ഉപനിഷത്തുകൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എണ്ണം ഉപനിഷത്തുകൾ വേദവർഗ്ഗം ഉപനിഷദ്‌വർഗ്ഗം
1 ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് ശുക്ല യജുർവേദം മുഖ്യ ഉപനിഷദ്
2 കേനോപനിഷത്ത് സാമവേദം മുഖ്യ ഉപനിഷദ്
3 കഠോപനിഷത്ത് കൃഷ്ണ യജുർവേദം മുഖ്യ ഉപനിഷദ്
4 പ്രശ്നോപനിഷത്ത് അഥർവ്വവേദം മുഖ്യ ഉപനിഷദ്
5 മുണ്ഡകോപനിഷത്ത് അഥർവ്വവേദം മുഖ്യ ഉപനിഷദ്
6 മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് അഥർവ്വവേദം മുഖ്യ ഉപനിഷദ്
7 തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത് കൃഷ്ണ യജുർവേദം മുഖ്യ ഉപനിഷദ്
8 ഐതരേയോപനിഷത്ത് ഋഗ്വേദം മുഖ്യ ഉപനിഷദ്
9 ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത് സാമവേദം മുഖ്യ ഉപനിഷദ്
10 ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത് ശുക്ല യജുർവേദം മുഖ്യ ഉപനിഷദ്
11 ബ്രഹ്മബിന്ദൂപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
12 കൈവല്യോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
13 ജാബാല്യുപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
14 ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
15 ഹംസോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
16 ആരുണീയകോപനിഷദ് സാമവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
17 ഗർഭോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
18 നാരായണോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
19 പരമഹംസ ശുക്ല യജുർവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
20 അമൃതബിന്ദു കൃഷ്ണ യജുർവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
21 അമൃതനാദോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
22 അഥർവശിരോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
23 അഥർവശിഖോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
24 മൈത്രായണ്യുപനിഷദ് സാമവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
25 കൗഷീതകിബ്രാഹ്മണോപനിഷദ് ഋഗ്വേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
26 ബൃഹജ്ജാബാലോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
27 നൃസിംഹതാപിന്യുപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
28 കാലാഗ്നിരുദ്രോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
29 മൈത്രേയ്യുപനിഷദ് സാമവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
30 സുബാലോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
31 ക്ഷുരികോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
32 മാന്ത്രികോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
33 സർവ്വസാരോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
34 നിരാലംബോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
35 ശുകരഹസ്യോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
36 വജ്രസൂചികാ ഉപനിഷദ് സാമവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
37 തേജോബിന്ദൂപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
38 നാദബിന്ദൂപനിഷദ് ഋഗ്വേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
39 ധ്യാനബിന്ദൂപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
40 ബ്രഹ്മവിദ്യോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
41 യോഗതത്ത്വോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
42 ആത്മബോധോപനിഷദ് ഋഗ്വേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
43 നാരദപരിവ്രാജകോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
44 ത്രിശിഖിബ്രാഹ്മണോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
45 സീതോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം ശാക്തേയ ഉപനിഷദ്
46 യോഗചൂഡാമണ്യുപനിഷദ് സാമവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
47 നിർവാണോപനിഷദ് ഋഗ്വേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
48 മണ്ഡലബ്രാഹ്മണോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
49 ദക്ഷിണാമൂർത്യുപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
50 ശരഭോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
51 ത്രിപാദ്വിഭൂതിമഹാനാരായണോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
52 മഹാനാരായണോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
53 അദ്വയതാരക ശുക്ല യജുർവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
54 രാമരഹസ്യോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
55 രാമതാപിന്യുപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
56 വാസുദേവോപനിഷദ് സാമവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
57 മുദ്ഗലോപനിഷദ് ഋഗ്വേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
58 ശാണ്ഡില്യോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
59 പൈംഗലോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
60 ഭിക്ഷുകോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
61 മഹോപനിഷദ് സാമവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
62 ശാരീരകോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
63 യോഗശിഖോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
64 തുരീയാതീതോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
65 സംന്യാസോപനിഷദ് സാമവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
66 പരമഹംസപരിവ്രാജകോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
67 അക്ഷമാലികോപനിഷദ് ഋഗ്വേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
68 അവ്യക്തോപനിഷദ് സാമവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
69 ഏകാക്ഷരോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
70 അന്നപൂർണോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം ശാക്തേയ ഉപനിഷദ്
71 സൂര്യോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
72 അക്ഷ്യുപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
73 അന്നപൂർണോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
74 കുണ്ഡികോപനിഷദ് സാമവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
75 സാവിത്ര്യുപനിഷദ് സാമവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
76 ആത്മോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
77 പാശുപതബ്രഹ്മോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
78 പരബ്രഹ്മോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
79 അവധൂതോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
80 ത്രിപുരാതാപിന്യുപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം ശാക്തേയ ഉപനിഷദ്
81 ദേവീ ഉപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം ശാക്തേയ ഉപനിഷദ്
82 ത്രിപുരോപനിഷദ് ഋഗ്വേദം ശാക്തേയ ഉപനിഷദ്
83 കഠരുദ്രോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
84 ഭാവോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം ശാക്തേയ ഉപനിഷദ്
85 രുദ്രഹൃദയോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
86 യോഗകുണ്ഡല്യുപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
87 ഭസ്മജാബാലോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
88 രുദ്രാക്ഷജാബാലോപനിഷദ് സാമവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
89 ഗണപത്യുപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
90 ദർശനോപനിഷദ് സാമവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
91 താരസാരോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
92 മഹാവാക്യോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം യോഗ ഉപനിഷദ്
93 പഞ്ചബ്രഹ്മോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
94 പ്രാണാഗ്നിഹോത്രോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
95 ഗോപാലതാപിന്യുപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
96 കൃഷ്ണോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
97 യാജ്ഞവൽക്യോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
98 വരാഹോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
99 ശാട്യായനീയോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്
100 ഹയഗ്രീവോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
101 ദത്താത്രേയോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
102 ഗരുഡോപനിഷദ് അഥർവ്വവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
103 കലിസന്തരണോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം വൈഷ്ണവ ഉപനിഷദ്
104 ജാബാലോപനിഷദ് സാമവേദം ശൈവ ഉപനിഷദ്
105 സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മ്യുപനിഷദ് ഋഗ്വേദം ശാക്തേയ ഉപനിഷദ്
106 സരസ്വതീരഹസ്യോപനിഷദ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം ശാക്തേയ ഉപനിഷദ്
107 ബഹ്വൃച ഉപനിഷദ് ഋഗ്വേദം ശാക്തേയ ഉപനിഷദ്
108 മുക്തികോപനിഷദ് ശുക്ല യജുർവേദം സാമാന്യ ഉപനിഷദ്
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപനിഷത്തുകൾ&oldid=66174" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്