി യസ്മിന്നയമാത്മാ സ്വപിതി
ശബ്ദാനാം ച കരോത്യഥ യദ്ദ്വിതീയേ സങ്കോശേ സ്വപിതി തദേമം
ച ലോകം പരം ച ലോകം പശ്യതി സർവാഞ്ഛബ്ദാന്വിജാനാതി
സ സമ്പ്രസാദ ഇത്യാചക്ഷതേ പ്രാണഃ ശരീരം പരിരക്ഷതി ഹരിതസ്യ
നീലസ്യ പീതസ്യ ലോഹിതസ്യ ശ്വേതസ്യ നാഡ്യോ രുധിരസ്യ പൂർണാ
അഥാത്രൈതദ്ദഹരം പുണ്ഡരീകം കുമുദമിവാനേകധാ വികസിതം
യഥാ കേശഃ സഹസ്രധാ ഭിന്നസ്തഥാ ഹിതാ നാമ നാഡ്യോ ഭവന്തി
ഹൃദ്യാകാശേ പരേ കോശേ ദിവ്യോഽയമാത്മാ സ്വപിതി യത്ര സുപ്തോ ന
കഞ്ചന കാമം കാമയതേ ന കഞ്ചന സ്വപ്നം പശ്യതി
ന തത്ര ദേവാ ന ദേവലോകാ യജ്ഞാ ന യജ്ഞാ വാ ന മാതാ
ന പിതാ ന ബന്ധുർന ബാന്ധവോ ന സ്തേനോ ന ബ്രഹ്മഹാ
തേജസ്കായമമൃതം സലില ഏവേദം സലിലം വനം ഭൂയസ്തേനൈവ
മാർഗേണ ജാഗ്രായ ധാവതി സമ്രാഡിതി ഹോവാച ..
ഇതി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ .. 4..
സ്ഥാനാനി സ്ഥാനിഭ്യോ യച്ഛതി നാഡീ തേഷാം
നിബന്ധനം ചക്ഷുരധ്യാത്മം ദ്രഷ്ടവ്യമധിഭൂതമാദിത്യസ്തത്രാധിദൈവതം
നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം യശ്ചക്ഷുഷി യോ ദ്രഷ്ടവ്യേ യ ആദിത്യേ
യോ നാഡ്യാം യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ
ഹൃദ്യാകാശേ യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
ശ്രോത്രമധ്യാത്മം ശ്രോതവ്യമധിഭൂതം ദിശസ്തത്രാധിദൈവതം
നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം യഃ ശ്രോത്രേ യഃ ശ്രോതവ്യേ യോ ദിക്ഷു
യോ നാഡ്യാം യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ
ഹൃദ്യാകാശേ യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
നാസാധ്യാത്മം ഘ്രാതവ്യമധിഭൂതം പൃഥിവീ തത്രാധിദൈവതം
നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം യോ നാസായാം യോ ഘ്രാതവ്യേ യഃ
പൃഥിവ്യാം യോ നാഡ്യാം യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ
ഹൃദ്യാകാശേ യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
ജിഹ്വാധ്യാത്മം രസയിതവ്യമധിഭൂതം വരുണസ്തത്രാധിദൈവതം
നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം യസ്ത്വചി യഃ സ്പർശയിതവ്യേ
യോ വരുണേ യോ നാഡ്യാം യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ
ഹൃദ്യാകാശേ യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
ത്വഗധ്യാത്മം സ്പർശയിതവ്യമധിഭൂതം വായുസ്തത്രാധിദൈവതം
നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം യസ്ത്വചി യഃ സ്പർശയിതവ്യേ യോ വായൗ
യോ നാഡ്യാം യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ ഹൃദ്യാകാശേ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
മനോഽധ്യാത്മം മന്തവ്യമധിഭൂതം ചന്ദ്രസ്തത്രാധിദൈവതം
നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം യോ മനസി യോ മന്തവ്യേ യശ്ചന്ദ്രേ
യോ നാഡ്യാം യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ ഹൃദ്യാകാശേ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
ബുദ്ധിരധ്യാത്മം ബോദ്ധവ്യമധിഭൂതം ബ്രഹ്മാ തത്രാധിദൈവതം
നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം യോ ബുദ്ധൗ യോ ബോദ്ധവ്യേ യോ ബ്രഹ്മണി
യോ നാഡ്യാം യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ ഹൃദ്യാകാശേ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
അഹങ്കാരോഽധ്യാത്മമഹങ്കർതവ്യമധിഭൂതം
രുദ്രസ്തത്രാധിദൈവതം നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം
യോഽഹങ്കാരേ യോഽഹങ്കർതവ്യേ യോ രുദ്രേ യോ നാഡ്യാം
യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ ഹൃദ്യാകാശേ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
ചിത്തമധ്യാത്മം ചേതയിതവ്യമധിഭൂതം
ക്ഷേത്രജ്ഞസ്തത്രാധിദൈവതം നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം
യശ്ചിത്തേ യശ്ചേതയിതവ്യേ യഃ ക്ഷേത്രജ്ഞേ യോ നാഡ്യാം
യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ ഹൃദ്യാകാശേ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
വാഗധ്യാത്മം വക്തവ്യമധിഭൂതമഗ്നിസ്തത്രാധിദൈവതം
നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം യോ വാചി യോ വക്തവ്യേ യോഽഗ്നൗ
യോ നാഡ്യാം യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ ഹൃദ്യാകാശേ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
ഹസ്താവധ്യാത്മമാദാതവ്യമധിഭൂതമിന്ദ്രസ്തത്രാധിദൈവതം
നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം യോ ഹസ്തേ യ ആദാതവ്യേ യ ഇന്ദ്രേ യോ നാഡ്യാം
യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ ഹൃദ്യാകാശേ യ
ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
പാദാവധ്യാത്മം ഗന്തവ്യമധിഭൂതം വിഷ്ണുസ്തത്രാധിദൈവതം
നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം യഃ പാദേ യോ ഗന്തവ്യേ യോ വിഷ്ണൗ
യോ നാഡ്യാം യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ ഹൃദ്യാകാശേ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
പായുരധ്യാത്മം വിസർജയിതവ്യമധിഭൂതം
മൃത്യുസ്തത്രാധിദൈവതം നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം
യഃ പായൗ യോ വിസർജയിതവ്യേ യോ മൃത്യൗ യോ നാഡ്യാം
യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ ഹൃദ്യാകാശേ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
ഉപസ്ഥോഽധ്യാത്മമാനന്ദയിതവ്യമധിഭൂതം
പ്രജാപതിസ്തത്രാധിദൈവതം നാഡീ തേഷാം നിബന്ധനം
യ ഉപസ്ഥേ യ ആനന്ദയിതവ്യേ യഃ പ്രജാപതൗ യോ നാഡ്യാം
യഃ പ്രാണേ യോ വിജ്ഞാനേ യ ആനന്ദേ യോ ഹൃദ്യാകാശേ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തരേ സഞ്ചരതി സോഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപസീതാജരമമൃതമഭയമശോകമനന്തം ..
ഏഷ സർവജ്ഞ ഏഷ സർവേശ്വര ഏഷ സർവാധിപതിരേഷോഽന്തര്യാമ്യേഷ
യോനിഃ സർവസ്യ സർവസൗഖ്യേരുപാസ്യമാനോ ന ച സർവസൗഖ്യാന്യുപാസ്യതി
വേദശാസ്ത്രൈരുപാസ്യമാനോ ന ച വേദശാസ്ത്രാണ്യുപാസ്യതി
യസ്യാനമിദം സർവേ ന ച യോഽന്നം ഭവത്യതഃ പരം സർവനയനഃ
പ്രശാസ്താന്നമയോ ഭൂതാത്മാ പ്രാണമയ ഇന്ദ്രിയാത്മാ മനോമയഃ
സങ്കൽപാത്മാ വിജ്ഞാനമയഃ കാലാത്മാനന്ദമയോ ലയാത്മൈകത്വം
നാസ്തി ദ്വൈതം കുതോ മർത്യം നാസ്ത്യമൃതം കുതോ നാന്തഃപ്രജ്ഞോ
ന ബഹിഃപ്രജ്ഞോ നോഭയതഃപ്രജ്ഞോ ന പ്രജ്ഞാഘനോ ന പ്രജ്ഞോ
നാപ്രജ്ഞോഽപി നോ വിദിതം വേദ്യം നാസ്തീത്യേതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി
വേദാനുശാസനമിതി വേദാനുശാസനം ..
ഇതി പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ .. 5..
നൈവേഹ കിഞ്ചനാഗ്ര ആസീദമൂലമനാധാരമിമാഃ
പ്രജാഃ പ്രജായന്തേ ദിവ്യോ ദേവ ഏകോ നാരായണശ്ചക്ഷുശ്ച
ദ്രഷ്ടവ്യം ച നാരായണഃ ശ്രോത്രം ച ശ്രോതവ്യം ച
നാരായണോ ഘ്രാണം ച ഘ്രാതവ്യം ച നാരായണോ ജിഹ്വാ ച
രസയിതവ്യം ച നാരായണസ്ത്വക് ച സ്പർശയിതവ്യം ച
നാരായണോ മതശ്ച മന്തവ്യം ച നരായണോ ബുദ്ധിശ്ച
ബോദ്ധവ്യം ച നാരായണോഽഹഞ്കാരശ്ചാഹങ്കാർതവ്യം ച
നാരായണശ്ചിത്തം ച ചേതയിതവ്യം ച നാരായണോ വാക് ച
വക്തവ്യം ച നാരായണോ ഹസ്തൗ ചാദാതവ്യം ച നാരായണഃ
പാദൗ ച ഗന്തവ്യം ച നാരായണഃ പായുശ്ച വിസർജയിതവ്യം
ച നാരായണ ഉപസ്ഥശ്ചാനന്ദയിതവ്യം ച നാരായണോ ധാതാ
വിധാതാ കർതാ വികർതാ ദിവ്യോ ദേവ ഏകോ നാരായണ ആദിത്യാ രുദ്രാ
മരുതോ വസവോഽശ്വിനാവൃചോ യജൂംഷി സാമാനി മന്ത്രോഽഗ്നി-
രാജ്യാഹുതിർനാരായണ ഉദ്ഭവഃ സംഭവോ ദിവ്യോ ദേവ ഏകോ നാരായണോ
മാതാ പിതാ ഭ്രാതാ നിവാസഃ ശരണം സുഹൃദ്ഗതിർനാരായണോ വിരാജാ
സുദർശനാജിതാസോമ്യാമോഘാകുമാരാമൃതാസത്യാമധ്യമാനാ-
സീരാശിശുതാസൂരാസൂര്യാസ്വരാവിജ്ഞേയാനി നാഡീനാമാനി ദിവ്യാനി
ഗർജതി ഗായതി വാതി വർഷതി വരുണോഽര്യമാ ചന്ദ്രമാഃ കലാ
കലിർധാതാ ബ്രഹ്മാ പ്രജാപതിർമഘവാ ദിവസാശ്ചാർധദിവസാശ്ച
കലാഃ കൽപാശ്ചോർധ്വം ച ദിശശ്ച സർവം നാരായണഃ ..
പുരുഷ ഏവേദം സർവം യദ്ഭൂതം യച്ച ഭവ്യം .
ഉതാമൃതത്വസ്യേശാനോ യദന്നേനതിരോഹതി ..
തദ്വിഷ്ണോഃ പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ . ദിവീവ ചക്ഷുരാതതം ..
തദ്വിപ്രാസോ വിപന്യവോ ജാഗൃവാംസഃ സമിന്ധതേ . വിഷ്ണോര്യത്പരമം പദം ..
തദേതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി വേദനുശാസനമിതി വേദാനുശാസനം ..
ഇതി ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ .. 6..
അന്തഃശരീരേ നിഹിതോ ഗുഹായാമജ ഏകോ നിത്യോ യസ്യ പൃഥിവീ
ശരീരം യഃ പൃഥിവീമന്തരേ സഞ്ചരൻ യം പൃഥിവീ ന വേദ ..
യസ്യാപഃ ശരീരം യോഽപോന്തരേ സഞ്ചരന്യമാപോ ന വിദുഃ ..
യസ്യ തേജഃ ശരീരം യസ്തേജോന്തരേ സഞ്ചരൻ യം തേജോ ന വേദ ..
യസ്യ വായുഅഃ ശരീരം യോ വായുമന്തരേ സഞ്ചരൻ യ വായുർന വേദ ..
യസ്യാകാശഃ ശരീരം യ ആകാശമന്തരേ സഞ്ചരൻ യമാകാശോ ന വേദ ..
യസ്യ മനഃ ശരീരം യോ മനോന്തരേ സഞ്ചരൻ യം മനോ ന വേദ ..
യസ്യ ബുദ്ധിഃ ശരീരം യോ ബുദ്ധിമന്തരേ സഞ്ചരൻ യം ബുദ്ധിർന വേദ ..
യസ്യാഹങ്കാരഃ ശരീരം യോഽഹങ്കാരമന്തരേ സഞ്ചരൻ യമഹങ്കാരോ ന വേദ ..
യസ്യ ചിത്തം ശരീരം യശ്ചിത്തമന്തരേ സഞ്ചരൻ യം ചിത്തം ന വേദ ..
യസ്യാവ്യക്തം ശരീരം യോഽവ്യക്തമന്തരേ സഞ്ചരൻ യമവ്യക്തം ന വേദ ..
യസ്യാക്ഷരം ശരീരം യോഽക്ഷരമന്തരേ സഞ്ചരൻ യമക്ഷരം ന വേദ ..
യസ്യ മൃത്യുഃ ശരീരം യോ മൃത്യുമന്തരേ സഞ്ചരൻ യം മൃത്യുർന വേദ ..
സ ഏഷ സർവഭൂതാന്തരാത്മാപഹതപാപ്മാ ദിവ്യോ ദേവ ഏകോ നാരായണഃ ..
ഏതാം വിദ്യാമപാന്തരതമായ ദദാവപാന്തരതമോ ബ്രഹ്മണേ ദദൗ ബ്രഹ്മാ
ഘോരാംഗിരസേ ദദൗ ഘോരാംഗിരാ രൈക്വായ ദദൗ രൈക്വോ രാമായ ദദൗ
രാമഃ സർവേഭ്യോ ഭൂതേഭ്യോ ദദാവിത്യേവം നിർവാണാനുശാസനമിതി
വേദാനുശാസനമിതി വേദാനുശാസനം ..
ഇതി സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ .. 7..
അന്തഃശരീരേ നിഹിതോ ഗുഹായാം ശുദ്ധഃ സോഽയമാത്മാ
സർവസ്യ മേദോമാംസക്ലേദാവകീർണേ ശരീരമധ്യേഽത്യന്തോപഹതേ
ചിത്രഭിത്തിപ്രതീകാശേ ഗന്ധർവനഗരോപമേ കദലീഗർഭവന്നിഃസാരേ
ജലബുദ്ബുദവച്ചഞ്ചലേ നിഃസൃതമാത്മാനമചിന്ത്യരൂപം
ദിവ്യം ദേവമസംഗം ശുദ്ധം തേജസ്കായമരൂപം
സർവേശ്വരമചിന്ത്യമശരീരം നിഹിതം ഗുഹായാമമൃതം
വിഭ്രാജമാനമാനന്ദം തം പശ്യന്തി വിദ്വാംസസ്തേന ലയേ ന പശ്യന്തി ..
ഇതി അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ .. 8..
അഥ ഹൈനം രൈക്വഃ പപ്രച്ഛ ഭഗവൻകസ്മിൻസർവേഽസ്തം
ഗച്ഛന്തീതി .. തസ്മൈ സ ഹോവാച ചക്ഷുരേവാപ്യേതി
യച്ചക്ഷുരേവാസ്തമേതി ദ്രഷ്ടവ്യമേവപ്യേതി യോ
ദ്രഷ്ടവ്യമേവാസ്തമേത്യാദിത്യമേവാപ്യേതി യ ആദിത്യമേവാസ്തമേതി
വിരാജമേവാപ്യേതി യോ വിരാജമേവാസ്തമേതി പ്രാണമേവാപ്യേതി യഃ
പ്രാണമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാനമേവാപ്യേതി യോ വിജ്ഞാനമേവാസ്തമേ-
ത്യാനന്ദമേവാപ്യേതി യ ആനന്ദമേവാസ്തമേതി തുരീയമേവാപ്യേതി
യസ്തുരീയമേവാസ്തമേതി തദമൃതമഭയമശോകമനന്ത-
നിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
ശ്രോത്രമേവാപ്യേതി യഃ ശ്രോത്രമേവാസ്തമേതി ശ്രോതവ്യഏവാപ്യേതി
യഃ ശ്രോതവ്യമേവാസ്തമേതി ദിശമേവാപ്യേതി യോ ദിശമേവാസ്തമേതി
സുദർശനാമേവാപ്യേതി യഃ സുദർശനാമേവാസ്തമേത്യപാനമേവാപ്യേതി
യോഽപാനമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാനമേവാപ്യേതി യോ വിജ്ഞാനമേവാസ്തമേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തനിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
നാസമേവാപ്യേതി യോ നാസാമേവാസ്തമേതി ഘ്രാതവ്യമേവാപ്യേതി
യോ ഘ്രാതവ്യമേവാസ്തമേതി പൃഥിവിമേഏവാപ്യേതി യഃ പൃഥിവീഏവാസ്തമേതി
ജിതാമേവാപ്യേതി യോ ജിതാമേവാസ്തമേതി വ്യാനമേവാപ്യേതി യോ
വ്യാനമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാനമേവാപ്യേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തനിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
ജിഹ്വാമേവാപ്യേതി യോ ജിഹ്വാമേവാസ്തമേതി രസയിതവ്യമേവാപ്യേതി
യോ രസയിതവ്യമേവാസ്തമേതി വരുണമേവാപ്യേതി യോ വരുണമേവാസ്തമേതി
സൗമ്യാമേവാപ്യേതി യഃ സൗമ്യാമേവാസ്തമേത്യുദാനമേവാപ്യേതി
യ ഉഅദാനമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാനമേവാപ്യേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തനിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
ത്വചമേവാപ്യേതി യസ്ത്വചമേവാസ്തമേതി സ്പർശയിതവ്യമേവാപ്യേതി
യഃ സ്പർശൈതവ്യമേവാസ്തമേതി വായുമേവാപ്യേതി യോ വായുമേവാസ്തമേതി
മോധാമേവാപ്യേതി യോ മോധാമേവാസ്തമേതി സമാനമേവാപ്യേതി
യഃ സമാനമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാനഏവാപ്യേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തനിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
വാചമേവാപ്യേതി യോ വാചമേവാസ്തമേതി വക്തവ്യമേവാപ്യേതി
യോ വക്തവ്യമേവാസ്തമേത്യഗ്നിമേവാപ്യേതി യോഽഗ്നിമേവാസ്തമേതി
കുമാരാമേവാപ്യേതി യഃ കുമാരാമേവാസ്തമേതി വൈരംഭ-
മേവാപ്യേതി യോ വൈരംഭമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാനമേവാപ്യേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തനിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
ഹസ്തമേവാപ്യേതി യോ ഹസ്തമേവാസ്തമേത്യാദാതവ്യമേവാപ്യേതി
യ ആദാതവ്യമേവാസ്തമേതീന്ദ്രമേവാപ്യേതി യ ഇന്ദ്രമേവാസ്ത-
മേത്യമൃതാമേവാപ്യേതി യോഽമൃതാമേവാസ്തമേതി മുഖ്യമേവാപ്യേതി
യോ മുഖ്യമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാനമേവാപ്യേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തനിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
പാദമേവാപ്യേതി യഃ പാദമേവാസ്തമേതി ഗന്തവ്യമേവാപ്യേതി
യോ ഗന്തവ്യമേവാസ്തമേതി വിഷ്ണുമേവാപ്യേതി യോ വിഷ്ണുമേവാസ്തമേതി
സത്യാമേവാപ്യേതി യഃ സത്യാമേവാസ്തമേത്ത്യന്തര്യാമമേവാപ്യേതി
യോഽന്തര്യാമമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാനമേവാപ്യേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തനിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
പായുമേവാപ്യേതി യഃ പായുമേവാസ്തമേതി വിസർജയിതവ്യമേവാപ്യേതി
യോ വിസർജയിതവ്യമേവാസ്തമേതി മൃത്യുമേവാപ്യേതി യോ മൃത്യുമേവാസ്തമേതി
മധ്യമാമേവാപ്യേതി യോ മധ്യമാമേവാസ്തമേതി
പ്രഭഞ്ജനമേവാപ്യേതി യഃ പ്രഭഞ്ജനമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാനമേവാപ്യേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തനിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
ഉപസ്ഥമേവാപ്യേതി യ ഉപസ്ഥമേവാസ്തമേത്യാനന്ദയിതവ്യമേവാപ്യേതി
യ ആനന്ദയിതവ്യമേവാസ്തമേതി പ്രജാപതിമേവാപ്യേതി യഃ പ്രജാപതി-
മേവാസ്തമേതി നാസീരാമേവാപ്യേതി യോ നാസീരാമേവാസ്തമേതി
കുമാരമേവാപ്യേതി യഃ കുമാരമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാനമേവാപ്യേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തനിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
മന ഏവാപ്യേതി യോ മന ഏവാസ്തമേതി മന്തവ്യമേവാപ്യേതി
യോ മന്തവ്യമേവാസ്തമേതി ചന്ദ്രമേവാപ്യേതി യശ്ചന്ദ്രമേവാസ്തമേതി
ശിശുമേവാപ്യേതി യഃ ശിശുമേവാസ്തമേതി ശ്യേനമേവാപ്യേതി യഃ
ശ്യേനമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാനമേവാപ്യേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തനിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
ബുദ്ധിമേവാപ്യേതി യോ ബുദ്ധിമേവാസ്തമേതി ബോദ്ധവ്യമേവാപ്യേതി
യോ ബോദ്ധവ്യമേവാസ്തമേതി ബ്രഹ്മാണമേവാപ്യേതി യോ
ബ്രഹ്മാണമേവാസ്തമേതി സൂര്യാമേവാസ്തമേതി യഃ സൂര്യാമേവാസ്തമേതി
കൃഷ്ണമേവാപ്യേതി യഃ കൃഷ്ണമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാനമേവാപ്യേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തനിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
അഹങ്കാരമേവാപ്യേതി യോഽഹങ്കാരമേവാസ്തമേ-
ത്യഹങ്കർതവ്യമേവാപ്യേതി യോഽഹങ്കർതവ്യമേവാസ്തമേതി
രുദ്രമേവാപ്യേതി യോ രുദ്രമേവാസ്തമേത്യസുരാമേവാപ്യേതി
യോഽസുരാമേവാസ്തമേതി ശ്വേതമേവാപ്യേതി യഃ ശ്വേതമേവാസ്തമേതി
വിജ്ഞാനമേവാപ്യേതി തദമൃതമഭയമശോകമനന്ത-
നിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
ചിത്തമേവാപ്യേതി യശ്ചിത്തമേവാസ്തമേതി ചേതയിതവ്യമേവാപ്യേതി
യശ്ചേതയിതവ്യമേവാസ്തമേതി ക്ഷേത്രജ്ഞമേവാപ്യേതി യഃ
ക്ഷേത്രജ്ഞമേവാസ്തമേതി ഭാസ്വതീമേവാപ്യേതി യോ ഭാസ്വതീ-
മേവാസ്തമേതി നാഗമേവാപ്യേതി യോ നാഗമേവാസ്തമേതി വിജ്ഞാന-
മേവാപ്യേതി യോ വിജ്ഞാമേവാസ്തമേത്യാനന്ദമേവാപ്യേതി യ
ആനന്ദമേവാസ്തമേതി തുരീയമേവാപ്യേതി യസ്തുരീയമേവാസ്തമേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തം നിർബീജമേവാപ്യേതി
തദമൃതമഭയമശോകമനന്തനിർബീജമേവാപ്യേതീതി ഹോവാച ..
യ ഏവം നിർബീജം വേദ നിർബീജ ഏവ സ ഭവതി ന ജായതേ
ന മ്രിയതേ ന മുഹ്യതേ ന ഭിദ്യതേ ന ദഹ്യതേ ന ഛിദ്യതേ
ന കമ്പതേ ന കുപ്സതേ സർവദഹനോഽയമാത്മേത്യാചക്ഷതേ
നൈവമാത്മാ പ്രവചനശതേനാപി ലഭ്യതേ ന ബഹുശ്രുതേന
ന ബുദ്ധിജ്ഞാനാശ്രിതേന ന മേധയാ ന വേദൈർന യജ്ഞൈർന
തപോഭിരുഗ്രൈർന സാംഖ്യൈർന യോഗൈർനാശ്രമൈർനാന്യൈരാത്മാ-
നമുപുലഭന്തേ പ്രവചനേന പ്രശംസയാ വ്യുത്ഥാനേന തമേതം
ബ്രാഹ്മണാ ശുശ്രുവാംസോഽനൂചാനാ ഉപലഭന്തേ ശാന്തോ
ദാന്ത ഉപരതസ്തിതിക്ഷുഃ സമാഹിതോ ഭൂത്വാത്മന്യേവാത്മാനം
പശ്യതി സർവസ്യാത്മാ ഭവതി യ ഏവം വേദ ..
ഇതി നവമഃ ഖണ്ഡഃ .. 9..
അഥ ഹൈനം രൈക്വഃ പപ്രച്ഛ ഭഗവൻകസ്മിൻസർവേ
സമ്പ്രതിഷ്ഠിതാ ഭവന്തീതി രസാതലലോകേഷ്വിതി ഹോവാച
കസ്മിന്രസാതലലോകാ ഓതാശ്ച പ്രോതാശ്ചേതി ഭൂർലോകേഷ്വിതി
ഹോവാച കസ്മിൻഭൂർലോകാ ഓതാശ്ച പ്രോതാശ്ചേതി
ഭുവർലോകേഷ്വിതി ഹോവാച കസ്മിൻഭുവർലോകാ ഓതാശ്ച
പ്രോതാശ്ചേതി സുവർലോകേഷ്വിതി ഹോവാച കസ്മിൻസുവർലോകാ
ഓതാശ്ച പ്രോതാശ്ചേതി മഹർലോകേഷ്വിതി ഹോവാച കസ്മിന്മഹർലോകാ
ഓതാശ്ച പ്രോതാശ്ചേതി ജനോലോകേഷ്വിതി ഹോവാച കസ്മിൻ ജനോലോകാ
ഓതാശ്ച പ്രോതാശ്ചേതി തപോലോകേഷ്വിതി ഹോവാച കസ്മിംസ്തപോലോകാ
ഓതാശ്ച പ്രോതാശ്ചേതി സത്യലോകേഷ്വിതി ഹോവാച കസ്മിൻസത്യലോകാ
ഓതാശ്ച പ്രോതാശ്ചേതി പ്രജാപതിലോകേഷ്വിതി ഹോവാച
കസ്മിൻപ്രജാപതിലോകാ ഓതാശ്ച പ്രോതാശ്ചേതി ബ്രഹ്മലോകേഷ്വിതി
ഹോവാച കസ്മിൻബ്രഹ്മലോകാ ഓതാശ്ച പ്രോതാശ്ചേതി സർവലോകാ
ആത്മനി ബ്രഹ്മണി മണയ ഇവൗതാശ്ച പ്രോതാശ്ചേതി
സ ഹോവാചൈവമേതാൻ ലോകാനാത്മനി പ്രതിഷ്ഠിതാന്വേദാത്മൈവ
സ ഭവതീത്യേതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി വേദാനുശാസനമിതി
വേദാനുശാസനം ..
ഇതി ദശമഃ ഖണ്ഡഃ .. 10..
അഥ ഹൈനം രൈക്വഃ പപ്രച്ഛ ഭഗവന്വോഽയം
വിജ്ഞാനഘന ഉത്ക്രാമൻസ കേന കതരദ്വാവ
സ്ഥാനമുത്സൃജ്യാപക്രാമതീതി തസ്മൈ സ ഹോവാച
ഹൃദയസ്ഥ മധ്യേ ലോഹിതം മാംസപിണ്ഡം
യസ്മിഽൻസ്തദ്ദഹരം പുണ്ഡരീകം കുമുദമിവാനേകധാ
വികസിതം തസ്യ മധ്യേ സമുദ്രഃ സമുദ്രസ്യ മധ്യേ
കോശസ്തസ്മിന്ന്നാഡ്യശ്ചതസ്രോ ഭവന്തി രമാരമേച്ഛാഽപുനർഭവേതി
തത്ര രമാ പുണ്യേന പുണ്യം ലോകം നയത്യരമാ പാപേന
പാപമിച്ഛയാ യത്സ്മരതി തദഭിസമ്പദ്യതേ അപുനർഭവയാ
കോശം ഭിനത്തി കോശം ഭിത്ത്വാ ശീർഷകപാലം ഭിനത്തി
ശീർഷകപാലം ഭിത്ത്വാ പൃഥിവീം ഭിനത്തി പൃഥിവീം ഭിത്ത്വാപോ
ഭിനത്ത്യാപോ ഭിത്ത്വാ തേജോ ഭിനത്തി തേജോ ഭിത്ത്വാ വായും ഭിനത്തി വായും
ഭിത്ത്വാകാശം ഭിനത്ത്യാകാശം ഭിത്ത്വാ മനോ ഭിനത്തി
മനോ ഭിത്ത്വാ ഭൂതാദിം ഭിനത്തി ഭൂതാദിം ഭിത്ത്വാ മഹാന്തം
ഭിനത്തി മഹാന്തം ഭിത്ത്വാവ്യക്തം ഭിനത്ത്യവ്യക്തം ഭിത്ത്വാക്ഷരം
ഭിനത്ത്യക്ഷരം ഭിത്ത്വാ മൃത്യും ഭിനത്തി മൃത്യുർവൈ പരേ ദേവ
ഏകീഭവതീതി പരസ്താന്ന സന്നാസന്ന സദസദിത്യേതന്നിർവാണാ-
നുശാസനമിതി വേദാനുശാസനമിതി വേദാനുശാസനം ..
ഇത്യേകാദശഃ ഖണ്ഡഃ .. 11..
ഓം നാരായണാദ്വാ അന്നമാഗതം പക്വം ബ്രഹ്മലോകേ
മഹാസംവർതകേ പുനഃ പക്വമാദിത്യേ പുനഃ പക്വം
ക്രബ്യാദി പുനഃ പക്വം ജാലകിലക്ലിന്നം പര്യുഷിതം
പൂതമന്നമയാചിതമസങ്ക്ലൃപ്തമശ്നീയാന്ന കഞ്ചന യാചേത ..
ഇതി ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ .. 12..
ബാല്യേന തിഷ്ഠാസേദ്ബാലസ്വഭാവോഽസംഗോ നിരവദ്യോ
മൗനേന പാണ്ഡിത്യേന നിരവധികാരതയോപലഭ്യേത
കൈവല്യമുക്തം നിഗമനം പ്രജാപതിരുവാച മഹത്പദം
ജ്ഞാത്വാ വൃക്ഷമൂലേ വസേത കുചേലോഽസഹായ ഏകാകീ
സമാധിസ്ഥ ആത്മകാമ ആപ്തകാമോ നിഷ്കാമോ
ജീർണകാമോ ഹസ്തിനി സിംഹേ ദംശേ മശകേ നകുലേ
സർപരാക്ഷസഗന്ധർവേ മൃത്യോ രൂപാണി വിദിത്വാ ന ബിഭേതി
കുതശ്ചനേതി വൃക്ഷമിവ തിഷ്ഠാസേച്ഛിദ്യമാനോഽപി
ന കുപ്യേത ന കമ്പേതോത്പലമിവ തിഷ്ഠാസേച്ഛിദ്യമാനോഽപി
ന കുപ്യേത ന കമ്പേതാകാശമിവ തിഷ്ഠാസേച്ഛിദ്യമാനോഽപി
ന കുപ്യേത ന കമ്പേത സത്യേന തിഷ്ഠാസേത്സത്യോഽയമാത്മാ
സർവേഷാമേവ ഗന്ധാനാം പൃഥിവീ ഹൃദയം സർവേഷാമേവ
രസാനാമാപോ ഹൃദയം സർവേശാമേവ രൂപാണാം തേജോ
ഹൃദയം സർവേഷാമേവ സ്പർശാനാം വായുർഹൃദയം
സർവേഷാമേവ ശബ്ദാനാമാകാശം ഹൃദയം സർവേഷാമേവ
ഗതീനാമവ്യക്തം ഹൃദയം സർവേഷാമേവ സത്ത്വാനാം
മൃത്യുർഹൃദയം മൃത്യുർവൈ പരേ ദേവ ഏകീഭവതീതി പരസ്താന്ന
സന്നാസന്ന സദസദിത്യേതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി
വേദാനുശാസനമിതി വേദാനുശാസനം ..
ഇതി ത്രയോദശഃ ഖണ്ഡഃ .. 13..
ഓം പൃഥിവീ വാന്നമാപോഽന്നാദാ ആപോ വാന്നം
ജ്യോതിരന്നാദം ജ്യോതിർവാന്നം വായുരന്നാദോ
വായുർവാന്നമാകാശോഽന്നാദ ആകാശോ
വാന്നമിന്ദ്രിയാണ്യന്നാദാനീന്ദ്രിയാണി വാന്നം
മനോഽന്നാദം മനോ വാന്നം ബുദ്ധിരന്നാദാ
ബുദ്ധിർവാനമവ്യക്തമന്നദമവ്യക്തം
വാന്നമക്ഷരമന്നാദമക്ഷരം വാന്നം
മൃത്യുരന്നാദോ മൃത്യുർവൈ പരേ ദേവ ഏകീഭവതീതി
പരസ്താന്ന സന്നാസന്ന സദസദിത്യേതന്നിർവാണാ-
നുശാസനമിതി വേദാനുശാസനമിതി വേദാനുശാസനം ..
ഇതി ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ .. 14..
അഥ ഹൈനം രൈക്വഃ പപ്രച്ഛ ഭഗവന്യോഽയം
വിജ്ഞാനഘന ഉത്ക്രാമൻസ കേന കതരദ്വാവ
സ്ഥാനം ദഹതീതി തസ്മൈ സ ഹോവാച യോഽയം
വിജ്ഞാനഘന ഉത്ക്രാമൻപ്രാണം ദഹത്യപാനം
വ്യാനമുദാനം സമാനം വൈരംഭം മുഖ്യ-
മന്തര്യാമം പ്രഭഞ്ജനം കുമാരം ശ്യേനം
ശ്വേതം കൃഷ്ണം നാഗം ദഹതി പൃഥിവ്യാപസ്തേജോ-
യ്വാകാശം ദഹതി ജാഗരിതം സ്വപ്നം സുഷുപ്തം
തുരീയം ച മഹതാം ച ലോകം പരം ച ലോകം
ദഹതി ലോകാലോകം ദഹതി ധർമാധർമം ദഹത്യഭാസ്കര-
മമര്യാദം നിരാലോകമതഃ പരം ദഹതി മഹാന്തം
ദഹത്യവ്യക്തം ദഹത്യക്ഷരം ദഹതി മൃത്യും ദഹതി
മൃത്യുർവൈ പരേ ദേവ ഏകീഭവതീതി പരസ്താന്ന സന്നാസന്ന
സദസദിത്യേതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി വേദാനുശാസനമിതി
വേദാനുശാസനം ..
ഇതി പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ .. 15..
സൗബാലബീജബ്രഹ്മോപനിഷന്നാപ്രശാന്തായ
ദാതവ്യാ നാപുത്രായ നാശിഷ്യായ നാസംവത്സര-
രാത്രോഷിതായ നാപരിജ്ഞാതകുലശീലായ ദാതവ്യാ നൈവ
ച പ്രവക്തവ്യാ . യസ്യ ദേവേ പരാ ഭക്തിര്യഥാ ദേവേ
തഥാ ഗുരൗ . തസ്യൈതേ കഥിതാ ഹ്യർഥാഃ പ്രകാശന്തേ
മഹാത്മന ഇത്യേതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി
വേദാനുശാസനമിതി വേദാനുശാസനം ..
ഇതി ഷോഡശഃ ഖണ്ഡഃ .. 16..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
.. ഇതി സുബാലോപനിഷത്സമാപ്താ ..