ഉപനിഷത്തുകൾ/വജ്രസൂചികാ ഉപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


വജ്രസൂചികാ ഉപനിഷദ്
ഉപനിഷത്തുകൾ

വജ്രസൂചികാ ഉപനിഷദ്
[തിരുത്തുക]


        || ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ ഹരിഃ ഓം ||
     യജ്ഞ്ജ്ഞാനാദ്യാന്തി മുനയോ ബ്രാഹ്മണ്യം പരമാദ്ഭുതം |
     തത്രൈപദ്ബ്രഹ്മതത്ത്വമഹമസ്മീതി ചിന്തയേ ||
        ഓം ആപ്യായന്ത്വിതി ശാന്തിഃ ||
     ചിത്സദാനന്ദരൂപായ സർവധീവൃത്തിസാക്ഷിണേ |
     നമോ വേദാന്തവേദ്യായ ബ്രഹ്മണേഽനന്തരൂപിണേ ||
ഓം വജ്രസൂചീം പ്രവക്ഷ്യാമി ശാസ്ത്രമജ്ഞാനഭേദനം |
ദൂഷണം ജ്ഞാനഹീനാനാം ഭൂഷണം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാം || 1||
ബ്രാഹ്മക്ഷത്രിയവൈഷ്യശൂദ്രാ ഇതി ചത്വാരോ വർണാസ്തേഷാം വർണാനാം ബ്രാഹ്മണ ഏവ
പ്രധാന ഇതി വേദവചനാനുരൂപം സ്മൃതിഭിരപ്യുക്തം |
തത്ര ചോദ്യമസ്തി കോ വാ ബ്രാഹ്മണോ നാമ കിം ജീവഃ കിം ദേഹഃ കിം ജാതിഃ കിം
ജ്ഞാനം കിം കർമ കിം ധാർമിക ഇതി ||
തത്ര പ്രഥമോ ജീവോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ചേത് തന്ന | അതീതാനാഗതാനേകദേഹാനാം
ജീവസ്യൈകരൂപത്വാത് ഏകസ്യാപി കർമവശാദനേകദേഹസംഭവാത് സർവശരീരാണാം
ജീവസ്യൈകരൂപത്വാച്ച | തസ്മാത് ന ജീവോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ||
തർഹി ദേഹോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ചേത് തന്ന | ആചാണ്ഡാലാദിപര്യന്താനാം മനുഷ്യാണാം
പഞ്ചഭൗതികത്വേന ദേഹസ്യൈകരൂപത്വാത്
ജരാമരണധർമാധർമാദിസാമ്യദർശനത് ബ്രാഹ്മണഃ ശ്വേതവർണഃ ക്ഷത്രിയോ
രക്തവർണോ വൈശ്യഃ പീതവർണഃ ശൂദ്രഃ കൃഷ്ണവർണഃ ഇതി നിയമാഭാവാത് |
പിത്രാദിശരീരദഹനേ പുത്രാദീനാം ബ്രഹ്മഹത്യാദിദോഷസംഭവാച്ച |
തസ്മാത് ന ദേഹോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ||
തർഹി ജാതി ബ്രാഹ്മണ ഇതി ചേത് തന്ന | തത്ര
ജാത്യന്തരജന്തുഷ്വനേകജാതിസംഭവാത് മഹർഷയോ ബഹവഃ സന്തി |
ഋഷ്യശൃംഗോ മൃഗ്യാഃ,കൗശികഃ കുശാത്,ജാംബൂകോ ജാംബൂകാത്,വാൽമീകോ
വാൽമീകാത്,വ്യാസഃ കൈവർതകന്യകായാം,ശശപൃഷ്ഠാത് ഗൗതമഃ,
വസിഷ്ഠ ഉർവശ്യാം,അഗസ്ത്യഃ കലശേ ജാത ഇതി ശൃതത്വാത് | ഏതേഷാം
ജാത്യാ വിനാപ്യഗ്രേ ജ്ഞാനപ്രതിപാദിതാ ഋഷയോ ബഹവഃ സന്തി | തസ്മാത്
ന ജാതി ബ്രാഹ്മണ ഇതി ||
തർഹി ജ്ഞാനം ബ്രാഹ്മണ ഇതി ചേത് തന്ന | ക്ഷത്രിയാദയോഽപി
പരമാർഥദർശിനോഽഭിജ്ഞാ ബഹവഃ സന്തി | തസ്മാത് ന ജ്ഞാനം ബ്രാഹ്മണ ഇതി ||
തർഹി കർമ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ചേത് തന്ന | സർവേഷാം പ്രാണിനാം
പ്രാരബ്ധസഞ്ചിതാഗാമികർമസാധർമ്യദർശനാത്കർമാഭിപ്രേരിതാഃ സന്തോ ജനാഃ
ക്രിയാഃ കുർവന്തീതി | തസ്മാത് ന കർമ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ||
തർഹി ധാർമികോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ചേത് തന്ന | ക്ഷത്രിയാദയോ ഹിരണ്യദാതാരോ ബഹവഃ
സന്തി | തസ്മാത് ന ധാർമികോ ബ്രാഹ്മണ ഇതി ||
തർഹി കോ വാ ബ്രഹ്മണോ നാമ | യഃ കശ്ചിദാത്മാനമദ്വിതീയം ജാതിഗുണക്രിയാഹീനം
ഷഡൂർമിഷഡ്ഭാവേത്യാദിസർവദോഷരഹിതം സത്യജ്ഞാനാനന്ദാനന്തസ്വരൂപം
സ്വയം നിർവികൽപമശേഷകൽപാധാരമശേഷഭൂതാന്തര്യാമിത്വേന
വർതമാനമന്തര്യഹിശ്ചാകാശവദനുസ്യൂതമഖണ്ഡാനന്ദസ്വഭാവമപ്രമേയം
അനുഭവൈകവേദ്യമപരോക്ഷതയാ ഭാസമാനം കരതളാമലകവത്സാക്ഷാദപരോക്ഷീകൃത്യ
കൃതാർഥതയാ കാമരാഗാദിദോഷരഹിതഃ ശമദമാദിസമ്പന്നോ ഭാവ മാത്സര്യ
തൃഷ്ണാ ആശാ മോഹാദിരഹിതോ ദംഭാഹങ്കാരദിഭിരസംസ്പൃഷ്ടചേതാ വർതത
ഏവമുക്തലക്ഷണോ യഃ സ ഏവ ബ്രാഹ്മണേതി ശൃതിസ്മൃതീതിഹാസപുരാണാഭ്യാമഭിപ്രായഃ
അന്യഥാ ഹി ബ്രാഹ്മണത്വസിദ്ധിർനാസ്ത്യേവ |
സച്ചിദാനാന്ദമാത്മാനമദ്വിതീയം ബ്രഹ്മ ഭാവയേദിത്യുപനിഷത് ||
        ഓം ആപ്യായന്ത്വിതി ശാന്തിഃ ||
        || ഇതി വജ്രസൂച്യുപനിഷത്സമാപ്താ ||
        || ഭാരതീരമണമുഖ്യപ്രാണന്തർഗത ശ്രീകൃഷ്ണാർപണമസ്തു ||