ഉപനിഷത്തുകൾ/സാവിത്ര്യുപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സാവിത്ര്യുപനിഷദ്
ഉപനിഷത്തുകൾ

സാവിത്ര്യുപനിഷദ്
[തിരുത്തുക]സാവിത്ര്യുപനിഷദ്വേദ്യചിത്സാവിത്രപദോജ്ജ്വലം .
പ്രതിയോഗിവിനിർമുക്തം രാമചന്ദ്രപദം ഭജേ .. 1..

സാവിത്ര്യാത്നാ പാശുപതം പരം ബ്രഹ്മാവധൂതകം .
ത്രിപുരാതപനം ദേവീ ത്രീപുരാ കഠഭാവനാ .. 2..


ഓം ആപ്യായന്തു മമാൻഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രമഥോ
ബല-മിന്ദ്രിയാണി ച . സർവാണി സർവം ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം ബ്രഹ്മ
നി-രാകുര്യാം മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണമ-സ്ത്വനിരാകരണം
മേഽസ്തു . തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമാസ്തേ മയി സന്തു തേ മയി
സന്തു ..

        ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

        ഹരിഃ ഓം ..

കഃ സവിതാ ക സാവിത്രീ അഗ്നിരേവ സവിതാ പൃഥിവീ സാവിത്രീ സ
യത്രാഗ്നിസ്തത്പൃഥിവീ യത്ര വൈ പൃഥിവീ തത്രാഗ്നിസ്തേ ദ്വേ യോനീ
തദേകം മിഥുനം ..ം ̐1..

കഃ സവിതാ കാ സവിത്രീ വരുണ ഏവ സവിതാപഃ സാവിത്രീ സ യത്ര
വരുണ-സ്തദാപോ യത്ര വാ ആപസ്തദ്വരുണസ്തേ ദ്വേ യോനിസ്തദേകം
മിഥുനം ..ം ̐2..

കഃ സവിതാ ക സാവിത്രീ വായുരേവ സവിതാകാശഃ സാവിത്രീ സ യത്ര
വായുസ്തദാകാശോ യത്ര വാ ആകാശസ്തദ്വായുസ്തേ ദ്വേ യോനിസ്തദേകം
മിഥുനം ..ം ̐3..

കഃ സവിതാ കാ സാവിത്രീ യജ്ഞ ഏവ സവിതാ ചന്ദാംസി സാവിത്രീ സ
യത്ര യജ്ഞസ്തത്ര ചന്ദാംസി യത്ര വാ ചന്ദാംസി സ യജ്ഞസ്തേ ദ്വേ
യോനിസ്തദേകം മിഥുനം .. 4..

കഃ സവിതാ കാ സാവിത്രീ സ്തനയിത്രുരേവ സവിതാ വിദ്യുത്സാവിത്രീ സ
യത്ര സ്തനയിത്രുസ്തദ്വിദ്യുത് യത്ര വാ വിദ്യുത്തത്ര സ്തനയിത്രുസ്തേ ദ്വേ
യോനിസ്തദേകം മിഥുനം .. 5..

കഃ സവിതാ കാ സാവിത്രീ ആദിത്യ ഏവ സവിതാ ദ്യൗഃ സാവിത്രീ സ
യത്രാദിത്യസ്തദ്ദ്യൗര്യത്ര വാ ദ്യൗസ്തദാദിത്യസ്തേ ദ്വേ യോനിസ്തദേകം
മിഥുനം .. 6..

കഃ സവിതാ കാ സാവിത്രീ ചന്ദ്ര ഏവ സവിതാ നക്ഷത്രാണി സാവിത്രീ
സ യത്ര ചന്ദ്രസ്തന്നക്ഷത്രാണി യത്ര വാ നക്ഷത്രാണേ സ ചന്ദ്രമാസ്തേ
ദ്വേ യോനിസ്തദേകം മിഥുനം .. 7..

കഃ സവിതാ കാ സാവിത്രീ മന ഏവ സവിതാ വാക് സാവിത്രീ സ യത്ര
മനസ്തദ്വാക് യത്ര വാ വാക് തന്മനസ്തേ ദ്വേ യോനിസ്തദേകം
മിഥുനം .. 8..

കഃ സവിതാ കാ സാവിത്രീ പുരുപ ഏവ സവിതാ സ്ത്രീ സാവിത്രീ സ യത്ര
പുരുഷസ്തത്സ്ത്രീ യത്ര വാ സ്ത്രീ സ പുരുഷസ്തേ ദ്വേ യോനിസ്തദേകം
മിഥുനം ..ം ̐9..

തസ്യാ ഏവ പ്രഥമഃ പാദോ ഭൂസ്തത്സവിതുർവരേണ്യമിത്യഗ്നിർവൈ
വരേണ്യമാപോ വരേണ്യം ചന്ദ്രമാ വരേണ്യം . തസ്യാ ഏവ ദ്വിതീയഃ
പാദോ ഭർഗമയോഽപി ഭുവ്പ് ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹീത്യഗ്നിർവൈ ഭർഗ
ആദിത്യോ വൈ ഭർഗശ്ചന്ദ്രമാ വൈ ഭർഗഃ . തസ്യാ ഏഷ തൃതീയഃ
പാദഃ സ്വർധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാദിതി സ്ത്രീ ചൈവ പുരുഷശ്ച
പ്രജനയതോ യോ വാ ഏതാം സാവിത്രീമേവം വേദ സ പുനർമൃത്യും
ജയതി ബലാതിബലയോർവിരാട് പുരുഷഃ . ഗായത്രീ ചന്ദഃ .
ഗായത്രീ ദേവതാ . അകാരോകാരമകാരാ വീജാദ്യാഃ .
ക്ഷുധാദിനിരസനേ വിനിയോഗഃ . ക്ലാമിത്യാദിഷഡൻഗന്യാസഃ .
ദ്യാനം . അമൃതകരതലാർദ്രൗ
സർവസഞ്ജീവനാഢ്യാവഘഹരണസുദക്ഷൗ വേദസാരേ മയൂഖേ .
പ്രണവമയവികാരൗ ഭാസ്കരാകാരദേഹൗ സതതമനൂഭവേ्അം തൗ
ബലാതിബലാന്തൗ ..

ഓം ഹ്രീം ബലേ മഹാദേവി ഹ്രീം മഹാബലേ ക്ലീം
ചതുർവിധപുരുഷാർഥസിദ്ധിപ്രദേ തത്സവിതുർവരദാത്മികേ
ഹ്രീം ബരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ വരദാത്മികേ അതിബലേ സർവദയാമൂർതേ
ബലേ സർവക്ഷുദ്ഭ്രമോപനാശിനി ധീമഹി ധിയോ യോ നോ ജാതേ പ്രചുര്യഃ
യാ പ്രചോദയാദാത്മികേ പ്രണവശിരസ്കാത്മികേ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .
ഏവം വിദ്വാൻ കൃതകൃത്യോ ഭവതി സാവിത്ര്യാ ഏവ സലോകതാം
ജയതീത്യുപനി-ഷത് ..

ഓം ആപ്യായന്തു മമാൻഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രമഥോ
ബല-മിന്ദ്രിയാണി ച . സർവാണി സർവം ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം ബ്രഹ്മ
നി-രാകുര്യാം മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണമ-സ്ത്വനിരാകരണം
മേഽസ്തു . തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമാസ്തേ മയി സന്തു തേ മയി
സന്തു ..

        ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

        ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..

        ഇതി സാവിത്ര്യുപനിഷത്സമാപ്താ ..