ഉപനിഷത്തുകൾ/വാസുദേവോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വാസുദേവോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

വാസുദേവോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]യത്സർവഹൃദയാഗാരം യത്ര സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം .
വസ്തുതോ യന്നിരാധാരം വാസുദേവപദം ഭജേ ..
ഓം ആപ്യായന്തു മമാംഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ
ശ്രോത്രമഥോ ബലമിന്ദ്രിയാണി ച .. സർവാണി സർവം ബ്രഹ്മോപനിഷദം
മാഹം ബ്രഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണമ-
സ്ത്വനിരാകരണം മേസ്തു തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമാസ്തേ
മയി സന്തു തേ മയി സന്തു .. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം നമസ്കൃത്യ ഭഗവാന്നാരദഃ സർവേശ്വരം വാസുദേവം പപ്രച്ഛ
അധീഹി ഭഗവന്നൂർധ്വപുണ്ഡ്രവിധിം ദ്രവ്യമന്ത്രസ്ഥാനാദിസഹിതം മേ
ബ്രൂഹീതി . തം ഹോവാച ഭഗവാന്വാസുദേവോ വൈകുണ്ഠസ്ഥാനാദുത്പന്നം
മമ പ്രീതികരം മദ്ഭക്തൈർബ്രഹ്മാദിഭിർധാരിതം വിഷ്ണുചന്ദനം
മമാംഗേ പ്രതിദിനമാലിപ്തം ഗോപീഭിഃ പ്രക്ഷാലനാദ്ഗോപീചന്ദന-
മാഖ്യാതം മദംഗലേപനം പുണ്യം ചക്രതീർഥാന്തഃസ്ഥിതം
ചക്രസമായുക്തം പീതവർണം മുക്തിസാധനം ഭവതി .
അഥ ഗോപീചന്ദനം നമസ്കൃത്വോദ്ധൃത്യ .
ഗോപീചന്ദന പാപഘ്ന വിഷ്ണുദേഹസമുദ്ഭവ .
ചക്രാങ്കിത നമസ്തുഭ്യം ധാരണാന്മുക്തിദോ ഭവ .
ഇമം മേ ഗംഗേ ഇതി ജലമാദായ വിഷ്ണോർനുകമിതി മർദയേത് .
അതോ ദേവാ അവന്തു ന ഇത്യേതന്മന്ത്രൈർവിഷ്ണുഗായത്ര്യാ കേശവാദി-
നാമഭിർവാ ധാരയേത് . ബ്രഹ്മചാരീ വാനപ്രസ്ഥോ വാ
ലലാടഹൃദയകണ്ഠബാഹൂമൂലേഷു വൈഷ്ണവഗായത്ര്യാ
കൃഷ്ണാദിനാമഭിർവാ ധാരയേത് . ഇതി ത്രിവാരമഭിമന്ത്ര്യ
ശംഖചക്രഗദാപാണേ ദ്വാരകാനിലയാച്യുത . ഗോവിന്ദ
പുണ്ഡരീകാക്ഷ രക്ഷ മാം ശരണാഗതം . ഇതി ധ്യാത്വാ
ഗൃഹസ്ഥോ ലലാടാദിദ്വാദശസ്ഥലേഷ്വനാമികാംഗുല്യാ
വൈഷ്ണവഗായത്ര്യാ കേശവാദിനാമഭിർവാ ധാരയേത് .
ബ്രഹ്മചാരീ ഗൃഹസ്ഥോ വാ ലലാടഹൃദയകണ്ഠബാഹൂമൂലേഷു
വൈഷ്ണവഗായത്ര്യാ കൃഷ്ണാദിനാമഭിർവാ ധാരയേത് .
യതിസ്തർജന്യാ ശിരോലലാടഹൃദയേഷു പ്രണവേനൈവ ധാരയേത് .
ബ്രഹ്മാദയസ്ത്രയോ മൂർതയസ്തിസ്രോ വ്യാഹൃതയസ്ത്രീണി ഛന്ദാംസി
ത്രയോഽഗ്നയ ഇതി ജ്യോതിഷ്മന്തസ്ത്രയഃ കാലാസ്തിസ്രോഽവസ്ഥാസ്ത്രയ
ആത്മാനഃ പുണ്ഡ്രാത്രയ ഊർധ്വാ അകാര ഉകാരോ മകാര ഏതേ
പ്രണവമയോർധ്വപുണ്ഡ്രാസ്തദാത്മാ സദേതദോമിതി . താനേകധാ
സമഭവത് . ഊർധ്വമുന്നമയത ഇത്യോങ്കാരാധികാരീ .
തസ്മാദൂർധ്വപുണ്ഡ്രം ധാരയേത് . പരമഹംസോ ലലാടേ
പ്രണവേനൈകമൂർധ്വപുണ്ഡ്രം വാ ധാരയേത് .
തത്ത്വപ്രദീപപ്രകാശം സ്വാത്മാനം പശ്യന്യോഗീ
മത്സായുജ്യമവാപ്നോതി . അഥ വാ ന്യസ്തഹൃദയപുണ്ഡ്രമധ്യേ
വാ ഹൃദയകമലമധ്യേ വാ .
തസ്യ മധ്യേ വഹ്നിശിഖാ അണീയോർധ്വാ വ്യവസ്ഥിതാ .
നീലതോയദമധ്യസ്ഥാദ്വിദ്യുല്ലേഖേവ ഭാസ്വരാ .
നീവാരശൂകവത്തന്വീ പരമാത്മാ വ്യവസ്ഥിത ഇതി .
അതഃ പുണ്ഡ്രസ്ഥം ഹൃദയപുണ്ഡരീകേഷു തമഭ്യസേത് .
ക്രമാദേവം സ്വാത്മാനം ഭാവയേന്മാം പരം ഹരിം .
ഏകാഗ്രമനസാ യോ മാം ധ്യായതേ ഹരിമവ്യയം .
ഹൃത്പങ്കജേ ച സ്വാത്മാനം സ മുക്തോ നാത്ര സംശയഃ .
മദ്രൂപമദ്വയം ബ്രഹ്മ ആദിമധ്യാന്തവർജിതം .
സ്വപ്രഭം സച്ചിദാനന്ദം ഭക്ത്യാ ജാനാതി ചാവ്യയം .
ഏകോ വിഷ്ണുരനേകേഏഷു ജംഗമസ്ഥാവരേഷു ച .
അനുസ്യുതോ വസത്യാത്മാ ഭൂതേഷ്വഹമവസ്ഥിതഃ .
തൈലം തിലേഷു കാഷ്ഠേഷു വഹ്നിഃ ക്ഷീരേ ഘൃതം യഥാ .
ഗന്ധഃ പുഷ്പേഷു ഭൂതേഷു തഥാത്മാവസ്ഥിതോ ഹ്യഹം .
ബ്രഹ്മരന്ധ്രേ ഭ്രുവോർമധ്യേ ഹൃദയേ ചിദ്രവിം ഹരിം .
ഗോപീചന്ദനമാലിപ്യ തത്ര ധ്യാത്വാപ്നുയാത്പരം .
ഊർധ്വദണ്ഡോർധ്വരേതാശ്ച ഊർധ്വപുണ്ഡ്രോർധ്വയോഗവാൻ .
ഊർധ്വം പദമവാപ്നോതി യതിരൂർധ്വചതുഷ്കവാൻ .
ഇത്യേതന്നിശ്ചിതം ജ്ഞാനം മദ്ഭക്ത്യാ സിധ്യതി സ്വയം .
നിത്യമേകാഗ്രഭക്തിഃ സ്യാദ്ഗോപീചന്ദനധാരണാത് .
ബ്രാഹ്മാണാനാം തു സർവേഷാം വൈദികാനാമനുത്തമം .
ഗോപീചന്ദനവാരിഭ്യാമൂർധ്വപുണ്ഡ്രം വിധീയതേ .
യോ ഗോപീചന്ദനാഭാവേ തുലസീമൂലമൃത്തികാം .
മുമുക്ഷുർധാരയേന്നിത്യമപരോക്ഷാത്മസിദ്ധയേ .
അതിരാത്രാഗ്നിഹോത്രഭസ്മനാഗ്നേർഭസിതമിദംവിഷ്ണുസ്ത്രീണി
പദേതി മന്ത്രൈർവൈഷ്ണവഗായത്ര്യാ പ്രണവേനോദ്ധൂലനം കുര്യാത് .
ഏവം വിധിനാ ഗോപീചന്ദനം ച ധാരയേത് .
യസ്ത്വധീതേ വാ സ സർവപാതകേഭ്യഃ പൂതോ ഭവതി .
പാപബുദ്ധിസ്തസ്യ ന ജായതേ . സ സർവേഷു തീർഥേഷു സ്നാതോ ഭവതി .
സ സർവൈര്യജ്ഞൈര്യാജിതോ ഭവതി . സ സർവൈർദേവൈഃ പൂജ്യോ ഭവതി .
ശ്രീമന്നാരായണേ മയ്യചഞ്ചലാ ഭക്തിശ്ച ഭവതി .
സ സമ്യഗ്ജ്ഞാനം ച ലബ്ധ്വാ വിഷ്ണുസായുജ്യമവാപ്നോതി .
ന ച പുനരാവർതതേ ന ച പുനരാവർതതേ ഇത്യാഹ ഭഗവാന്വാസുദേവഃ .
യസ്ത്വേതദ്വാധീതേ സോഽപ്യേവമേവ ഭവതീത്യോം സത്യമിത്യുപനിഷത് ..
ഓം ആപ്യായന്തു മമാംഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രമഥോ
ബലമിദ്രിയാണി ച .. സർവാണി സർവം ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം ബ്രഹ്മ
നിരാകുര്യാം മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകണം മേസ്തു
തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമാസ്തേ മയി സന്തു തേ മയി സന്തു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി വാസുദേവോപനിഷത്സമാപ്താ ..