ഉപനിഷത്തുകൾ/രുദ്രാക്ഷജാബാലോപനിഷദ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


രുദ്രാക്ഷജാബാലോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

രുദ്രാക്ഷജാബാലോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


രുദ്രാക്ഷോപനിഷദ്വേദ്യം മഹാരുദ്രതയോജ്ജ്വലം .
പ്രതിയോഗിവിനിർമുക്തശിവമാത്രപദം ഭജേ ..
ഓം ആപ്യായന്തു മമാംഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ
ശ്രോത്രമഥോ ബലമിന്ദ്രിയാണി ച .. സർവാണി സർവം ബ്രഹ്മോപനിഷദം
മാഹം ബ്രഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണമ-
സ്ത്വനിരാകരണം മേസ്തു തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമാസ്തേ മയി
സന്തു തേ മയി സന്തു .. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം .. അഥ ഹൈനം കാലാഗ്നിരുദ്രം ഭുസുണ്ഡഃ പപ്രച്ഛ കഥം
രുദ്രാക്ഷോത്പത്തിഃ . തദ്ധാരണാത്കിം ഫലമിതി . തം ഹോവാച
ഭഗവാൻകാലാഗ്നിരുദ്രഃ . ത്രിപുരവധാർഥമഹം നിമീലിതാക്ഷോഽഭവം .
തേഭ്യോ ജലബിന്ദവോ ഭൂമൗ പതിതാസ്തേ രുദ്രാക്ഷാ ജാതാഃ .
സർവാനുഗ്രഹാർഥായ തേഷാം നാമോച്ചാരണമാത്രേണ
ദശഗോപ്രദാനഫലം ദർശനസ്പർശനാഭ്യാം ദ്വിഗുണം
ഫലമത ഊർധ്വം വക്തും ന ശക്നോമി . തത്രൈതേ ശ്ലോകാ ഭവന്തി .
കസ്മിംസ്ഥിതം തു കിം നാമ കഥം വാ ധാര്യതേ നരൈഃ .
കതിഭേദമുഖാന്യത്ര കൈർമന്ത്രൈർധാര്യതേ കഥം .. 1..
ദിവ്യവർഷസഹസ്രാണി ചക്ഷുരുന്മീലിതം മയാ .
ഭൂമാവക്ഷിപുടാഭ്യാം തു പതിതാ ജലബിന്ദവഃ .. 2..
തത്രാശ്രുബിന്ദവോ ജാതാ മഹാരുദ്രാക്ഷവൃക്ഷകാഃ .
സ്ഥാവരത്വമനുപ്രാപ്യ ഭക്താനുഗ്രഹകാരണാത് .. 3..
ഭക്താനാം ധാരണാത്പാപം ദിവാരാത്രികൃതം ഹരേത് .
ലക്ഷം തു ദർശനാത്പുണ്യം കോടിസ്തദ്ധാരണാദ്ഭവേത് .. 4..
തസ്യ കോടിശതം പുണ്യം ലഭതേ ധാരണാന്നരഃ .
ലക്ഷകോടിസഹസ്രാണി ലക്ഷകോടിശതാനി ച .. 5..
തജ്ജപാല്ലഭതേ പുണ്യം നരോ രുദ്രാക്ഷധാരണാത് .
ധാത്രീഫലപ്രമാണം യച്ഛ്രേഷ്ഠമേതദുദാഹൃതം .. 6..
ബദരീഫലമാത്രം തു മധ്യമം പ്രോച്യതേ ബുധൈഃ .
അധമം ചണമാത്രം സ്യാത്പ്രക്രിയൈഷാ മയോച്യതേ .. 7..
ബ്രാഹ്മണാഃ ക്ഷത്രിയാ വൈശ്യാഃ ശൂദ്രാശ്ചേതി ശിവാജ്ഞയാ .
വൃഥാ ജാതാഃ പൃഥിവ്യാം തു തജ്ജാതീയാഃ ശുഭാക്ഷകാഃ .. 8..
ശ്വേതാസ്തു ബ്രാഹ്മണാ ജ്ഞേയാഃ ക്ഷത്രിയാ രക്തവർണകാഃ .
പീതാസ്തു വൈശ്യാ വിജ്ഞേയാഃ കൃഷ്ണാഃ ശൂദ്രാ ഉദാഹൃതാഃ .. 9..
ബ്രാഹ്മണോ ബിഭൃയാച്ഛ്വേതാത്രക്താത്രാജാ തു ധാരയേത് .
പീതാന്വൈശ്യസ്തു ബിഭൃയാത്കൃഷ്ണാഞ്ഛൂദ്രസ്തു ധാരയേത് .. 10..
സമാഃ സ്നിഗ്ധാ ദൃഢാഃ സ്ഥൂലാഃ കണ്ടകൈഃ സംയുതാഃ ശുഭാഃ .
കൃമിദഷ്ടം ഭിന്നഭിന്നം കണ്ടകൈർഹീനമേവ ച .. 11..
വ്രണയുക്തമയുക്തം ച ഷഡ്രുദ്രാക്ഷാണി വർജയേത് .
സ്വയമേവ കൃതം ദ്വാരം രുദ്രാക്ഷം സ്യാദിഹോത്തമം .. 12..
യത്തു പൗരുഷയത്നേന കൃതം തന്മധ്യമം ഭവേത് .
സമാൻസ്നിഗ്ധാന്ദൃഢാൻസ്ഥൂലാൻക്ഷൗമസൂത്രേണ ധാരയേത് .. 13..
സർവഗാത്രേണ സൗമ്യേന സാമാന്യാനി വിചക്ഷണഃ .
നികഷേ ഹേമരേഖാഭാ യസ്യ രേഖാ പ്രദൃശ്യതേ .. 14..
തദക്ഷമമുത്തമം വിദ്യാത്തദ്ധാര്യം ശിവപൂജകൈഃ .
ശിഖായാമേകരുദ്രാക്ഷം ത്രിശതം ശിരസാ വഹേത് .. 15..
ഷട്ത്രിംശതം ഗലേ ദധ്യാത്ബാഹോഃ ഷോഡശഷോഡശ .
മണിബന്ധേ ദ്വാദശൈവ സ്കന്ധേ പഞ്ചശതം വഹേത് .. 16..
അഷ്ടോത്തരശതൈർമാലാമുപവീതം പ്രകൽപയേത് .
ദ്വിസരം ത്രിസരം വാപി സരാണാം പഞ്ചകം തഥാ .. 17..
സരാണാം സപ്തകം വാപി ബിഭൃയാത്കണ്ഠദേശതഃ .
മുകുടേ കുണ്ഡലേ ചൈവ കർണികാഹാരകേഽപി വാ .. 18..
കേയൂരകടകേ സൂത്രം കുക്ഷിബന്ധേ വിശേഷതഃ .
സുപ്തേ പീതേ സദാകാലം രുദ്രാക്ഷം ധാരയേന്നരഃ .. 19..
ത്രിശതം ത്വധമം പഞ്ചശതം മധ്യമമുച്യതേ .
സഹസ്രമുത്തമം പ്രോക്തമേവം ഭേദേന ധാരയേത് .. 20..
ശിരസീശാനമന്ത്രേണ കണ്ഠേ തത്പുരുഷേണ തു .
അഘോരേണ ഗലേ ധാര്യം തേനൈവ ഹൃദയേഽപി ച .. 21..
അഘോരബീജമന്ത്രേണ കരയോർധാരയേത്സുധീഃ .
പഞ്ചാശദക്ഷഗ്രഥിതാന്വ്യോമവ്യാപ്യപി ചോദരേ .. 22..
പഞ്ച ബ്രഹ്മഭിരംഗൈശച ത്രിമാലാ പഞ്ച സപ്ത ച .
ഗ്രഥിത്വാ മൂലമന്ത്രേണ സർവാണ്യക്ഷാണി ധാരയേത് .. 23..
അഥ ഹൈനം ഭഗവന്തം കാലാഗ്നിരുദ്രം ഭുസുൻഡഃ പപ്രച്ഛ
രുദ്രാക്ഷാണാം ഭേദേന യദക്ഷം യത്സ്വരൂപം യത്ഫലമിതി .
തത്സ്വരൂപം മുഖയുക്തമരിഷ്ടനിരസനം കാമാഭീഷ്ടഫലം
ബ്രൂഹീതി ഹോവാച . തത്രൈതേ ശ്ലോകാ ഭവന്തി ..
ഏകവക്ത്രം തു രുദ്രാക്ഷം പരതത്ത്വസ്വരൂപകം .
തദ്ധാരണാത്പരേ തത്ത്വേ ലീയതേ വിജിതേന്ദ്രിയഃ .. 1..
ദ്വിവക്ത്രം തു മുനിശ്രേഷ്ഠ ചാർധനാരീശ്വരാത്മകം .
ധാരണാദർധനാരീശഃ പ്രീയതേ തസ്യ നിത്യശഃ .. 2..
ത്രിമുഖം ചൈവ രുദ്രാക്ഷമഗ്നിത്രയസ്വരൂപകം .
തദ്ധാരണാച്ച ഹുതഭുക്തസ്യ തുഷ്യതി നിത്യദാ .. 3..
ചതുർമുഖം തു രുദ്രാക്ഷം ചതുർവക്ത്രസ്വരൂപകം .
തദ്ധാരണാച്ചതുർവക്ത്രഃ പ്രീയതേ തസ്യ നിത്യദാ .. 4..
പഞ്ചവക്ത്രം തു രുദ്രാക്ഷം പഞ്ചബ്രഹ്മസ്വരൂപകം .
പഞ്ചവക്ത്രഃ സ്വയം ബ്രഹ്മ പുംഹത്യാം ച വ്യപോഹതി .. 5..
ഷഡ്വക്ത്രമപി രുദ്രാക്ഷം കാർതികേയാധിദൈവതം .
തദ്ധാരണാന്മഹാശ്രീഃ സ്യാന്മഹദാരോഗ്യമുത്തമം .. 6..
മതിവിജ്ഞാനസമ്പത്തിശുദ്ധയേ ധാരയേത്സുധീഃ .
വിനായകാധിദൈവം ച പ്രവദന്തി മനീഷിണഃ .. 7..
സപ്തവക്ത്രം തു രുദ്രാക്ഷം സപ്തമാധിദൈവതം .
തദ്ധാരണാന്മഹാശ്രീഃ സ്യാന്മഹദാരോഗ്യമുത്തമം .. 8..
മഹതീ ജ്ഞാനസമ്പത്തിഃ ശുചിർധാരണതഃ സദാ .
അഷ്ടവക്ത്രം തു രുദ്രാക്ഷമഷ്ടമാത്രാധിദൈവതം .. 9..
വസ്വഷ്ടകപ്രിയം ചൈവ ഗംഗാപ്രീതികരം തഥാ .
തദ്ധാരണാദിമേ പ്രീതാ ഭവേയുഃ സത്യവാദിനഃ .. 10..
നവവക്ത്രം തു രുദ്രാക്ഷം നവശക്ത്യധിദൈവതം .
തസ്യ ധാരണമാത്രേണ പ്രീയന്തേ നവശക്തയഃ .. 11..
ദശവക്ത്രം തു രുദ്രാക്ഷം യമദൈവത്യമീരിതം .
ദർശനാച്ഛാന്തിജനകം ധാരണാന്നാത്ര സംശയഃ .. 12..
ഏകാദശമുഖം ത്വക്ഷം രുദ്രൈകാദശദൈവതം .
തദിദം ദൈവതം പ്രാഹുഃ സദാ സൗഭാഗ്യവർധനം .. 13..
രുദ്രാക്ഷം ദ്വാദശമുഖം മഹാവിഷ്ണുസ്വരൂപകം .
ദ്വാദശാദിത്യരൂപം ച ബിഭർത്യേവ ഹി തത്പരം .. 14..
ത്രയോദശമുഖം ത്വക്ഷം കാമദം സിദ്ധിദം ശുഭം .
തസ്യ ധാരണമാത്രേണ കാമദേവഃ പ്രസീദതി .. 15..
ചതുർദശമുഖം ചാക്ഷം രുദ്രനേത്രസമുദ്ഭവം .
സർവവ്യാധിഹരം ചൈവ സർവദാരോഗ്യമാപ്നുയാത് .. 16..
മദ്യം മാംസം ച ലശുനം പലാണ്ഡും ശിഗ്രുമേവ ച .
ശ്ലേഷ്മാതകം വിഡ്വരാഹമഭക്ഷ്യം വർജയേന്നരഃ .. 17..
ഗ്രഹണേ വിഷുവേ ചൈവമയനേ സങ്ക്രമേഽപി ച .
ദർശേഷു പൂർണമാസേ ച പൂർണേഷു ദിവസേഷു ച .
രുദ്രാക്ഷധാരണാത്സദ്യഃ സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ .. 18..
രുദ്രാക്ഷമൂലം തദ്ബ്രഹ്മാ തന്നാലം വിഷ്ണുരേവ ച .
തന്മുഖം രുദ്ര ഇത്യാഹുസ്തദ്ബിന്ദുഃ സർവദേവതാഃ .. 19.. ഇതി ..
അഥ കാലാഗ്നിരുദ്രം ഭഗവന്തം സനത്കുമാരഃ പപ്രച്ഛാധീഹി
ഭഗവന്രുദ്രാക്ഷധാരണവിധിം . തസ്മിൻസമയേ നിദാഘ-
ജഡഭരതദത്താത്രേയകാത്യായനഭരദ്വാജകപിലവസിഷ്ഠ-
പിപ്പലാദാദയശ്ച കാലാഗ്നിരുദ്രം പരിസമേത്യോചുഃ . അഥ
കാലാഗ്നിരുദ്രഃ കിമർഥം ഭവതാമാഗമനമിതി ഹോവാച .
രുദ്രാക്ഷധാരണവിധിം വൈ സർവേ ശ്രോതുമിച്ഛാമഹ ഇതി . അഥ
കാലാഗ്നിരുദ്രഃ പ്രോവാച . രുദ്രസ്യ നയനാദുത്പന്നാ രുദ്രാക്ഷാ
ഇതി ലോകേ ഖ്യായന്തേ . അഥ സദാശിവഃ സംഹാരകാലേ സംഹാരം
കൃത്വാ സംഹാരാക്ഷം മുകുലീകരോതി . തന്നയനാജ്ജാതാ രുദ്രാക്ഷാ
ഇതി ഹോവാച . തസ്മാദ്രുദ്രാക്ഷത്വമിതി കാലാഗ്നിരുദ്രഃ പ്രോവാച .
തദ്രുദ്രാക്ഷേ വാഗ്വിഷയേ കൃതേ ദശഗോപ്രദാനേന യത്ഫലമവാപ്നോതി
തത്ഫലമശ്നുതേ . സ ഏഷ ഭസ്മജ്യോതീ രുദ്രാക്ഷ ഇതി . തദ്രുദ്രാക്ഷം
കരേണ സ്പൃഷ്ട്വാ ധാരണമാത്രേണ ദ്വിസഹസ്രഗോപ്രദാനഫലം
ഭവതി . തദ്രുദ്രാക്ഷേ കർണയോർധാര്യമാണേ ഏകാദശസഹസ്രഗോപ്രദാനഫലം
ഭവതി . ഏകാദശരുദ്രത്വം ച ഗച്ഛതി . തദ്രുദ്രാക്ഷേ ശിരസി
ധാര്യമാണേ കോടിഗോപ്രദാനഫലം ഭവതി . ഏതേഷാം സ്ഥാനാനാം
കർണയോഃ ഫലം വക്തും ന ശക്യമിതി ഹോവാച . യ ഇമാം രുദ്രാക്ഷജാബാലോപനിഷദം
നിത്യമധീതേ ബാലോ വാ യുവാ വാ വേദ സ മഹാൻഭവതി . സ ഗുരുഃ സർവേഷാം
മന്ത്രാണാമുപദേഷ്ടാ ഭവതി ഏതൈരേവ ഹോമം കുര്യാത് . ഏതൈരേവാർചനം .
തഥാ രക്ഷോഘ്നം മൃത്യുതാരകം ഗുരുണാ ലബ്ധം കണ്ഠേ ബാഹൗ
ശിഖായാം വാ ബധ്നീത . സപ്തദ്വീപവതീ ഭൂമിർദക്ഷിണാർഥം നാവകൽപതേ .
തസ്മാച്ഛ്രദ്ധയാ യാം കാഞ്ചിദ്ഗാം ദദ്യാത്സാ ദക്ഷിണാ ഭവതി .
യ ഇമാമുപനിഷദം ബ്രാഹ്മണഃ സായമധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം
നാശയതി . മധ്യാഹ്നേഽധീയാനഃ ഷഡ്ജന്മകൃതം പാപം നാശയതി .
സായം പ്രാതഃ പ്രയുഞ്ജാനോഽനേകജന്മകൃതം പാപം നാശയതി .
ഷട്സഹസ്രലക്ഷഗായത്രീജപഫലമവാപ്നോതി . ബ്രഹ്മഹത്യാസുരാപാന-
സ്വർണസ്തേയഗുരുദാരഗമനതത്സംയോഗപാതകേഭ്യഃ പൂതോ ഭവതി .
സർവതീർഥഫലമശ്നുതേ . പതിതസംഭാഷണാത്പൂതോ ഭവതി .
പങ്ക്തിശതസഹസ്രപാവനോ ഭവതി . ശിവസായുജ്യമവാപ്നോതി . ന ച
പുനരാവർതതേ ന ച പുനരാവർതത ഇത്യോംസത്യമിത്യുപനിഷത് ..
ഓം ആപ്യായന്തു മമാംഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രമഥോ
ബലമിന്ദ്രിയാണി ച .. സർവാണി സർവം ബ്രഹ്മോപനിഷദം മാഹം
ബ്രഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണമ-
സ്ത്വനിരാകരണം മേസ്തു തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധർമാസ്തേ
മയി സന്തു തേ മയി സന്തു .. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി രുദ്രാക്ഷജാബാലോപനിഷത്സമാപ്താ ..